Termíny na predkladanie žiadostí

Žiadatelia podávajú žiadosti o poskytnutie dotácie:

a) v termíne do 30.09. v príslušnom kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa budú konať v 1. polroku nasledujúceho kalendárneho roka,
b) v termíne do 31.03. v príslušnom kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa budú konať v 2. polroku príslušného kalendárneho roku,
c) v mimoriadnych prípadoch aj mimo stanovených termínov v uvedených v § 6 bod 3 písm. a) a b) za predpokladu, že sa neprekročia príslušné výdavkové položky rozpočtu v danom rozpočtovom roku. O mimoriadnych prípadoch sa rozhoduje v zmysle § 6, bodu 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta môžu v odôvodnených prípadoch v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu dotáciu pre žiadateľa, ktorý požiadal o dotáciu mimo vyššie určených termínov. Za odôvodnené prípady sa považuje úloha, udalosť, akcia a podujatie, ktorého realizáciu nebolo možné žiadateľom predvídať. O výške mimoriadnej dotácie podľa bodu 1 rozhoduje pri žiadosti o dotáciu do 2000 eur primátor mesta a nad túto sumu mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti subjektu až po vykonaní základnej finančnej kontroly zo strany zamestnancov mesta a po jej odporučení príslušnou komisiou mestského zastupiteľstva.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné nižšie.

K žiadosti musí žiadateľ priložiť:
a) výpis z príslušného registra (obchodný register, živnostenský register, register vedený krajským úradom, MV SR a pod.), a to pri prvom predložení žiadosti, následne už len pri zmenách vo výpise, pokiaľ tieto nie je možné overiť/dohľadať v zmysle Zákona č. 177/2018 Z. zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
b) doklad preukazujúci oprávnenosť osoby (štatutára) konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu podľa písm. a), a to pri prvom predložení žiadosti, následne už len pri zmenách,
c) písomné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností (daňový úrad, poisťovne) sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je je dostupné nižšie alebo potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností (daňový úrad, poisťovne) nie staršie ako tri mesiace,
d) písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči mestu a jej zriadeným a založeným organizáciám žiadne záväzky sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné nižšie
e) písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné nižšie,
f) písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v úpadku alebo v likvidácii sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné nižšie,
g) písomné vyhlásenie žiadateľa o jeho bezúhonnosti a v prípade právnickej osoby písomné vyhlásenie o bezúhonnosti s konkretizáciou, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné nižšie,

Ak je žiadateľ zároveň registrovaným prijímateľom na prijatie podielu zaplatenej dane (tzv. 2 percentá), a od dátumu jeho registrácie nenastali žiadne zmeny formálneho charakteru (napr. zmena sídla, štatutárneho orgánu a pod.), môže namiesto dokladov uvedených v bode 2 písm. a), b) predložiť notársku zápisnicu osvedčujúcu splnenie podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmu v príslušnom kalendárnom roku.

Praktické informácie k žiadostiam o dotácie

Žiadosť sa nesmie vzťahovať na už uskutočnené aktivity. Dotácia môže byť poskytnutá len na výdavky, ktoré žiadateľ uhradí po dátume účinnosti t.j. po podpísaní a zverejnení zmluvy na webovom sídle mesta.

Dotácie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa poskytujú na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

Dotácie nie je možné poskytnúť na:
a) úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov a hráčov klubov, trénerov, manažérov
b) výdavky na nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
d) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
e) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
f) odmeny pre organizátorov akcií, projektov a podujatí.

Poskytnuté dotácie sa môžu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta použiť najmä na:
a) úhradu výdavkov na dopravu a ubytovanie na/z športové a kultúrne podujatia (preteky, zápasy, súťaže) a sústredenia, prenájom a nájom športovísk vrátane energií (v nebytových priestoroch) výstroj, materiálno-technické vybavenie slúžiace na tréningové, súťažné účely a kultúrne vystúpenia,
b) vecné ceny (medaily, poháre, diplomy, ktoré slúžia na ocenenie umelcov a športovcov),
c) štartovné, registračné poplatky a licenčné poplatky za detské a mládežnícke kluby,
d) výdavky na stravovanie a občerstvenie vrátane výdavkov na nealkoholické nápojea pri športových a kultúrnych akciách,
e) odmeny pre účinkujúcich umelcov, odmeny pre športových rozhodcov na podujatiach pre deti a mládež, v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb, pričom tieto odmeny musia byť vyplácané na základe platne uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s osobitnými predpismi.

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je 80 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 80 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt na príslušný rozpočtový rok. Prijímateľ dotácie sa podieľa na spolufinancovaní akcie/projektu 20 % zo sumy poskytnutej dotácie. Výnimku tvoria dotácie na prenájom športovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zimný štadión, Futbalový štadión, Športová hala, Krytá plaváreň, Športový areál pri ZŠ S. Chalupku), v prípade ktorých je maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi 100 % z celkových vynaložených výdavkov na prenájom športoviska v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Maximálna výška poskytnutej dotácie sa nevzťahuje na dotácie poskytované v súvislosti s akciami, úlohami alebo účelmi, ktoré sa realizujú v rámci participatívneho rozpočtu a na dotácie poskytované na účel zabezpečovania prevádzky a údržby športovísk a ihrísk vo vlastníctve mesta a s tým súvisiacich verejnoprospešných aktivít, na ktoré sa neuplatňuje výnimka na prenájom športovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Tlačivá k dotáciám z rozpočtu mesta: