Miestne dane a poplatok za komunálny odpad môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet mesta, poštovým poukazom cez poštu alebo priamo v pokladni na Mestskom úrade, pokiaľ je suma platby nižšia ako 300 eur.

Termíny splatnosti miestnych daní a poplatky za komunálny odpad: Termín splatnosti miestnych daní a poplatkov bude stanovený priamo v rozhodnutiach o vyrubení dane, ktoré bude mesto Prievidza distribuovať priamo do domácností.

Doručovanie rozhodnutia o vyrubení dane/vyrubení poplatku za komunálny odpad: Bude zabezpečované priamo zamestnancami mesta Prievidza v mesiaci apríl 2024.

Čísla účtov na platenie miestnych daní a poplatku:
Miestne dane:
Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
BIC kód: SUBASKBX

Poplatok za komunálne odpady:

Československá obchodná banka, a. s.
IBAN SK27 7500 0000 0040 0570 3897
BIC kód  CEKOSKBX   

Z dôvodu správneho priradenia platby je ku každej platbe potrebné uviesť pridelený variabilný symbol a špecifický symbol.

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu vybavuje: Oddelenie daní a poplatkov
vedúca oddelenia: Ing. Zuzana Hajsterová
tel.: 046/5179 250
mobil: 0904 752 654
email: zuzana.hajsterova@prievidza.sk