Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania -„Statický posudok stavebných úprav bytu“, v bytovom dome súp.č. 171, vchod. č. 12, byt č. 3 na pozemku CKN parc. č. 100 v k.ú. Prievidza.
Zmena stavby spočíva v/vo:
-demontáži existujúcich dverí s oceľovou zárubňou v nenosnej deliacej priečke bytu, hr. 100 mm, medzi obývacou izbou a spálňou a následného zamurovania dverného otvoru,
-osadení podperných zváraných oceľový valcových nosníkov prierezu 2xl 140-2ks, do vyhotovených káps (rýh) v mieste budúceho dverného otvoru a následného vybúrania nového dverného otvoru do existujúceho nosného tehlového stredového muriva byto-vého domu, hr. 450 mm medzi chodbou a spálňou, celkových svetlých rozmerov 950 x 2100 mm.

Dátum zverejnenia: 02.06.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: Apartmánový dom – Riečna- dopravné riešenie, napojenie na komunikáciu,
spevnené plochy pre parkovanie, parkovacie miesta, dopravné značenie, na parc. č. C KN 562/12, 562/13, 562/29, v k. ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „12607 Prievidza Ul. Lúčna Bytový dom Lúčky- Zahustenie trafostanice SW 12607“
Dátum zverejnenia: 26.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o doplňujúcom prejednaní v stavebnom konaní: „Lávka pre peších ponad železnicu“ umiestnenú na pozemku C KN parc. č. 1184/1, 4993/1 v katastrálnom území Prievidza. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.
Dátum zverejnenia: 24.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania: „Rodinný dom – novostavba, Prievidza“ na pozemku C KN parc. č. 6688/1 v katastrálnom území Prievidza, podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
Dátum zverejnenia: 19.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „Obnova bytového domu Ul. Šumperská č. 29-39, Prievidza“, v bytovom dome v k.ú. Prievidza na parc.č.: 2066, súp.č. stavby: 44 na Ul. Šumperskej.
Dátum zverejnenia: 19.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 2. stavba“, v katastrálnom území Prievidza a Bojnice, na pozemkoch parcelné číslo – líniová stavba, podľa rozhodnutia o umiestení stavby vydaného mestom Prievidza pod č. 2.4.3-05-7132-2009/2010.
Dátum zverejnenia: 17.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „SEDIMENTAČNÁ JAMA NA OPLACH DOMIEŠAVAČOV“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 1329/10.
Dátum zverejnenia: 17.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

„I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba“, v katastrálnom území Prievidza a Bojnice,
na pozemkoch parcelné číslo – líniová stavba, podľa rozhodnutia o umiestení stavby
vydaného mestom Prievidza pod č. 2.4.3-04-6158/2011/V.
Dátum zverejnenia: 16.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA BANÍCKEJ ULICI V PRIEVIDZI“, na pozemku registra C-KN parc.č. 78 v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 15.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „12022 Prievidza – Ul. Aurela Stodolu – Rozšírenie NNK – I. etapa, SO 02 Nové káblové vedenie, osadenie a zapojenie nových rozpájacích istiacich skríň.“
Dátum zverejnenia: 11.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania o zmene účelu užívania stavby: Užívanie časti stavby z bytových priestorov na nebytové priestory (kancelárske priestory). Jedná sa o stavbu súp.č. 10395, byt č.1, vchod č. 12 na pozemku parc.č. 1937 k. ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 10.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Kolaudačné rozhodnutie: Obnova obytnej budovy, ul. Š. Králika 457/ 1,3, Prievidza
Dátum zverejnenia: 10.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „Výstavba chaty“ na pozemkoch CKN parc. č. 7608/34, 7608/46, 7608/44, 7608/48 v k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 09.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: „Rekonštrukcia bytu“, v bytovom dome súp.č. 10329, vchod. č. 40, byt č. 8 na pozemku CKN parc. č. 1841/3, k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 09.05.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: Statický posudok stavebných úprav bytu, v bytovom dome súp.č. 20431, vchod. č. 21, byt č. 5 na pozemku CKN parc. č. 934, k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 28.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia: Spevnené plochy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi na pozemkoch CKN parc. č. 1859/1, 1859/17, 1859/19, k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 28.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: PRESTAVBA OBJEKTU SÚP.Č. 20096 NA BYTOVÝ DOM, PRIEVIDZA.
Dátum zverejnenia: 24.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: Obnova bytového domu A. Stodolu 162/12 – Prievidza
Dátum zverejnenia: 24.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: Obnova bytového domu Š. Králika 437/16,18 – Prievidza.
Dátum zverejnenia: 24.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Kolaudačné rozhodnutie: Stavebné úpravy bytu, bytový dom ul. A. Stodolu 161/10, byt č. 31.
Dátum zverejnenia: 21.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: „Bytový dom Retro, Prievidza“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 22, 20/1, 15, 20/1, 20/15, 20/14, 20/13.
Dátum zverejnenia: 20.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: 11598 – Prievidza – Ul. Nábrežná – Rozšírenie NNK pre areál VÚ Petrochémie, SO 01 NN podzemné vedenie“.
Dátum zverejnenia: 20.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí územného konania: Komunikácie, chodníky a odstavné státia.
Dátum zverejnenia: 19.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o doplňujúcom prejednaní v územnom konaní: 11008 – Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 3946/80, 3946/89, 3946/77, 3946/58, 3905/1.
Dátum zverejnenia: 17.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o prejednaní kolaudačného konania: Obnova obytnej budovy, ul. Š. Králika 457/ 1,3, Prievidza.
Dátum zverejnenia: 14.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí doplňujúceho prejednania v stavebnom konaní: SEDIMENTAČNÁ JAMA NA OPLACH DOMIEŠAVAČOV“, na pozemku parc. č. C KN 1329/10 v k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 14.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania: 9587 – Prievidza, časť V. Lehôtka – Školská – Rekonštrukcia NNS
Dátum zverejnenia: 14.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: 12607 Prievidza Ul. Lúčna Bytový dom Lúčky- Zahustenie trafostanice SW 12607
Dátum zverejnenia: 12.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: Stavebné úpravy bytu, bytový dom ul. Šumperská 42/21, byt č. 14.
Dátum zverejnenia: 12.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: 12022 Prievidza – Ul. Aurela Stodolu – Rozšírenie NNK – I. etapa, SO 02 Nové káblové vedenie, osadenie a zapojenie nových rozpájacích istiacich skríň.
Dátum zverejnenia: 12.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania: Lávka pre peších ponad železnicu na C KN parc. č. 1184/1, 4993/1 v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 12.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: Výstavba chaty“, na pozemkoch parc. č. CKN 7608/34, 7608/46, 7608/44, 7608/48 v k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 05.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania: „Novostavba rodinného domu“. Stavba sa nachádza v kat. území: Hradec, na parc.č.: EKN 790/2, 802/4, 793/1, 60, 61/1, 69.
Dátum zverejnenia: 05.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o umiestnení stavby: 12022 Prievidza – Ul. Aurela Stodolu – Rozšírenie NNK – I. etapa SW – 12022
Dátum zverejnenia: 04.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA BANÍCKEJ ULICI V PRIEVIDZI“, na pozemku C KN parc.č.78 v k.ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 04.04.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU ul. M. Mišíka 401/25, Prievidza“, v bytovom dome na Ulici M.Mišíka v kat. území Prievidza, na pozemku par.č. C KN č. 2061, súp. č. 10401.
Dátum zverejnenia: 31.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Kolaudačné rozhodnutie: „Obnova bytového domu Ul. Svätoplukova 49, 51, 53, Prievidza“ v katastrálnom území Prievidza, nachádzajúcej sa na pozemku C KN parc. č. 34.
Dátum zverejnenia: 27.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Kolaudačné rozhodnutie: „Obnova bytového domu J. Pauleho 120/3-7 – Prievidza“ súpisné číslo domu 20120, nachádzajúcom sa na pozemku C KN parc. č. 16 v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 27.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie: dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou – Spevnené plochy a rozšírenie MK- vnútroblok Ul. M. Gorkého a Vl. Clementisa.
Dátum zverejnenia: 27.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania:  Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza – SO 301 Prípojka VTL plynu, SO 303 Prípojka STL plynu

Dátum zverejnenia: 24.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením:„Spevnené plochy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi“ na pozemkoch CKN parc. č. 1859/1, 1859/17, 1859/19, k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 17.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Kolaudačné rozhodnutie: Generálna rekonštrukcia strešného plášťa bytového domu M. Hodžu 344/2,4, Prievidza
Dátum zverejnenia: 16.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: „11598 – Prievidza – Ul. Nábrežná – Rozšírenie NNK pre areál VÚ Petrochémie, SO 01 NN podzemné vedenie“
Dátum zverejnenia: 16.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Kolaudačné rozhodnutie: „Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov- Za depom, Prievidza“ na pozemkoch parc.č.:C KN 1184/50, E-KN parc.č. 3546, 3551/8, 3671/1 v k.ú. Prievidza- podľa stavebného povolenia.
Dátum zverejnenia: 15.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi“, na pozemkoch parc. č. CKN 3176, EKN 3760, 3761, 3752, 3752/6 v k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 15.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie: „Obnova obytnej budovy, ul. Š. Králika 457/ 1,3, Prievidza“, pozemok parc.č.: 919, súp.č. 20457, k.ú.
Dátum zverejnenia: 14.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „KARPIŠ NÁBYTOK, s.r.o., Na nádvorí 15, Prievidza – SO 01 Prípojka VN, SO 02 Trafostanica“ v kat. území Prievidza, parc. č. KN – C 3521/13 (SO 02 Kiosková trafostanica), na parc.č.: – líniová stavba – podľa výkresu č.1 Situácia (SO 01Prípojka VN).
Dátum zverejnenia: 13.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením: „Komunikácia pre lokalitu IBV na Karasiny, Prievidza sever – doplnok č.1 – I. etapa, SO 01 Komunikácia a chodníky (časť chodníky)“ na pozemkoch parc.č. CKN 7066/3, 7066/77, 7066/79 v katastrálnom území Prievidza, Bazová ulica.
Dátum zverejnenia: 13.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Kolaudačne rozhodnutie: „Chodník na ul. Š. Králika v Prievidza“, na pozemku parc. č. CKN 929/1 v k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 10.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby: „Školiace stredisko s bytovou jednotkou- novostavba“, realizovanej na pozemku C KN parc. č.6237/2 a prípojky na siete tech. vybavenia na pozemkoch C KN parc.č. 6236 v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 07.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby: „Regionálne obchodné centrum Prievidza“ na pozemkoch CKN parc. č. 2088/1, 2088/4, 2088/6, 2088/7, 2088/8, 2090/1, 2136/2, 2088/3, 1835/6, 2089, 1835/1, k.ú. Prievidza, z dôvodu neukončených stavebných prác na objektoch: SO-18 Spevnené plochy, Dopravné značenie. SO-21 Objekt E – Podzemné garáže v dvoch podzemných úrovniach. SO-28 Spevnené plochy + pešie komunikácie, Dopravné značenie dočasné a trvalé.
Dátum zverejnenia: 06.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby: „Rekonštrukcia bytu“ v bytovom dome na Nábreží sv. Cyrila, súp.č. 10361, vchod. č. 31, byt č. 23 na pozemku CKN parc. č. 1843, k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 06.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „11738 – Prievidza – Za Depom – Montáž VN
rozvádzača“ v katastrálnom území Prievidza, na časti pozemku C KN parc. č. 3796/2.
Dátum zverejnenia: 06.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby:„Prístavba a prístrešok chaty“ umiestnenej v kat. území Veľká Lehôtka, na pozemku C KN parc. číslo 669/8-podľa geometrického plánu č. 42/2022.
Dátum zverejnenia: 03.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Výzva na zaplatenie správneho poplatku: „Zateplenie štítových stien bytového domu Škopca 2,-4, M. R. Štefánika 39-41, Banícka 1-3, Prievidza“, na pozemku parc. č. CKN 80 v k. ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „Ubytovací blok 1“, na pozemkoch parc. č. CKN 7576/1, 7576/2, 7576/3, 7576/5, 7576/9, 7576/10, 7576/11 v k. ú. Prievidza, areál rekreačného strediska Púšť.

Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „Ubytovací blok 1, spevnené plochy k objektu SO 02“, na pozemkoch parc. č. CKN 7576/1, 7576/2, 7576/3, 7576/5, 7576/9, 7576/10, 7576/11 v k. ú. Prievidza, areál rekreačného strediska Púšť.
Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: „SEDIMENTAČNÁ JAMA NA OPLACH DOMIEŠAVAČOV“, na pozemku parc. č. C KN 1329/10 v kat. území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania: „OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU ul. M. Mišíka 401/25, Prievidza“, v bytovom dome na pozemkoch C-KN parc. č. 2061, súpisné číslo 10401 v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 22.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s kolaudáciou: „Spevnené plochy a rozšírenie MK v meste Prievidza- vnútroblok Ulica M. Gorkého a Vl. Clementisa“, umiestnenú na parcele C KN č. 5327/14-podľa geometrického plánu č. 125/2022 v k.ú Prievidza.
Dátum zverejnenia: 22.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania: „Stavebné úpravy bytu, bytový dom ul. A. Stodolu 161/10, byt č. 31“, v bytovom dome súp.č. 20161, vchod. č. 10, byt č. 31 na pozemku CKN parc. č. 1215, k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 21.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Mládež – 84“, Ul. Šumperská 29-39, Prievidza IČO: 31 203 621 zast. predsedom Igor Kocian, Šumperská 44/29, Prievidza.
Dátum zverejnenia: 17.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – „12041- Prievidza- Ciglianska cesta- Rozšírenie NNK“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 8048/8, 8025/6, 8045/5, 8048/1, 8037/4, 8038/23, 8038/11, 8045/11, 8038/6, 8038/1, 7956/1.
Dátum zverejnenia: 16.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – „Generálna rekonštrukcia strešného plášťa bytového domu M. Hodžu 344/2,4, Prievidza“, súpisné č. 10344, parc. č. 1934 v k. ú. Prievidza, Ulica M. Hodžu.
Dátum zverejnenia: 14.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania – „KARPIŠ NÁBYTOK, s.r.o., Na nádvorí 15, Prievidza – SO 01 Prípojka VN, SO 02 Trafostanica“ v kat. území Prievidza, na parc. č.: 3521/13 (SO 02 Kiosková trafosta-nica), na parc.č.: líniová stavba – podľa výkresu č.1 Situácia (SO 01Prípojka VN)
Dátum zverejnenia: 09.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o doplňujúcom prejednaní v územnom konaní – „11738 – Prievidza – Za Depom Montáž VN rozvádzača“ v katastrálnom území Prievidza, na časti pozemku C KN parc. č. 3976/2.
Dátum zverejnenia: 08.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – „Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov – Za depom, Prievidza“, na pozemku parc. č. CKN C-KN parc. 1184/50, E- KN parc. č. 3546, 3551/8, 3671/1, v kat. území Prievidza – podľa stavebného povolenia.
Dátum zverejnenia: 08.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Obnova obytnej budovy, ul. Š. Králika 457/ 1,3, Prievidza. Stavba sa nachádza v kat.území: Prievidza, na parc.č.: 919, súp.č. stavby: 20457 na Ul. Š. Králika, Prievidza.
Dátum zverejnenia: 07.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o novom prejednaní v územnom konaní – „Modernizácia obaľovne živičných zmesí Strabag s. r. o., prevádzka Prievidza“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 7092/4, 7092/5, 7092/6, 7092/9.
Dátum zverejnenia: 03.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby – konanie o dodatočnom povolení stavby Oplotenie pozemku par. Č. 7434/2, k.ú. Prievidza, zrealizovanej na pozemku parc. č. 7434/2 , v katastrálnom území Prievidza , bez stavebného povolenia, stavebníkom Silvia Kozáková, I. Krasku 4, Prievidza.
Dátum zverejnenia: 03.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – „BROSE PRIEVIDZA – DETSKÝ KLUB – FÁZA VI Priemyselná zóna Prievidza – Západ I“ v kat. území Prievidza, parc. č. KN – C 8114/29, 8114/30, 8114/59, 8114/180, 8114/237, 8114/239, 8114/240, 8114/242, 8114/243, 8114/244, 8114/245, 8114/276, 8114/279, 8114/285, 8114/300, 8114/306, 8114/307, 8114/311, 8114/183.

Dátum zverejnenia: 02.02.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o umiestnení stavby – „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s.,
F2BTS 1965BB Prievidza“ (ďalej len stavba),
na parc. č.: 1213/13, 1212/1, 1209/1, 1209/31, 1209/33, 1226/4, 1226/5, 1208/1,
1208/53, 1201/3, 1207/39, 1205/13, 1205/16, 1204/1, 1201/1, 1277/1

 • líniová stavba – podľa výkresu

Dátum zverejnenia: 27.01.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením -Stavebník Regionálne obchodné centrum, a.s., Ulica G. Švéniho 3C-3, 971 01 Prievidza podal dňa 12.12.2022 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby, spočívajúcu v predĺžení lehoty výstavby stavby „Regionálne obchodné centrum Prievidza“ na pozemkoch CKN parc. č. 2088/1, 2088/4, 2088/6, 2088/7, 2088/8, 2090/1, 2136/2, 2088/3, 1835/6, 2089, 1835/1, k.ú. Prievidza, z dôvodu neukončených stavebných prác na objektoch:
SO-18 Spevnené plochy, Dopravné značenie
SO-21 Objekt E – Podzemné garáže v dvoch podzemných úrovniach
SO-28 Spevnené plochy + pešie komunikácie, Dopravné značenie dočasné a trvalé

Dátum zverejnenia: 24.01.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania – „Školiace stredisko s bytovou jednotkou- novostavba“, v katastrálnom území Prievidza na pozemku parc. č. C KN 6237/2 a prípojky na siete tech. vybavenia, na pozemku C KN parc.č. 6236, na Veľkonecpalskej ulici.
Dátum zverejnenia: 20.01.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s kolaudáciou – „Prístavba a prístrešok chaty“, umiestnenej na parcele C KN č. 669/8/96 – podľa geometrického plánu č. 42/2022 v k.ú Veľká Lehôtka.
Dátum zverejnenia: 19.01.2023
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie: „Typový drevený záhradný domček + terasa, p.č. 371/42, Prievidza“ na pozemku parc. č. C KN 371/42 v k.ú. Prievidza v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Dátum zverejnenia: 17.01.2023
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania – „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi“ na pozemkoch parc.č. CKN 3176, EKN 3760, 3761, 3752, 3752/6 v k.ú. Prievidza.
Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

 • SO01 Dopravné riešenie
 • SO02 Osvetlenie
 • SO03 Napojenie trativodu
 • Dátum zverejnenia: 16.01.2023
 • Dokument na stiahnutie:

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie – o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol : stavba: „Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza“, II., III. a IV. etapa (ďalej len „stavba“) pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita):

 • SO 01 Spevnené plochy
  v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch CKN parc. čísla: 5055, 6956/5, 6958/130, 6958/200, vo vlastníctve stavebníka, podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona a podľa ustanovenia § 10 vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon, sa povoľuje.Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

Dátum zverejnenia: 10.01.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Apartmánový dom – Riečna
pozemok: C KN parc. č. 562/12, 562/13,562/29, 788/5, 527/35, 527/28, 561/1
(E KN 2142/1), 561/1 (E KN 2140), 5161/1 (E KN 2139/1).

Dátum zverejnenia: 03.01.2023
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o prerušení územného konania -„11738 – Prievidza – Za Depom – Montáž VN rozvádzača“

Dátum zverejnenia: 29.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – „Spojovací chodník Ul. A. Rudnaya č. 208/25″ v k. ú. Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 155/1
Dátum zverejnenia: 29.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o prerušení územného konania – „11738 – Prievidza – Za Depom – Montáž VN rozvádzača“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 3796/2, vo vlastníctve Mesta Prievidza
Dátum zverejnenia: 29.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Odvolanie proti výrokovej časti – stavebníkovi – bezbariérové rampy Š. Králika

Dátum zverejnenia: 21.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu – vo veci dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Nájazdové rampy“, na pozemkoch CKN 929/1, 928 v kat. území Prievidza, ktorú mestom Prievidza Rozhodnutím č. 2.4.2-692-2022/90461-09 zo dňa 24.10.2022, nariadilo odstrániť, že účastník konania Jozef Dobiš, Cigeľ č. 9, 971 01 Prievidza, podal dňa 04.11.2022 odvolanie proti predmetnému rozhodnutiu

Dátum zverejnenia: 21.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – „Chodník na ul. Š. Králika v Prievidza“, na pozemku parc. č. CKN 929/1 v k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 16.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania -„14607 Prievidza – Staré mesto – Zahustenie TS Átrium Vlčie Kúty SW – 14607“, na pozemkoch CKN parc. č. 7784/21, 8043/3, 7784/20, 8043/1, 8051/1 v k.ú. Prievidza. Na stavbu bolo mestom Prievidza vydané územné rozhodnutie č. 2.4.2-10601-2022/77887-04 dňa 08.08.2022, právoplatné dňa 12.09.2022.

Dátum zverejnenia: 15.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

„Rekonštrukcia bytu“ v bytovom dome na Nábreží sv. Cyrila, súp.č. 10361, vchod. č. 31, byt č. 23 na pozemku CKN parc. č. 1843, k.ú. Prievidza, povolenú rozhodnutím mesta Prievidza pod č. 2.4.2-01-11175-2019 zo dňa 20.11.2019, právoplatné dňa 07.01.2020 pred jej dokončením.

Dátum zverejnenia: 15.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Územné rozhodnutie o umiestnenhí stavby: Modernizácia obaľovne živičných zmesí Strabag s.r.o. prevádzka Prievidza.

Dátum zverejnenia: 14.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – „Typový drevený záhradný domček+ terasa, p.č. 371/42, Prievidza“, na pozemku parc.č. C KN 371/42 v k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 9.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o zastavení spojeného územného a stavebného konania na stavbu: „Rodinný dom – novostavba, Prievidza“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 6688/1, 6681/1, 6681/2, 6681/3, E KN parc. č. 349.

Dátum zverejnenia: 8.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – stavba: „Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza“,
II., III. a IV. etapa (ďalej len „stavba“)
pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita):

 • SO 01 Spevnené plochy

Dátum zverejnenia: 8.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – „Zateplenie fasády administratívnej budovy“, súp.č. 426, na pozemku CKN parc. č. 3256/10, k.ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 5.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – „Otvor v nosnej stene bytu“, v bytovom dome súp.č. 20439, vchod. č. 15, byt č. 19 na pozemku CKN parc. č. 928, k.ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 5.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – BROSE PRIEVIDZA – DETSKÝ KLUB – FÁZA VI, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I – IO 601.1 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy

Dátum zverejnenia: 1.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – BROSE PRIEVIDZA – DETSKÝ KLUB – FÁZA VI, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I “

Dátum zverejnenia: 1.12.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania – Apartmánový dom“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 562/12, 562/13, 562/29, 788/5, 527/35, 527/28, 528/270, 561/1 ( E KN 2142/1), 561/1 ( E KN 2140), 5161/1 ( E KN 2139/1.

Dátum zverejnenia: 29.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí územného konania – Prevádzková budova – sklad a zázemie“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 3550/1, 3546/20, 3549, 3546/21, 3551/1.

Dátum zverejnenia: 29.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie – Obnova bytového domu Ul. Svätoplukova 49,51,53, Prievidza“ súpisné číslo stavby 20102 na pozemku C KN parc. č. 34 v katastrálnom území Prievidza.

Dátum zverejnenia: 28.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – „8945-Prievidza-Necpalská- zah.TS- VŠZP“, umiestnenú v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc.č. C KN 5289/1, 5451/17, 5451/11, 5474/1
Dátum zverejnenia: 25.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením a upustenia od ústneho konania a miestneho zisťovania -predĺženie lehoty na dokončenie stavby a v zmene umiestnenia stavby v zmysle nového geometrického plánu, na stavbu „Rodinný dom“ v k. ú. Veľká Lehôtka, C KN 1063/13

Dátum zverejnenia: 24.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – Spojovací chodník Ul. A. Rudnaya č. 208/25″, na pozemku parc. č. CKN 155/1 v k. ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 24.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania -„Lávka pre peších ponad železnicu“ umiestnenú na pozemku C KN parc. č. 1184/1, 4993/1 v katastrálnom území Prievidza.

Dátum zverejnenia: 24.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania -Nájomné byty, 21 b.j. Ul. Sama Chalupku, Prievidza, SO 02 – prístupová komunikácia, odstavné plochy“, na pozemkoch parc. č. CKN 829/14, 829/61, 829/62, 829/1, 829/15, 829/42, 829/47; 95; 789 v k. ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 23.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Kolaudačné rozhodnutie – stavby: Obnova bytového domu Krajná 114/22-26, Prievidza (ďalej len „stavba“) v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 36.

Dátum zverejnenia: 23.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania – „12041- Prievidza- Ciglianska cesta- Rozšírenie NNK“, na parcelách č. C KN 8048/8, 8025/6, 8045/5, 8048/1, 8037/4, 8038/23, 8038/11, 8045/11, 8038/6, 8038/1 a 7956/1 v kat. území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 21.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením – „Novostavba 6 RD a prístupová komunikácia“ v k. ú. Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 3029/106, 3029/151, 3029/152, 3029/153, 3029/154, 3029/155, 3029/156, 3029/128, 3029/109, 838/6, 3029/53, 3029/145, 3029/107, 3029/142, 3029/146, 3029/147, 3029/131 a 2571/2 (podľa stavebného povolenia).
Dátum zverejnenia: 16.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Kolaudačné rozhodnutie – užívanie stavby: PRIEVIDZA, 9579-Prievidza-ul.Nábrežná-zahustenie TS Jurík

Dátum zverejnenia: 16.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie zmena stavby – stavebné úpravy v byte, v bytovom dome v k.ú. Prievidza na parc.č.: 5014, súp.č. stavby: 20724 na Ul. E.M.Šoltésovej 724/13.

Dátum zverejnenia: 16.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie „10715-Prievidza-priemyselný obvod: rekonštrukcia VNK 297/úsek/19 a 298/úsek/95 v navrhovanej trase VN káblov“ na pozemkoch CKN parc. č. 1270/49, 1293/1, 1293/2, 1270/80, 1270/81 v k.ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 16.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie Prestavba neobytného podkrovia na obytné podkrovie
(ďalej len „stavba“)
stavba: budova súp. č. 10352
pozemok: parc. č. CKN 1865, k. ú. Prievidza

Dátum zverejnenia: 16.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania – Stavebník Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r. o. Mostová 356/2, Partizánske, IČO: 36 659 410 požiadal dňa 07.11.2022 u tunajšieho stavebného úradu o vydanie stavebné povolenie na stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie „Nájomné byty, 21 b.j. Ul. Sama Chalupku, Prievidza“,
SO 01 – Bytový dom, 21 b.j.
SO 06 – Prípojka tepla
SO 07 – Elektrické prípojky NN
SO 08 – Verejné osvetlenie
SO 09 – Sadové úpravy
SO 10 – Oplotenie
SO 11 – Nabíjacie stanice elektromobilov
na pozemkoch parc. č. CKN 829/14, 829/61, 829/62, 829/1, 829/15, 829/42, 829/47; 95; 789 v k. ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 9.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – „SD/19316 – Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Bajzu, Jesenského, UO00178“, v k.ú. Prievidza
Dátum zverejnenia: 9.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – „SD/1307 – Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Sever, Bôrová, ÚO02897“, v k.ú. Prievidza
Dátum zverejnenia: 9.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – „Chodník pred bytovým domom č. 1 – 3 Cesta Vl. Clementisa v Prievidzi“ v kat. území Prievidza, parc. č. KN – C 5327/1.
Dátum zverejnenia: 9.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – „Obnova bytového domu J. Pauleho 120/3-7 – Prievidza“, súpisné číslo 20120 na pozemku C KN parc. č. 16 v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 9.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania – stavebné povolenie na zmenu stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie „Zateplenie fasády administratívnej budovy“, súp.č. 426, na pozemku CKN parc. č. 3256/10, k.ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 8.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Otvor v nosnej stene bytu“, v bytovom dome súp.č. 20439, vchod. č. 15, byt č. 19 na pozemku CKN parc. č. 928, k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 4.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Vybudovanie chodníka na cintoríne – sektor H – Mariánska ulica“, stavebný objekt E2 – Chodníky, spevnené plochy, oporné múry, na pozemkoch parc. č. CKN 3093/1, 3473/4, 7080/11 v k. ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 2.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Verejná vyhláška – stavebné povolenie: „Stavebné úpravy bytu, bytový dom ul. A. Stodolu 161/10, byt č. 31“,
v bytovom dome súp.č. 20161, vchod. č. 10, byt č. 31 na pozemku CKN parc. č. 1215, k.ú. Prievidza.

Dátum zverejnenia: 2.11.2022
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie – odstránenie stavby
Názov stavby: Nájazdové rampy
Miesto stavby: Bytový dom súp. č. 20439, Ulica Š. Králika, vchod 13,15
Pozemok: CKN 929/1, 928 k. ú. Prievidza

Dátum zverejnenia: 19.10.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania:
8945 – Prievidza- Necpalská- zah.TS- VŠZP“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C-KN parc.č. 5289/1, 5451/17, 5451/11, 5474/1.
Dátum zverejnenia: 19.10.2022
Dokument na stiahnutie
:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania – „Novostavba rodinného domu – príjazdová štrková cesta“ v kat. území Malá Lehôtka, parc. č. KN – C 430/9, parc. č. EKN – 196/1, 197, 198, 199.

Dátum zverejnenia: 18.10.2022
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením- predĺženie termínu dokončenia stavby „Rodinný dom“ v k. ú. Prievidza, pozemok parc. č. 3029/237.

Dátum zverejnenia: 18.10.2022
Dokument na stiahnutie
:

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania – Školiace stredisko s bytovou jednotkou- novostavba“, v kat. území Prievidza, na pozemku C KN, parc. č. 6237/2 a prípojky na siete technického vybavenia na pozemkoch C KN parc.č.6236 a E KN 1529.

Dátum zverejnenia: 14.10.2022
Dokument na stiahnutie
:

Stavebné povolenie – Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benediktav Prievidzi“ – SO 01 Parkovisko 1, SO 02 Parkovisko 2, SO 04 Verejné osvetlenie v kat. území Prievidza, parc. č. KN – C 5345/1, 5345/20, 5385.

Dátum zverejnenia: 14.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – „IBV ATRIUM VLČIE KÚTY PRIEVIDZA“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 7784/20, 8042/1, 8043/1, 8050/7, 8050/8, 8051/1.
Dátum zverejnenia: 12.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – „IBV ATRIUM VLČIE KÚTY PRIEVIDZA“ , SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, dopravné značenie v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 7784/20, 8042/1, 8043/1, 8050/7, 8050/8, 8051/1.
Dátum zverejnenia: 12.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Kolaudačné rozhodnutie – „Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu, ul. A. H. Gavloviča 16-22, Malá 5, Tichá 6, 971 01 Prievidza“ súpisné číslo 20146, na pozemku C KN parc. číslo 67 v katastrálnom území Prievidza.

Dátum zverejnenia: 07.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby-Nájomné byty, 21 b.j. Ul. Sama Chalupku Prievidza

Dátum zverejnenia: 07.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby – Spevnené plochy Ul. A. Mišúta“, na pozemku C KN parc. č. 4870/1 v katastrálnom území Prievidza

Dátum zverejnenia: 07.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Stavebné úpravy bytu, bytový dom ul. A. Stodolu 161/10, byt č. 31“, v bytovom dome súp.č. 20161, vchod. č. 10, byt č. 31 na pozemku CKN parc. č. 1215, k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 05.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – Novostavba 6 RD a prístupová komunikácia“ na pozemkoch parcela č. C KN 3029/106, 3029/151, 3029/152, 3029/153, 3029/154, 3029/155, 3029/156, 3029/128, 3029/109, 838/6, 3029/53, 3029/145, 3029/107, 3029/142, 3029/146, 3029/147, 3029/131 a 2571/2 (podľa stavebného povolenia) v k.ú. Prievidza pred jej dokončením.
Dátum zverejnenia: 04.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí doplňujúceho stavebného konania – „Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza“ II., III. a IV. Etapa, na pozemkoch C KN parc. č. 6956/5, 6958/130, 6958/200, 5055 v katastrálnom území Prievidza.

Dátum zverejnenia: 03.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – PRIEVIDZA, 9579-Prievidza-ul.Nábrežná-zahustenie TS Jurík , na parc. číslo 3978/38 ( KN-E: 3978/1), 3978/39, 4858/13, 4858/16, 4858/1, 4858/22, 4858/21, 4857/11, 4857/1 (kn-E: 2119), 4856/14 (KN-E:2119), 4856/44, 4856/57, 3984/157, 3984/156, 3984/52, 3984/86, 3984/38, 3984/43, v k. ú. Prievidza, – líniová stavba.

Dátum zverejnenia: 03.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania – 10715-Prievidza-priemyselný obvod: rekonštrukcia VNK 297/úsek/19 a 298/úsek/95 v navrhovanej trase VN káblov“

Dátum zverejnenia: 03.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – „Novostavba rodinného domu“, na pozemku parc. č. CKN 424 v kat. území Hradec a siete technického vybavenia na pozemkoch parc. č. CKN 423, 422, EKN 990, 1069/1 v k. ú. Hradec, v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Dátum zverejnenia: 30.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie- o umiestnení líniovej stavby „12157 Prievidza – Priemyselný areál – zahustenie TS SW – 12157“ (ďalej len „stavba“) v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 1270/80, 1270/81, 1270/49, 1293/1, 1292/2, 1295/2 (E KN parc. č. 5033).

Dátum zverejnenia: 28.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania – „KARPIŠ NÁBYTOK, s.r.o., Na nádvorí 15, Prievidza – SO 01 Prípojka VN, SO 02 Trafostanica“ v k.ú. Prievidza na pozemkoch: – líniová stavba (ul. Vrchárska) podľa výkresu situácie.

Dátum zverejnenia: 28.09.2022
Dokument na stiahnutie:

„Stavebné povolenie – Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benedikta v Prievidzi“ – SO 03 Re-konštrukcia chodníkov v kat. území Prievidza, parc. č. KN – C 5345/1.
Dátum zverejnenia: 26.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia – Náhrada nadzemného vedenia káblom projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany- Prievidza- Horná Štubňa
Dátum zverejnenia: 26.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Kolaudačné rozhodnutie – „Rekonštrukcia a nadstavba objektu na Ul. F. Madvu v Prievidzi – rozšírenie okenného otvoru v byte č. 16“
Dátum zverejnenia: 23.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania- žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa projektovej dokumentácie „Statický posudok stavebných úprav bytu“ navrhnutých v byte číslo 13 vo vchode číslo 14 v bytovom dome súpisné číslo 414, na pozemku C KN parc. číslo 1938/1, 1938/2 v katastrálnom Prievidza.

Dátum zverejnenia: 23.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o prerušení – „Apartmánový dom“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 562/12, 562/13, 562/29, 788/5, 527/35, 527/28, 528/270, 561/1 ( E KN 2142/1),
561/1 ( E KN 2140), 5161/1 ( E KN 2139/1).
Dátum zverejnenia: 21.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby – „12607 Prievidza Ul. Lúčna Bytový dom Lúčky- Zahustenie trafostanice SW 12607“, na parcelách č. C KN 2290/1, 2290/2, 2290/5, 2291/13, 2291/10, 2291/9 a 2291/8 v katastrálnom území Prievidza, jedná sa o líniovú stavbu.
Dátum zverejnenia: 21.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania – „SD/21307- Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Sever, Bôrová, ÚO02897“.
Dátum zverejnenia: 20.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania – „SD/19316- Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Bajzu, Jesenského, ÚO00178“.
Dátum zverejnenia: 20.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania „RODINNÝ DOM – NOVOSTAVBA, PRIEVIDZA“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 6688/1.

Dátum zverejnenia: 16.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania stavebné úpravy v byte. Stavba sa nachádza v kat.území: Prievidza, na parc.č.: 5014, súp.č. stavby: 20724 na Ul. E.M.Šoltésovej 724/13.

Dátum zverejnenia: 14.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania „12022 Prievidza – Ul. Aurela Stodolu – Rozšírenie NNK – I. etapa SW – 12022“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 1219/4, 1219/5, 1219/6, 1219/7.

Dátum zverejnenia: 14.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania – predĺženie termínu dokončenia stavby „Rodinný dom“ v k. ú. Prievidza, parc. č. 3029/154, 3029/156, 3029/109.

Dátum zverejnenia: 13.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – stavba: IBV Vlčie Kúty, Vzorový dom č. 12 (ďalej len „ stavba „)

Dátum zverejnenia: 13.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Elektrifikácia záhradiek v sade SNP, Sadová ulica 1, Prievidza“, umiestnenú v katastrálnom území Prievidza, na pozemku parc.č. KN-C: 182/47.
Dátum zverejnenia: 12.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Chodník pred bytovým domom č. 1 – 3 Cesta Vi. Clementisa v Prievidzi“ v kat. území Prievidza, parc. č. KN – C 5327/1 vo vlastníctve Mesta Prievidza.
Dátum zverejnenia: 09.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby: „OBNOVA BYTOVÉHO DOMU súp.č. 343“, v bytovom dome v kat. území Prievidza, na pozemkoch par.č. C KN č. 1902/1 a 1902/2, súp. č. 343.

Dátum zverejnenia: 09.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby a územného rozhodnutia o využití územia stavby: BROSE PRIEVIDZA – DETSKÝ KLUB, KANTÍNA, FITNES – FÁZA VI Priemyselná zóna Prievidza – Západ I, v kat. území Prievidza, parc. č. KN – C 8114/29, 8114/30, 8114/59, 8114/180, 8114/237, 8114/239, 8114/240, 8114/242, 8114/243, 8114/244, 8114/245, 8114/276, 8114/279, 8114/285, 8114/300, 8114/306, 8114/307, 8114/311 vo vlastníctve Brose Prievidza, spol. s r.o, Max Brose 2909/20, 971 01 Prievidza, IČO: 48046434.

Dátum zverejnenia: 07.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie – dodatočné povolenie – HSL, s. r. o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 36 297 127 dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením s pôvodným názvom: „Sklady H1 a H2“ na stavbu „Sklady H1“ (ďalej len „stavba“) na pozemku C KN parc. č. 557/31 v katastrálnom území Prievidza.

Dátum zverejnenia: 07.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie -„Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu, ul. A. H. Gavloviča 16/22, Malá 5, Tichá 6, 971 01 Prievidza“ súpisné číslo stavby 20146 na pozemku C KN parc. č. 67 v katastrálnom území Prievidza.

Dátum zverejnenia: 06.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Kolaudačné rozhodnutie – 10496 – Prievidza, Veľká Lehôtka: Rozšírenie NNK pre rekreačné chaty pod horou
Dátum zverejnenia: 31.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania – Nájomné byty, 21 b.j. Ul. Sama Chalupku, Prievidza“, na pozemkoch parc. č. CKN 829/14, 61, 62, 1, 15, 47, 8; 95; 789; 831, v katastrálnom území Prievidza, Ulica S. Chalupku.
Dátum zverejnenia: 31.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby: 12041 – Prievidza – Ciglianska cesta – Rozšírenie NNK v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN pare. č. 8048/8, 8025/6, 8045/5, 8048/1, 8037/4, 8038/23, 8038/11, 8045/11, 8038/6, 8038/1, 7956/1, jedná sa o líniovú stavbu.
Dátum zverejnenia: 30.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Situácia
(pdf, 489 kB)

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením – „Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi – SO 01 Chodník, časť A“ v k. ú. Prievidza, na pozemkoch parc. č. CKN 5172/45, 44, 43, 42, 41, EKN 769/1, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736.

Dátum zverejnenia: 22.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením – Prestavba a prístavba rodinného domu“ v k. ú. Prievidza, parc. č. 451, 452/1, 452/2 a siete technického vybavenia na pozemkoch parc.č. 528/437, 450.

Dátum zverejnenia: 22.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania: „12607 Prievidza Ul. Lúčna Bytový dom Lúčky- Zahustenie trafostanice SW 12607“, na parcelách č. C KN 2290/1, 2290/2, 2290/5, 2291/13, 2291/10, 2291/9 a 2291/8 v katastrálnom území Prievidza.
Stavba pozostáva z častí:
SO 01- VN prípojka, dĺžka trasy 6m
SO 02- Montáž zemných káblov a rozpojovacích istiacich skríň PRIS, dĺžka trasy zemných káblov je 301 m
PS 01- Kiosková trafostanica GRÄPER MKP 800

Dátum zverejnenia: 22.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania -„Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benedikta v Prievidzi“

 • SO 01 Parkovisko 1
 • SO 02 Parkovisko 2
 • Verejné osvetlenie

Dátum zverejnenia: 22.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – Novostavba rekreačnej chaty (ďalej len „stavba“), pozostávajúca z/zo: novostavby rekreačnej chaty, kanalizačnej a vodovodnej prípojky, v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 7608/50 – hlavný objekt, 7608/1, 7608/41 – vodovodná a kanalizačná prípojka, sa povoľuje.
Dátum zverejnenia: 17.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie – „Rekonštrukcia a nadstavba objektu na ulici F. Madvu v Prievidzi – rozšírenie okenného otvoru v byte č. 16“ v bytovom dome súpisné číslo 333 na pozemku C KN parc. č. 86/5 v katastrálnom území Prievidza, v byte č. 16 vo vchode č. 31B a v garážach číslo 1.22 a číslo 1.23.
Dátum zverejnenia: 16.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – stavba: Výrobná hala s administratívnou budovou
(ďalej len „stavba“) stavebné objekty: SO 01 – Výrobná hala s administratívnou budovou SO 06 – Areálový plynovod SO 07 – Prípojka NN SO 12 – Prípojka VN SO 13 – Transformačná stanica umiestnená: na pozemku registra C-KN parc. č. 1340/178, 1340/156, 1340/87, v katastrálnom území Prievidza.

Dátum zverejnenia: 11.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby: 14607 Prievidza – Staré mesto – zahustenie TS Átrium Vlčie Kúty SW – 14607
v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 7784/21, 8043/3, 7784/20, 8043/1, 8051/1, jedná sa o líniovú stavbu.
Stavba pozostáva z:
SO 01 VN prípojka a montáž UO
SO 02 Montáž zemných káblov a rozpojovacích istiacich skríň
Dátum zverejnenia: 11.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – Výrobná hala s administratívnou budovou, SO 02 – Areálové komunikácie a odstavné plochy, (ďalej len „stavba“) umiestnená: na pozemku registra C-KN parc. č. 1340/178, 1340/156, 1340/87, v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 10.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 190, súp. č. 343 na Ulici M. Hodžu 1,3 v Prievidzi, v zastúpení Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza (v skratke „OSBD“), Ul. Stavbárov 6, 971 01 Prievidza (IČO: 00173801) podali dňa 11.07.2022 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby: „OBNOVA BYTOVÉHO DOMU súp. č. 343“, v bytovom dome na po-zemkoch C-KN parc. č. 1902/1 a 1902/2, súpisné číslo 343 v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 05.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním -„ 12041- Prievidza- Ciglianska cesta- Rozšírenie NNK“, na parcelách č. C KN 8048/8, 8025/6, 8045/5, 8048/1, 8037/4, 8038/23, 8038/11, 8045/11, 8038/6, 8038/1 a 7956/1 v katastrálnom území Prievidza.

Dátum zverejnenia: 03.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – „Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza, SO-02 Bytový dom II., na pozemkoch parc. č. CKN: 1219/1, 1219/4, 1219/5, 1219/6, 1219/7,1219/13, 1219/14, 1219/15 v kat. území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 03.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – Obnova bytového domu B. Björnsona 137/2-4, Prievidza
Dátum zverejnenia: 01.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby – Účelové zariadenie na odkladanie náradia“ umiestnenej v kat. území Prievidza, na pozemku C KN parc.číslo 3643/96-podľa geometrického plánu č. 28/2021, úradne overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, č. 600/2021, zo dňa 21.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu: 10715-Prievidza-Priemyselný obvod: rekonštrukcia VNK 297/úsek/19 a 298/úsek/95 v navrhovanej trase VN káblov na pozemkoch: CKN 1270/49, 1293/1, 1293/2, 1270/80, 1270/81.
Dátum zverejnenia: 29.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – „Zateplenie štítových stien bytového domu – Škopca 2 – 4, M.R. Štefánika 39 – 41,
Banícka 1 – 3, Prievidza“, súpisné č. 20135, parc. č. 80 v k. ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 29.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „8945-Prievidza- Necpalská- zah.TS- VŠZP“, na pozemkoch C KN parc.č. 5289/1, 5451/17, 5451/11, 5474/1 v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 28.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využití územia: „BROSE PRIEVIDZA – DETSKÝ KLUB, KANTÍNA, FITNES – FÁZA VI Priemyselná zóna Prievidza – Západ I “
Dátum zverejnenia: 28.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – Stavebné úpravy bytu na ul. Traťová 8/1, 971 01 Prievidza“, umiestnenú na pozemku registra C-KN parc. č. 5097, v katastrálnom území Prievidza. Na uvedené stavebné úpravy sa podľa § 39a ods. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.
Dátum zverejnenia: 28.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania – zmena stavby pred dokončením, spočívajúcu v predĺžení termínu dokončenia stavby „Prestavba a prístavba rodinného domu“ v k. ú. Prievidza, parc. č. 451, 452/1, 452/2 a siete technického vybavenia na pozemkoch parc.č. 528/437, 450.

Dátum zverejnenia: 26.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením a upustenia od ústneho konania a miestneho zisťovania – „Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi – SO 01 Chodník, časť A“ v k. ú. Prievidza, na pozemkoch parc. č. CKN 5172/45, 44, 43, 42, 41, EKN 769/1, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736.

Dátum zverejnenia: 26.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením -„Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza, SO 03 spevnené plochy, parkoviská a komunikácie“, na pozemkoch parc. č. CKN: 1219/1, 1219/4, 1219/5, 1219/6, 1219/7 v kat. území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 26.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením – žiadosť na zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v predĺžení termínu dokončenia stavby „Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza, SO-01 Bytový dom I, SO-02 Bytový dom II., SO-08 Horúcovodné prípojky, SO-09 Verejné osvetlenie, SO-10 Sadové úpravy a drobná architektúra“, na pozemkoch parc. č. CKN: 1219/1, 1219/4, 1219/5, 1219/6, 1219/7 a pripojenie na siete technického vybavenia na pozemkoch parc. č. CKN 1218/20, EKN 2572, EKN 2573 v kat. území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 26.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania -Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s., F2BTS 1965BB Prievidza“, umiestnená na pozem-koch registra C-KN parc. č.: 1213/13, 1212/1, 1209/1, 1209/31, 1209/33, 1226/4, 1226/5, 1208/1, 1208/53, 1201/3, 1207/39, 1205/13, 1205/16, 1204/1, 1201/1, 1277/1 v katastrálnom území Prievidza.
Dátum zverejnenia: 25.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Stavebné povolenie – „Novostavba záhradnej chatky“, na pozemku registra C-KN parc. č. 7927/20, v katastrálnom území Prievidza
Dátum zverejnenia: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obnova bytového domu Krajná 114/22-26, Prievidza“, na pozemku registra C-KN parc. č. 36, v katastrálnom území Prievidza
Dátum zverejnenia: 15.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania „10496 Prievidza-Veľká Lehôtka-Rozšírenie NNK pre rekreačné chaty“, – líniová stavba, v katastrálnom území Veľká Lehôtka a Prievidza“
Dátum zverejnenia : 15.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Archív verejných vyhlášok zverejnených do 13. júla 2022 nájdete tu.