Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 70/20 schválilo zverejňovanie odmien tých poslancov MsZ, ktorí na tento účel dajú svoj písomný súhlas, za každý mesiac na webovom sídle mesta Prievidza. Na tomto mieste zverejňujeme odmeny poslancov MsZ v zmysle uvedeného uznesenia.