Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Základnou školou, Mariánska ulica 554/19, Prievidza dňa 28.02.2023 na základe uznesenia MsZ č. 45/23 zo dňa 27.02.2023 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku mesta, nebytových priestorov vo výmere 4m2 nachádzajúcich sa vo vestibule na prízemí v budove Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prievidza, súpisné číslo 10554 postavenej na pozemku parcela registra CKN č. 2788/2, zastavaná plocha a nádvorie.
Dátum zverejnenia: 20.03.2023
Dokument na stiahnutie:

Návrh na vyhlásenie OVS: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta, nebytových priestorov vo výmere 4m2 nachádzajúcich sa vo vestibule na prízemí v budove Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prievidza, súpisné číslo 10554 postavenej na pozemku parcela registra CKN č. 2788/2, zastavaná plocha a nádvorie.
Dátum zverejnenia: 28.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 858/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 52433927-32/2023, pod číslom 142/2023 zo dňa 13.2.2023 z pozemkov parcela registra E KN č. 1364/1, ostatná plocha s výmerou 3452m2, parcela registra E KN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 2360 m2, zapísaných na LV č. 1599 vedených Okresným úradom v Prievidzi, katastrálnym odborom, pre Františka Hartmanna, trvalý pobyt Podhorská č. 30, 971 01 Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely a vjazd na pozemok.
Dátum zverejnenia: 20.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 14.12.2022 na základe uznesenia MsZ č. 414/22 zo dňa 12.12.2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 , so samostatným vchodom, ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1.
Dátum zverejnenia: 13.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.11.2022 na základe uznesenia MsZ č. 342/22 zo dňa 14.11.2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1.
Dátum zverejnenia: 13.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.11.2022 na základe uznesenia MsZ č. 343/22 zo dňa 14.11.2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1.
Dátum zverejnenia: 13.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievi-dza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je stavba SO-02 Parkovisko ako súčasť „Nového napojenia priemyselnej zóny Prievidza“, ktorá sa nachádza v Priemyselnej zóne Prievidza – Západ na pozemkoch spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o. v k.ú. Prievidza – parcela registra CKN č. 8114/145, parcela registra CKN č. 8114/146, parcela registra CKN č. 8114/148, parcela registra CKN č. 8114/189, parcela registra CKN č. 8114/192, parcela registra CKN č. 8114/216, parcela registra CKN č. 8114/217, a na pozemku mesta Prievidza parcela registra CKN č. 8114/191, vrátane príslušenstva stavby, ktoré tvorí verejné osvetlenie, prečerpávacia stanica dažďovej vody, lapače olejových látok, dažďová kanalizácia parkoviska, záložný zdroj elektrickej energie pre prečerpávaciu stanicu dažďovej vody.
Dátum zverejnenia: 09.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 5066/1, ostatná plocha s výmerou 5210 m2, evidovaní na LV č. 1, vo výmere 12 m2, pre spoločnosť EGON, s.r.o., J. M. Hurbana 24, 971 01 Prievidza, IČO: 43865437.
Dátum zverejnenia: 07.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinným domom žiadateľov v k.ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 1, pozemku parcela registra CKN č. 3105/16, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2, za účelom pešej prístupovej cesty na parcelu CKN č. 3105/2 pre Eduarda Richtera a manželky Janky Richterovej, spoločný trvalý pobyt Vinohradnícka 646/53, Prievidza 971 01 za cenu za cenu 20€/m2.
Dátum zverejnenia: 07.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži – nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza – nebytového priestoru vo vestibule na prízemí Základnej školy Ulica energetikov 242/29, Prievidza – bufetu o rozlohe 10,06 m2, č. dverí 81.

Dátum zverejnenia: 14.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom, ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 14.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o výsledku opakovanej OVS – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.

Dátum zverejnenia: 8.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o výsledku opakovanej OVS – nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2 , ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.

Dátum zverejnenia: 8.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o výsledku OVS – nehnuteľností- pozemkov v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku

Dátum zverejnenia: 8.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Technické zhodnotenie priestorov budovy kina Baník na Ul. M. R. Štefánika, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 12, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.

Dátum zverejnenia: 24.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti nachádzajúce na Riečnej ulici v k.ú. Prievidza, pozemky parcela registra C KN č. 8122/5, orná pôda s výmerou 766 m2 vedená na LV č. 9237, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/4, orná pôda s výmerou 912 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/3, orná pôda s výmerou 1 536 m2, vedená na LV č. 9240, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/17, orná pôda s výmerou 478 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/18, orná pôda s výmerou 1 457 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/19, orná pôda s výmerou 1 024 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/20, orná pôda s výmerou 1 024 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, pozemky spolu vo výmere 7 197 m2 pre Jozefa Mjartana a manželky Jany Mjartanovej, spoločný trvalý pobyt Úzka 7, 971 01 Prievidza, za cenu 7,99 €/m2 podľa Znaleckého posudku č. 160/2022 vyhotoveného Ing. Adolfom Daubnerom, na účel v zmysle územného plánu mesta.
Dátum zverejnenia: 21.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici 1. mája v k. ú. Hradec, novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 339/9, vodná plocha vo výmere 15 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 52433927-169/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 08.11.2022, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou pod číslom 1340/2022 zo dňa 15.11.2022. z pozemku parcely registra E KN č. 87, záhrada vo výmere 5195m2, zapísaná na LV č. 877, pre Ing. Petra Fungáča a manželky, spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, za účelom scelenia a zarovnania pozemku.
Dátum zverejnenia: 21.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Obchodná verejná súťaž: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta, nebytových priestorov vo vestibule na prízemí Základnej školy Ulica energetikov 242/39, Prievidza – bufetu o rozlohe 10,06 m2, č. dverí 81

Dátum zverejnenia: 15.11.2022
Dokument na stiahnutie:

OVS Bufet
(pdf, 505 kB)

Predmet opakovanej obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom, ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 15.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet opakovanej obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 15.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku.
Dátum zverejnenia: 15.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, vedené na LV1, časti pozemkov z parcely registra CKN č. 2121, zastavané plochy a nádvorie vo výmere 4370 m2 a parcely registra CKN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6859 m2 , spolu vo výmere 240 m2, nachádzajúce sa na Námestí slobody 12/A, Prievidza, na ktorých je umiestnená prevádzka kaviarne Greenbox a terasa, pre Radoslava Hanzela – Radeva, s miestom podnikania Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382, na účel umiestne-nia prevádzky kaviarne Greenbox a terasy, so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok: nájomné: za pozemok pod dočasnou stavbou vo výmere 122 m2 vo výške 15 €/m2 /rok, za pozemky pod vonkajšími sedeniami vo výmere 118 m2 so záberom pozem-kov počas celého roka – vo výške 0,05 €/m2 /deň za obdobie od 15. 04. do 15.10. a 0,02 €/m2 /deň za obdobie od 16. 10. do 14.4., na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023, s podmienkou vypratať pozemok a uviesť ho do pôvodného stavu do 2 týždňov od doruče-nia výzvy mesta na odstránenie stavby kaviarne

Dátum zverejnenia: 25.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3093 m2, nachádzajúceho sa pred OD Prior.

Dátum zverejnenia: 17.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom, ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 29.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2 , ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 29.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN č. 387/1, ostatná plocha s výmerou 14909 m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 106 m2 podľa zamerania geometrickým plánom pre Zdenka Šujana, trvale bytom Rudnaya 217/34, 971 01 Prievidza, na záhradkárske účely.

Dátum zverejnenia: 29.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely reg. CKN č. 2132/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30m2, z parcely reg. CKN č. 2132/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365m2, z parcely reg. CKN č. 2132/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40m2, v celkovej výmere 27m2,

Dátum zverejnenia: 29.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 29.06.2022 na základe uznesenia MsZ č. 192/22 zo dňa 27.06.2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa na konci Riečnej ulice a to:

  • pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403 m2
  • pozemok parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 169896 m2

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 6341/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 411 m2 a parcela registra CKN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 39 m2, oba odčlenené a zamerané Geometrickým plánom č. 52433927–91/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o. so sídlom Košovská cesta 1, Prievidza 97101 dňa 24.08.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 1018/2022 zo dňa 31.08.2022 a to:

  • parcela CKN č. 6341/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 411 m2 odčlenená z parciel registra CKN 6341/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, parcela registra C KN č. 6341/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 5 m2, parcela registra CKN č. 6341/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 370 m2 a parcela registra C KN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 55 m2,
  • parcela registra CKN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 39 m2 odčlenená z parcely registra CKN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m2 a parcely registra CKN č. 6341/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 370 m2

pre Katarínu Géczyovú, trvalý pobyt Tulská 5275/47, 974 04 Banská Bystrica za cenu 40,00 €/m2, na účel scelenia pozemkov.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Geczyová
(pdf, 150 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5086/125, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 28 m2, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 188/2022 z parcely registra C KN č. 5086/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1428 m2, a pozemok parc. reg. CKN č. 5086/80, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 24 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť BEKALUBE SK, s.r.o., Priemyselná 14, Prievidza, IČO: 53 301 340, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia s celoročným užívaním, za podmienok: nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, vzhľad terasy riešiť s architektom mesta, po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

BEKALUBE SK
(pdf, 136 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcely registra C KN č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu s výmery 11 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Seljmu Iljjazi, miesto podnikania Ulica A.Hlinku 445/37, 971 01 Prievidza, IČO: 52344096, na účel prístavby zmrzlinárne a rekonštrukciu existujúcej predajne zmrzliny, za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň s podmienkou predloženia a schválenia architektonickej štúdie dostavby vrátane bezprostredného okolia stánku (sadové úpravy) architektom mesta, ešte pred podaním Žiadosti o stavebné povolenie na stavebný úrad.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Iljjazi
(pdf, 135 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 1295/10, diel 1, ostatná plocha s výmerou 407 m2 zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 5029, ostatná plocha s výmerou 4 183 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 Geometrickým plánom č. 52433927-90/2022 vyhotovený spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 23.08. 2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 1025/2022 zo dňa 02.0.92022, pre spoločnosť PETER FRANKO, s.r.o. so sídlom Teplárenská 2A, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Peter Franko, konateľ za cenu 75,00 €/m2 na účel rozšírenia dvora.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Franko
(pdf, 135 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3591/348, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 37 m2 a pozemok parcela registra C KN č. 3591/349, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 37 m2 oba zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra C KN č. 3591/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 14 483 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1 Geometrickým plánom č. 52433927-87/2022 vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 17.08.2022, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 22. 08. 2022 pod číslom 986/2022, pre Róberta Gorného, trvalý pobyt Mariánska ulica 560/33, 971 01 Prievidza za cenu 20,00 €/m2 na účel zveľadenia pozemku, parkovania, úložného priestoru a prípadne výstavby garáže.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Gorný
(pdf, 135 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcelu registra E KN č. 1876/128, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2 v celosti vedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Ing. Jána Školku, trvalý pobyt Snežienková ulica 625/18, 971 01 Prievidza za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Školka
(pdf, 133 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcelu registra E KN č. 1876/130, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2 v celosti vedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Ivana Mokriša a manž. Katarínu spoločne trvalý pobyt Snežienková ulica 621/10, 971 01 Prievidza, do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Mokriš
(pdf, 133 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcelu registra E KN č. 1876/132, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2 v celosti vedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Ing. Jaroslava Haronika, trvalý pobyt Snežienková ulica 621/10, 971 01 Prievidza za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Haronik
(pdf, 133 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2869/37, diel 6, záhrada s výmerou 212 m2, pozemok parcela registra C KN č. 2869/162, diel 5, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 156 m2 a pozemok parcela registra C KN č. 2869/164, diel 4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, všetky pozemky zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN č. 3814/1, ostatná plocha s výmerou 3 303 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 Geometrickým plánom č. 52433927-67/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 13. 07. 2022, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 09. 08. 2022 pod číslom 845/2022, pre Moniku Kováčovú, trvalý pobyt Martina Benku 1299/16, 952 01 Vráble a Klaudiu Prieložnú, trvalý pobyt Šafáriková 687/6, 952 01 Vráble do podielového spoluvlastníctva, každej v podiele 1/2 k celku, za cenu 40,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je majetok vo vlastníctve mesta Prievidza v správe Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza – nehnuteľnosť, časť nebyto-vého priestoru, a to:
a. malá telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 144 m2 ,
b. veľká telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 276 m2 ,
c. sklad v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 18 m2 ,
d. kabinet v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 15 m2 ,
nachádzajúceho sa v budove Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza,

Dátum zverejnenia : 11.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Obchodná verejná súťaž – Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 3093 m2, nachádzajúceho sa pred OD Prior.
Dátum zverejnenia : 29.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov: parc. C KN č. 3976/35 – Nábrežná ulica (vedľa Kinekus) – 5 ks obojstranných rekl. stavieb, záber 5 x 6 m2, parc. C KN č. 3976/30 – Nábrežná ulica (oproti Tesco) – 3 ks jednostranných rekl. stavieb, záber 3 x 3 m2, parc. C KN č. 5258/17 – Necpalská cesta (parkovisko pri Lidl) – 2 ks jednostranných rekl. stavieb, záber 2 x 3 m2, parc. C KN č. 3591/1 – obchvat Prievidza (vjazd ku garážam pri GeWis Slovakia), 1 ks obojstranná rekl. stavba, záber 1 x 6 m2, spolu v rozsahu výmery 51 m², na ktorých je umiestnených 11 kusov reklamných stavieb vo vlastníctve žiadateľa.
Dátum zverejnenia : 21.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa medzi rodinnými domami na Bottovej ulici v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 2942/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 139 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-130/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 744/2022 zo dňa 28.06.2022 z pozemku parcela registra C KN č. 2942/2, zastavaná plocha s výmerou 189 m2, vedený na LV č.1, za účelom scelenia a rozšírenia oddychovej zóny pre Mgr. Vojtecha Chmelana a manželku JUDr. Ľubicu Chmelanovú, spoločný trvalý pobyt Bottova ul. 59/20, Prievidza, za cenu 20 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa medzi rodinnými domami na Bottovej ulici v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 2942/5, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 50 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-130/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 744/2022 zo dňa 28.06.2022 z pozemku parcela registra C KN č. 2942/2, zastavaná plocha s výmerou 189 m2, vedený na LV č.1, za účelom scelenia pozemku a prístup na pozemok k rodinnému domu pre MUDr. Petra Jurčenku, trvalý pobyt Dúbravská ul. 10/9, Prievidza a manželku Ing. Janku Jurčenkovú, trvalý pobyt Koncová ul. 27, Prievidza, za cenu 20 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici Pod hrádkom v k. ú. Hradec, novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 309/4, záhrada vo výmer 154 m2 a parcela registra CKN č. 309/5, záhrada vo výmere 44 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 746/2022 dňa 29.06.2022, parcela registra CKN č. 309/4 z pozemku parcela registra E KN č. 70, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 201 m2 a parcela registra CKN č. 309/5 z pozemku parcela registra E KN č. 809/2, ostatná plocha s výmerou 47 m2 obe vedená na LV č.877, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, za cenu 10 €/m2, pre Blažeja Krška a manželku Boženu Krškovú, trvalý pobyt Pod hrádkom 134/3, Prievidza 971 01.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici Pod hrádkom v k. ú. Hradec, novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 313/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 8 m2 a parcela registra CKN č. 314/4, záhrada vo výmere 39 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 746/2022 dňa 29.06.2022 z pozemku parcela registra E KN č. 70, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 201 m2, vedený na LV č.877, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, za cenu 10 €/m2, pre Petra Dobrotku a manželku Andreu Dobrotkovú, trvalý pobyt Prievidzská 235/41, Bojnice.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici 1. mája v k. ú. Hradec pozemok zapísaný na LV č. 1, parcela registra CKN č. 41, záhrada vo výmere 194 m2, novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 51/3, záhrada vo výmer 24 m2 a parcela registra CKN č. 339/8, vodná plocha vo výmere 18 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 745/2022 dňa 29.06.2022, z pozemku parcela registra E KN č. 137/1, ostatná plocha s výmerou 1852 m2, vedený na LV č.877, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, za cenu 10 €/m2 pre Ivana Gatiala a manželku Evu Gatialovú, spoločný trvalý pobyt 1. mája 206/25, Prievidza 971 01.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinnými domami na Lesnej ulici v k. ú. Hradec, zapísaná na LV č. 877, pozemok parcela registra CKN č. 123/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP pre Daniela Vida, trvalý pobyt Lesná 714/41, Prievidza 971 01 a Petra Kračmera, trvalý pobyt Lesná 714/41, Prievidza 971 01, za cenu 10 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinnými domami na Lesnej ulici v k. ú. Hradec, zapísaná na LV č. 877, pozemok parcela registra CKN č. 123/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 113 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP pre Miroslava Drozda a manželku Magdalénu Drozdovú, trvalý pobyt Lesná 341/33, Prievidza 971 01, za cenu 10 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinnými domami na Lesnej ulici v k. ú. Hradec, zapísaná na LV č. 877, pozemok parcela registra CKN č. 123/12, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 64 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP pre Patriciusa Sovu, trvalý pobyt Na kamenici 2960/18, Prievidza 971 01, za cenu 10 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúce sa v priemyselnom parku Západ I., mimo zastavaného územia obce, pozemok parcela registra C KN č. 8114/102, ostatná plocha s výmerou 183 m2 v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 8114/220, ostatná plocha s výmerou 682 m2 v celosti, oba pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Petra Bátoru, trvalý pobyt Družstevná ul. 297/12, 971 01 Prievidza za cenu 9,00 €/m2 , na účel scelenia pozemkov a efektívnejšieho využitia na podnikateľské účely.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa -Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcely registra E KN č. 3814/1, ostatná plocha v rozsahu s výmery 46 m2 , zapísaný na liste vlastníctva č. 10652 a pozemok parcela registra C KN č. 2869/110, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 130 m2 , v celosti vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Darinu Mečiarovú, trvalý pobyt Ul. J. Záborského 253/24, 971 01 Prievidza, na záhradkárske účely, za podmienok – nájomného vo výške 0,10 €/m2 /rok, na dobu neurčitú s 3- mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou úhrady bezdôvodného obohatenia z titulu užívania pozemkov bez právneho titulu za obdobie od 01.01. 2020 do uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 829/111 -na účel vybudovania 11 ks parkovacích státí s komunikáciou pre potreby obyvateľov plánovaného bytového domu, ktorý bude vo vlastníctve žiadateľa, s podmienkou, že v prípade nevybudovania 11 ks par-kovacích státí s komunikáciou.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časť pozemku parcela registra C KN 829/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 572,49 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1, časť pozemku parcely registra C KN č. 829/15, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 354,53 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 8114, časť pozemku parcela registra C KN č. 829/42, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 90,08 m2 vedený na liste vlastníctva č. 1 a časť pozemku parcela registra C KN č. 829/47, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 44,74 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 12116, pre spoločnosť Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 6284/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 51 m2, v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 6284/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 91 m2 v celosti, oba pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Pavla Bátoru a manž. Ľudmilu spoločne trvalý pobyt Poľná ul. 482/24, 971 01 Prievidza, do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcely registra C KN č. 2870/1, záhrada v rozsahu s výmery 231 m2 , a časť z pozemku parcela registra C KN č. 2857/61, ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m2, oba vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Ľubomíra Mečiara a manž. Vieru spoločne trvalý pobyt Ul. J. Záborského 516/18, 971 01 Prievidza na záhradkárske účely
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36 m2, pre Lukáša Dubinu, Ul. Urbánkova 903/29, Prievidza, IČO: 54360544, za účelom umiestnenia predajného stánku, bez predaja alkoholických nápojov.
Dátum zverejnenia predaja: 12.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 8114/183, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4610 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 212 m2, na účel vybudovania parkovacích státí pred zariadením vo vlastníctve spoločnosti.
Dátum zverejnenia predaja: 12.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Archív zverejnených dokumentov do 12. júla 2022 nájdete v príslušnej sekcii.