V Prievidzi je sedem základných škôl (ďalej len ZŠ). Základné školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prievidza vystupujú v právnych vzťahoch vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Ide o rozpočtové organizácie, t.j. právnické osoby mesta, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Tieto ZŠ hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Štatutárnym orgánom ZŠ je riaditeľ základnej školy, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta Prievidza. Riaditeľa vymenúva na päťročné funkčné obdobie po absolvovaní výberového konania na základe návrhu rady školy.

Umiestnenie detí v základných školách:

Pre umiestnenie detí v ZŠ je dôležitý zápis do I. ročníka. Proces sa riadi podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základne školy v meste Prievidza

Zoznam základných škôl a kontakty :

Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/5439647           
E-mail: zsdobs@gmail.com        
Web: www.zsdobpd.edu.sk

Základná škola Ulica energetikov  242/39, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/540 41 09        
E-mail: riaditel@skolasenergiou.sk        
Web: www.skolasenergiou.sk

Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/5424064          
E-mail: info@zsrastislavovapd.edu.sk   
Web: www.zsrastislavovapd.edu.sk

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01
Tel.: 046/548 80 56        
E-mail: zsmalonecpalska@gmail.com    
Web: www.zsmalonecpd.stranka.info

Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 07 41        
E-mail: vedenie@marianska.sk
Web: www.marianska.sk

Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 98 25        
E-mail: jpasovsky@atlas.sk        
Web: www.schalupku1.edupage.org

Výchova a vzdelávanie v základnej škole :

Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v školách vymedzujú štátne vzdelávacie programy. Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti môže žiak získať niektorý zo stupňov základného vzdelania:

a) primárne vzdelanie (ISCED 1): získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou;
b) nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2): získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Vzdelávacie programy :

Štátny:

  • vydáva a zverejňuje ho ministerstvo školstva;
  • vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách na získanie kompetencií.

Školský:

  • vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy;
  • základný dokument školy, vymedzuje vlastné zameranie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a príslušným štátnym vzdelávacím programom.