Michal Dobiaš, prvý zástupca primátorky mesta:

Michal Dobiaš

a) Počas prítomnosti primátorky vykonáva:

 • spolupracovať s orgánmi štátnej správy, samosprávy a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta na úseku financií, majetku, dopravy, výstavby, územného plánu, energetiky a cestovného ruchu
 • podieľať sa na tvorbe, kontrole a realizácií rozvojových, investičných a strategických programov mesta, koordinovať investície a projekty mesta,
 • spolupracovať pri zabezpečení rokovaní mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ a koordinovať činnosť komisií MsZ, ich súčinnosť s mestskou radou a mestským zastupiteľstvom,
 • koordinovať súčinnosť medzi mestskou radou a mestským úradom, zúčastňovať sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách podľa pokynov primátorky mesta,
 • aktívne participovať na podujatiach a projektoch súvisiacich s transformáciou regiónu hornej Nitry,
 • koordinovať práce súvisiace s tvorbou všeobecne záväzných nariadení mesta, vnútorných predpisov a smerníc mesta na úseku financií, majetku, dopravy, výstavby, územného plánu, energetiky a cestovného ruchu,
 • podieľať sa na príprave zmluvných vzťahov mesta, zúčastňovať sa rokovaní a pracovných stretnutí,
 • plniť úlohy určené primátorkou mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou,
 • zabezpečiť styk s poslancami, poslaneckými klubmi a výbormi volebných obvodov, postupovať pripomienky, námety a požiadavky príslušným orgánom a organizačným zložkám mesta,
 • koordinovať požiadavky obyvateľov mesta Prievidza a výborov volebných obvodov a v spolupráci s jednotlivými útvarmi Mestského úradu a organizácií založených a zriadených mestom ich zabezpečovať a vyhodnocovať.
 • Podieľať sa na aktivitách v oblasti digitalizácie a elektronizácie služieb mesta a budovania archívu mesta zameraného na dokumentovanie histórie mesta.

b) Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky mesta:

Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky a práceneschopnosti resp. iného dôvodu:

 • vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v bode a) tohto poverenia,
 • viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • vykonávať bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta,
 • v majetkoprávnych vzťahoch vykonávať potrebné úkony smerujúce k uzatvoreniu zmluvných vzťahov (t.z. zúčastňovať sa rokovaní, podieľať sa na zhromažďovaní a spracovávaní podkladov a pod.), nie je oprávnený zmluvy prípadne dohody za mesto Prievidza podpisovať,
 • v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľať na zhromažďovaní údajov a podkladov k pracovnoprávnym zmluvným vzťahom, nie je oprávnený podpisovať zmluvné vzťahy z právnych úkonov ohľadne vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V prípade zániku mandátu primátorky pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu v súlade s ustanovením § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Kontakt:

Kde ma nájdete: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 6, Mestský dom, 2. posch., č. dverí 209
Email: michal.dobias@prievidza.sk

MVDr. Norbert Turanovič, druhý zástupca primátorky mesta:

Norbert Turanovič

V rámci výkonu funkcie 2. zástupcu primátorky mesta má poverený tieto oprávnenia:

a) Počas prítomnosti primátorky:

 • spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta na úseku školstva, kultúry, športu, starostlivosti o občana a regionálneho rozvoja,
 • podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
 • koordinovať chod organizácií zriadených a založených mestom,
 • spolupracovať na príprave a zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta alebo realizovaných pod záštitou mesta,
 • aktívne participovať na podujatiach a projektoch súvisiacich s transformáciou regiónu hornej Nitry,
 • koordinovať činnosti medzi jednotlivými orgánmi mestského zastupiteľstva,
 • spolupracovať pri zabezpečení rokovaní mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ a koordinovať činnosť komisií MsZ, ich súčinnosť s mestskou radou a mestským zastupiteľstvom,
 • koordinovať práce súvisiace s tvorbou všeobecne záväzných nariadení, vnútorných predpisov a smerníc mesta na úseku školstva, kultúry, športu, starostlivosti o občana a regionálneho rozvoja,
 • podieľať sa na príprave zmluvných vzťahov mesta, zúčastňovať sa rokovaní a pracovných stretnutí,
 • reprezentovať mesto na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,
 • plniť úlohy určené primátorkou mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou,
 • podieľať sa na zabezpečovaní vydávania rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov v súlade s VZN, vrátane podpisovania platobných výmerov

b) Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky mesta:

Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky a práceneschopnosti resp. iného dôvodu:

 • vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v bode a) tohto poverenia
 • viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a vykonávať všetky úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta, ak nie je prítomný ani 1. zástupca primátorky,
 • plniť úlohy určené primátorkou mesta

Kontakt:

Kde ma nájdete: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, budova B, 2. poschodie, 971 01 Prievidza
Email: norbert.turanovic@prievidza.sk