Mestu Prievidza boli doručené súťažné návrhy do obchodnej verejnej súťaže označenej ako „Súťaž C) nehnuteľnosti byt na Veľkonecpalskej ulici“, ktoré sú v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zverejnené mestom Prievidza po dobu minimálne 30 dní.
Dátum zverejnenie: 07.12.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Veľkonecpalská a Malonecpalská ulica – doplnenie jedného svetelného bodu pre spojovací chodník, verejné osvetlenie na Gazdovskej ulici pred bytovým domom so súpisným č. 3103 a Osvetlenie priechodu pre chodcov na kruhovej križovatke medzi Ul. S. Chalupku a Ul. J. Kráľa na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o.
Dátum zverejnenie: 28.11.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru zúžiť majetok z nájmu mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – rekonštrukcia palubovky v športovej hale na Ul. Olympionikov, na účel zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk, na úseku športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 27.09.2016
Dátum zverejnenie: 28.11.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to nebytový priestor- telocvičňa s príslušenstvom nachádzajúca sa v pavilóne F a sčasti v pavilóne E stavby bývalej základnej školy Ul. P.J.Šafárika so súp. č. 900 a s orient. č. 1, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 5036/9, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1597 m2 , vedená na liste vlastníctva č. 8489 (vchod z Ul. J. Palárika), príslušenstvom sa rozumie malá telocvičňa, šatne, WC, sprchy, kabinet, na účel tréningov mládežníckych kategórii, súťažných zápasov, prípadne 1. ligy mužov, na 5 hodín denne, vrátane víkendov pre VolleyTeam PD.
Dátum zverejnenie: 31.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, nachádzajúcich sa na ulici P.J. Šafárika a J. Palárika a to: – stavby: základná škola s orient. č. 1 a 7, súpisné číslo 900, zapísaná na liste vlastníctva č. 8489, nachádzajúca sa na pozemku parcela registra CKN č. 5036/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2822 m2 a parcela registra CKN č. 5036/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1597 m2, pozostávajúca z nasledovných pavilónov: Pavilón „A“ – vstupný pavilón s administratívou a zborovňou, na parcele CKN č. 5036/8 Pavilón „B“ – školská jedáleň s kuchyňou, na parcele CKN č. 5036/8 Pavilón „C“ – s učebňami pre 1. až 4. ročník, na parcele CKN č. 5036/8 Pavilón „D“ – s učebňami pre 5. až 9. ročník, na parcele CKN č. 5036/8 Pavilón „E“ – časť odborných učební, časť zázemie telocvične, na parcele CKN č. 5036/9 Pavilón „F“ – samotná telocvičňa, na parcele CKN č. 5036/9 – príslušenstvo k stavbám: plot s rámovým pletivom, plot murovaný, plot s drôteným pletivom, plot ihriska, studňa kopaná na parc.č. 5036/10, prípojka vody, vodomerná šachta na pitnú vodu na parc. č. 5036/7, armatúrna šachta na úžitkovú vodu na parc. č. 5036/7, požiarny vodovod, vonkajšia kanalizácia DN 300, vonkajšia kanalizácia DN 400, kanalizačné šachty na parc.č. 5036/7, prípojka kanalizácie, LAPOL na parc. č. 5036/7, prípojka NN, prípojka plynu, spevnené plochy betónové, chodník zo zámkovej dlažby, vonkajšie schody, asfaltové ihrisko na parc. č. 5036/7, antukové ihrisko na parc. č. 5036/7, ihrisko pre plážový volejbal na parc. č. 5036/7 – pozemok parcela registra CKN č. 5036/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8774 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 8489, – pozemok parcela registra CKN č. 5036/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2822 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 8489, – pozemok parcela registra CKN č. 5036/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1597 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 8489, – pozemok parcela registra CKN č. 5036/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 8489, v celosti v podiele 1/1.
Dátum zverejnenie: 31.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, vedených na liste vlastníctva č. 8614, byt č. 5 na 3. poschodí vo vchode č. 73 obytného domu č. súp. 30925 na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi, v celosti, postavenom na pozemku parcela registra CKN č. 6652/54, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 604 m2 , vrátane spoluvlastníckeho podielu 4985/199657-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 30925, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 4985/199657-in k celku na pozemku parcela registra C KN č. 6652/54, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 604 m2 , na ktorom je bytový dom číslo súpisné 30925 postavený.
Dátum zverejnenie: 31.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2565/12, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2 zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 97/2023 vyhotoveným spoločnosťou GEOing s.r.o., so sídlom Šumperská 60, 971 01 Prievidza zo dňa 13.10.2023, z pozemku parcela registra C KN č. 2565/1, ostatná plocha s výmerou 8693 m2
Dátum zverejnenie: 13.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5019/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 49 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1 a pozemok parcela registra C KN č. 5019/11, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22 m2
Dátum zverejnenie: 13.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra E KN č. 11-1876/131, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 10652, na účel rozšírenia záhrady, pre Ing. Andreja Bachoríka, bytom Janka Kráľa 4/3, 971 01 Prievidza a Mariána Bachoríka, bytom T. Hromadu 6, 972 12 Nedožery-Brezany, do po[1]dielového spoluvlastníctva, každému o veľkosti ½, za cenu 20,00 €/m2
Dátum zverejnenie: 12.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 95, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 90 m2, zapísaná na LV č. 1, pre spoločnosť Bývanie Prievidza, s.r.o., so sídlom Ul. F. Madvu č. 31, 971 01 Prievidza, IČO: 46698035, na účel parkovania pri Penzióne Bendedikty za podmienok.
Dátum zverejnenie: 12.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o vyhodnotení OVS: Byt č. 5 na 2. poschodí obytného domu č. súp. 10353 na Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi a nebytový priestor na prízemí obytného domu č. súp. 30868 a č. sôp. 30869 na Šulekovej ulici v Prievidzi.
Dátum zverejnenie: 11.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2869/165, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2 a pozemok parcela registra C KN č. 2869/166, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m2.
Dátum zverejnenie: 11.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 6885/2, záhrada s výmerou 257 m2 zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 218/2023 vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza, s.r.o., so sídlom J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice zo dňa 27.09.2023, z pozemku parcela registra C KN č. 6885, záhrada s výmerou 299 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 10652, na účel vysporiadania vlastníckych vzťahov.
Dátum zverejnenie: 06.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 4756/14, ostatná plocha s výmerou 40 m2 zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-120/2023 vyhotoveným spoločnosťou Geoskteam, s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza zo dňa 05.10.2023, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/10, ostatná plocha s výmerou 82 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1, na účel scelenia pozemku.
Dátum zverejnenie: 06.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 316, zastavaná plocha a nádvorie 76 m2 , zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-114/2023, vypracovaný spoločnosťou Patricius Sova – GEOSKTEAN so sídlom Košovská cesta 1, Prievidza, z pozemkov parcela registra EKN č. 336, záhrada vo výmere 99 m2 parcela registra E KN č. 313/1, ostatná plocha vo výmere 2489 m2 , oba vedené na LV č. 1599, na účel spevnenej plochy, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Krista Kráľa, Prievidza – Veľká Lehôtka so Sídlom Podhorská 85A, 971 01 PD – Veľká Lehôtka
Dátum zverejnenie: 06.10.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 109/4, zastavaná plocha a nádvorie 71 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-105/2023, vypracovaný spoločnosťou Patricius Sova – GEOSKTEAN so sídlom Košovská cesta 1, Prievidza, z pozemku parcela registra EKN č. 1166, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2454 m2, vedený na LV č. 877 a pozemok parcela registra C KN č. 119/2, trvalý trávnatý porast 118 m2
Dátum zverejnenie: 29.09.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 316, zastavaná plocha a nádvorie 76 m2 , zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-114/2023, vypracovaný spoločnosťou Patricius Sova – GEOSKTEAN so sídlom Košovská cesta 1, Prievidza, z pozemkov parcela registra EKN č. 336, záhrada vo výmere 99 m2 parcela registra E KN č. 313/1, ostatná plocha vo výmere 2489 m2 , oba vedené na LV č. 1599, za účelom parkovania, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Krista Kráľa, Prievidza – Veľká Lehôtka so Sídlom Podhorská 85A, 971 01 PD – Veľká Lehôtka
Dátum zverejnenie: 29.09.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pre Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch 972 12, IČO: 00201243, na účel starostlivosti o predmetné pozemky a poľnohospodársku činnosť.
Dátum zverejnenie: 28.09.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2857/94, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 105 m2 zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2857/1, ostatná plocha s výmerou 2616 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1 Geometrickým plánom č. 48185655-113/2023 vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza zo dňa 26.09.2023, pre Máriu Slukovú, trvalý pobyt M. Benku 13/6, 971 01 Prievidza, za cenu 20 €/m2 na účel zriadenia prístupu k nehnuteľnosti.
Dátum zverejnenie: 28.09.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 2869/22, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 315 m2, vedený na LV č. 1 na záhradkárske účely, pre Andreu Škvarkovú, Majerníka 275/11, Prievidza 971 01, za cenu 1,00 €/m2 , na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenie: 22.09.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 6888/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 104 m2 zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 110/2023
Dátum zverejnenie: 13.09.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, vedená na LV č. 1, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3582 m2, v rozsahu vý[1]mery 24 m2 – 2 parkovacie miesta, nachádzajúca sa na ulici Matice slovenskej v Prievidzi hneď vedľa východnej steny budovy číslo súpisné 10339.
Dátum zverejnenie: 13.09.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Sadovej ulici v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 210/129, zastavané plochy a nádvorie vo výmere 18 m2 , vedený na LV č. 1, za účelom usporiadania pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom 1229, pre Juraja Mihalíka, trvalý pobyt Murgaša 10/2, 971 01 Prievidza za cenu 29,27 €/m2.
Dátum zverejnenie: 07.09.2023
Dokument na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi vyhlasuje OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy dočasne prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza na dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi – nebytové priestory bez zariadenia (t.j. bez barového pultu, nábytku, stolov, stoličiek a sedačiek) v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi, č. súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a poskytovaním služieb s tým spojených, o celkovej podlahovej ploche 125,75 m2 , z toho podlahová plocha prevádzkovej časti kaviarne je 63,15 m2 , prípravňa 15,20 m2 , terasa o výmere plochy 25 m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne 22,4 m2 , objekt nachádzajúci sa na pozemku, parcela registra C KN č. 9.
Dátum zverejnenie: 06.09.2023
Dokument na stiahnutie:

Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta: Predmet obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúca sa na Šulekovej ulici a to: – nebytový priestor na prízemí obytného domu č. súp. 30868 a č. sôp. 30869 na Šulekovej ulici v Prievidzi, v celosti, postavenom na pozemku parcela registra CKN č. 5065/1, vrátane spoluvlastníckeho podielu 1562/759260-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č. súp. 30868 a č. súp. 30869, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 1562/759260-in k celku na pozemku parcela registra CKN č. 5065/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2489 m2, na ktorom je bytový dom č. súp. 30868 a č. súp. 30869 postavený.
Dátum zverejnenie: 30.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta: Predmet obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, nachádzajúca sa na Nábr. sv. Cyrila a to: – Byt č. 5 na 2. poschodí obytného domu č. súp. 10353 na Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi, v celosti, postavenom na pozemku parcela registra CKN č. 1864, vrátane spoluvlastníckeho podielu 58/736-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č. súp. 10353, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 58/736-in k celku na pozemku parcela registra CKN č. 1864, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 374 m2, na ktorom je bytový dom č. súp. 10353 postavený.
Dátum zverejnenie: 30.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o vyhodnotení OVS:
Dátum zverejnenie: 30.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu prebytočného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Predmetom zámeny je pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Prievidza na Hviezdoslavovej ulici, a to pozemok pod autobusovou zastávkou parcela registra C KN č. 2251/11, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 21 m2

Dátum zverejnenie: 15.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu prebytočného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom zámeny je pozemok v k.ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 5399/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2, zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č. 174/2023 vypracovaným dňa 14.07.2023 spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO: 46896180, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 20.07.2023 pod číslom 820/23 z pozemku parcela registra CKN č. 5399/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 237 m2 , vedený na LV č. 1, ktorý je vo vlastníctve mesta Prievidza, pre Mgr. Mariána Zaťka a Petra Wesserleho.
Dátum zverejnenie: 09.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 90/1, ostatná plocha s výmerou 20925 m2 , v rozsahu výmery 2 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť Mackine torty s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 134/32, 971 01 Prievidza, IČO: 52546594, na účel vyloženia 2 lavičiek pred prevádzkou cukrárne.
Dátum zverejnenie: 08.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, vedená na LV č. 1, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 2132/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, v rozsahu výmery 10 m2, nachádzajúca sa na ulici A. Hlinku v Prievidzi, pre spoločnosť Sladučké ovocie s.r.o., so sídlom Obrancov mieru 322/26, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 51029081, na účel umiestnenia regálov na predaj ovocia a zeleniny, za podmienok: nájomné: za pozemok pod predajnými stánkami vo výmere 10 m2 vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu určitú do 30.09.2023.
Dátum zverejnenie: 08.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného a neupotrebiteľného nehnu[1]teľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3042/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 112 m2 zameraný a odčlenený Geometric[1]kým plánom č. 44/2023 vyhotoveným spoločnosťou GEOACRE, s.r.o., so sídlom Ulica za depom 3071/7G, 971 01 Prievidza zo dňa 11.07.2023, úradne overený Ing. Zuzanou Fašá[1]nekovou pod číslom 781/2023 zo dňa 14.07.2023 z pozemkov parcela registra C KN č. 3042/1, diel 1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 376 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1, parcela registra E KN č. 11-3871/110, diel 2, ostatná plocha s výmerou 1823 m2 , ve[1]dený na liste vlastníctva č. 10652 a z parcely registra E KN č. 11-3871/111, diel 3, ostatná plocha s výmerou 721 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 10652, na účel scelenia pozemku a záhradkárske účely.
Dátum zverejnenie: 08.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, nachádzajúca sa na Ulici S. Chalupku, pozemku parcela registra C KN č. 829/21,  zastavané plochy a nádvorie vo výmere  826 m2, vedený na LV č. 1, za účelom usporiadania pozemku pod existujúcim parkoviskom.
Dátum zverejnenie: 07.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Sadovej ulici v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 210/129,  zastavané plochy a nádvorie vo výmere  15 m2, vedený na LV č. 1, za účelom usporiadania pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom 1229.
Dátum zverejnenie: 07.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúce sa na Ulici Jozefa Ignáca Bajzu, pozemok parcela registra C KN č. 5074/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 42 m2 a stavba so súpisným číslom 819, transformačná stanica postavená na pozemku parcela registra C KN č. 5074/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 42 m2, obe vedené na LV č. 1, za účelom scelenia nehnuteľnosti v zmysle územného plánu mesta.
Dátum zverejnenie: 07.08.2023
Dokument na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta: Predmet obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúca sa na Šulekovej ulici a to: – nebytový priestor na prízemí obytného domu č. súp. 30868 a č. sôp. 30869 na Šulekovej ulici v Prievidzi, v celosti, postavenom na pozemku parcela registra CKN č. 5065/1, vrátane spoluvlastníckeho podielu 1562/759260-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č. súp. 30868 a č. súp. 30869, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 1562/759260-in k celku na pozemku parcela registra CKN č. 5065/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2489 m2, na ktorom je bytový dom č. súp. 30868 a č. súp. 30869 postavený.
Dátum zverejnenie: 28.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta: Predmet obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, nachádzajúca sa na Nábr. sv. Cyrila a to: – Byt č. 5 na 2. poschodí obytného domu č. súp. 10353 na Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi, v celosti, postavenom na pozemku parcela registra CKN č. 1864, vrátane spoluvlastníckeho podielu 58/736-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č. súp. 10353, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 58/736-in k celku na pozemku parcela registra CKN č. 1864, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 374 m2, na ktorom je bytový dom č. súp. 10353 postavený.
Dátum zverejnenie: 28.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta: Predmet obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúca sa na Garážovej ulici a to: – pozemok parcela registra C KN č. 1236/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m2 , zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 52433927- 55/2023 vyhotovený spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 07.03.2023, úradne overený Ing. Zuzanou Fašánekovou pod číslom 245/23 zo dňa 13.03.2023, z parcely registra CKN č. 1236/6, ostatná plocha vo výmere 1368 m2, vedený na liste vlastníctva č.1.
Dátum zverejnenie: 28.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela C KN č. 5036/1, os[1]tatná plocha s výmerou 50993 m2 , v rozsahu výmery 21 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Katarínu Roháčovú, so sídlom Športová 502/36, 972 11 Lazany
Dátum zverejnenie: 28.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu prebytočného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti- pozemky v k.ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, a to: pozemok parcela registra CKN č. 1940/50, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m2, zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č.101/2023 vypracovaným dňa 05.04.2023 spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, z pozemku parcela registra CKN č. 1940/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 271 m2, zapísaný na LV č. 1 ktorého vlastníkom je mesto Prievidza. A pozemok parcela registra CKN č. 370/99, orná pôda o výmere 127 m2, zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č. 166/2023 vypracovaným dňa 07.06.2023 spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza z pozemku parcela registra CKN č. 370/65, orná pôda o výmere 9537 m2, zapísaný na LV č. 1, ktorého vlastníkom je mesto Prievidza.

Dátum zverejnenie: 09.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – prípojka dvoch svetelných bodov na Vrchárskej ul. vo Veľkej Lehôtke, prípojka dvoch svetelných bodov nad priechodom pre chodcov na Nábr. sv. Cyrila, prípojka dvoch svetelných bodov na Ul. A. Žarnova ku Kauflandu na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o.
Dátum zverejnenie: 07.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 5326, ostatná plocha v rozsahu výmery 6m2 zameraná Geometrickým plánom, vypracovaným dňa 30.05.2023 Ing. Tomášom Cesnekom, Čierne 799, 023 13 Čierne ako parcela registra CKN č. 5326/2 a časť pozemku z parcely registra CKN č. 5258/17, ostatná plocha v rozsahu výmery 3m2 zameraná Geometrickým plánom, vypracovaným dňa 30.05.2023
Ing. Tomášom Cesnekom, Čierne 799, 023 13 Čierne ako parcela registra CKN č. 5258/99, pre spoločnosť ARTON s.r.o.,
Dátum zverejnenie: 07.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, nachádzajúca sa na Garážovej ulici, pozemku parcela registra C KN č. 1236/3, zastavané plochy a nádvorie vo výmere 31m2, vedený na LV č. 1, za účelom usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa bez súpisného čísla, pre Lukáša Uríka.
Dátum zverejnenie: 05.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Ulici Na lánoch v k. ú. Malá Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 218/10, záhrada o výmere 85 m2 zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č. 52433927-100/2023, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 05.06.2023, z pozemkov parcela registra E KN č. 635/3, trvalý trávnatý porast vo výmere 19 m2 a pozemok parcela registra E KN 700/1, záhrada vo výmere 68 m2 , vedené na liste vlastníctva č. 591.
Dátum zverejnenie: 05.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom zámeny sú pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Veľká Lehôtka na Hlbokej ulici. Mesto Prievidza je výlučným vlastníkom pozemku parcela registra EKN č. 1222, ostatná plocha o výmere 1402 m2, zapísaný na LV č.1599.
Dátum zverejnenie: 05.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, nachádzajúca sa na Sadovej ulici, pozemku parcela registra C KN č. 210/56, zastavané plochy a nádvorie vo výmere 18m2, vedený na LV č. 1, za účelom usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov so súpisným číslom 1282.
Dátum zverejnenie: 05.06.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1, časti pozemkov z parcely reg. CKN č. 2132/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, v rozsahu výmery 10 m2, nachádzajúce sa na Námestí piaristov v Prievidzi, pre spoločnosť Sladučké ovocie s.r.o., so sídlom Obrancov mieru 322/26, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 51029081, na účel umiestnenia regálov so slovenskými produktami, so záberom počas celého roka.
Dátum zverejnenie: 26.05.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Sadovej ulici v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 210/28, zastavané plochy a nádvorie vo výmere 18 m2 , vedený na LV č. 1, za účelom usporiadania pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom 1255, pre Helenu Príhodovú, trvalý pobyt Záhradná 2331/9, 075 01 Trebišov, za cenu 29,27 €/m2.
Dátum zverejnenie: 25.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 2869/22, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 315 m2, vedený na LV č. 1 na záhradkárske účely, pre Andreu Škvarkovú a syna Jakuba Škvarku, Majerníka 275/11, Prievidza 971 01, za cenu 1,00 €/m2 , na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenie: 25.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1, časti pozemkov z parcely reg. CKN č. 2121, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4370 m2 a časť parcely registra CKN č. 2120/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6859 m2, spolu v rozsahu výmery 240 m2, nachádzajúce sa na Námestí slobody v Prievidzi, pre Radoslav Hanzela[1]RADEVA, so sídlom Nová 598/22, 972 17 Kanianka, IČO: 37228382, na účel umiestnenia prevádzky kaviarne Greenbox a terasy, so záberom počas celého roka.
Dátum zverejnenie: 25.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 6652/65, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 m2 a pozemok parcela registra C KN č. 6652/66, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2, zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra C KN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65 779 m2, ve-dený na liste vlastníctva č. 1, Geometrickým plánom č. 48185655-33/2023 vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza zo dňa 04.04.2023, pre Stanislava Grambličková, so sídlom 364, 972 22 Nitrica, IČO: 41055667, na účel vyloženia tovaru pred prevádzkou kvetinárstva.
Dátum zverejnenie: 05.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1, časti pozemkov z parcely reg. CKN č. 2121, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4370 m2 a časť parcely registra CKN č. 2120/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6859 m2, spolu v rozsahu výmery 240 m2, nachádzajúce sa na Námestí slobody v Prievidzi, pre Radoslav Hanzela- RADEVA, so sídlom Nová 598/22, 972 17 Kanianka, IČO: 37228382, na účel umiestnenia prevádzky kaviarne Greenbox a terasy, za podmienok.
Dátum zverejnenie: 05.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, podľa prílohy č. 1 (Reklamné zariadenia typu billboard umiestnené na území mesta Prievidza), ktorá je prílohou tohto zámeru:
Dátum zverejnenie: 05.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza podľa prílohy č. 1a ( Zoznam autobusových prístreškov umiestnených na území mesta Prievidza), ktorá je prílohou tohto zámeru:
Dátum zverejnenie: 05.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Mesto Prievidza ponúka na odpredaj nehnuteľný majetok, fontána na pešej zóne na Ul. energetikov, v celkovej obstarávacej cene 3 717,00 eur. Fontána je uskladnená v rozobratom stave na Garážovej ulici, v sklade spol. TSMPD s.r.o. Na základe Správy z periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) el. inštalácie zo dňa 12.08.2022 je fontána neschopná bezpečnej prevádzky. Mesto stanovilo cenu za odpredaj nehnuteľného majetku –  fontána za cenu 500,00 eur.
Dátum zverejnenie: 04.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Fontána
(pdf, 1 MB)

Zverejnenie zámeru: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza: časť pozemku parcely registra CKN č. 15, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 381,86 m2, časť pozemku parcely registra CKN č. 11/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 572,51 m2, časť pozemku parcely registra CKN č. 20/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 2115,83 m2 a časť pozemku parcely registra CKN č. 8/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 29,41 m2, všetky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť STROJSTAV SK spol. s r.o.
Dátum zverejnenia: 03.04.2023
Dokument na stiahnutie:


Zverejnenie zámeru: Predmetom zámeny je pozemok v k.ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 8114/324, zasta-vaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č. 16/2023 vypracovaným dňa 06.03.2023 spoločnosťou GEOmark s.r.o.
Dátum zverejnenia: 03.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru: Predmetom prevodu je pozemok v k.ú. Prievidza – parcela registra CKN č. č. 8114/325, za-stavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2, zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č. 16/2023 vypracovaným dňa 06.03.2023 spoločnosťou GEOmark s.r.o.

Dátum zverejnenia: 03.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru: Predmetom nájmu je stavba SO-02 Parkovisko ako súčasť „Nového napojenia priemyselnej zóny Prievidza“, ktorá sa nachádza v Priemyselnej zóne Prievidza – Západ na pozemkoch spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o. v k.ú. Prievidza.
Dátum zverejnenia: 03.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 1295/10, diel 1, ostatná plocha s výmerou 407 m2 zameraný a odčlenený z pozemku par-cela registra E KN č. 5029, ostatná plocha s výmerou 4 183 m2.
Dátum zverejnenia: 30.03.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2995/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 254 m2.
Dátum zverejnenia: 30.03.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok pod autobusovou zastávkou – parcela registra C KN č. 2251/11, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 21 m2 zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2251/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 35 m2, pozemok parcela registra CKN č. 2245/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, pozemky parcela registra CKN č. 2214/30, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 m2 a parcela registra CKN č. 2214/40, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 m2.
Dátum zverejnenia: 30.03.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2893/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 193 m2 zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2893/5, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 295 m2.
Dátum zverejnenia: 30.03.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Základnou školou, Mariánska ulica 554/19, Prievidza dňa 28.02.2023 na základe uznesenia MsZ č. 45/23 zo dňa 27.02.2023 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku mesta, nebytových priestorov vo výmere 4m2 nachádzajúcich sa vo vestibule na prízemí v budove Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prievidza, súpisné číslo 10554 postavenej na pozemku parcela registra CKN č. 2788/2, zastavaná plocha a nádvorie.
Dátum zverejnenia: 20.03.2023
Dokument na stiahnutie:

Návrh na vyhlásenie OVS: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta, nebytových priestorov vo výmere 4m2 nachádzajúcich sa vo vestibule na prízemí v budove Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prievidza, súpisné číslo 10554 postavenej na pozemku parcela registra CKN č. 2788/2, zastavaná plocha a nádvorie.
Dátum zverejnenia: 28.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 858/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 52433927-32/2023, pod číslom 142/2023 zo dňa 13.2.2023 z pozemkov parcela registra E KN č. 1364/1, ostatná plocha s výmerou 3452m2, parcela registra E KN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 2360 m2, zapísaných na LV č. 1599 vedených Okresným úradom v Prievidzi, katastrálnym odborom, pre Františka Hartmanna, trvalý pobyt Podhorská č. 30, 971 01 Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely a vjazd na pozemok.
Dátum zverejnenia: 20.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 14.12.2022 na základe uznesenia MsZ č. 414/22 zo dňa 12.12.2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 , so samostatným vchodom, ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1.
Dátum zverejnenia: 13.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.11.2022 na základe uznesenia MsZ č. 342/22 zo dňa 14.11.2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1.
Dátum zverejnenia: 13.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.11.2022 na základe uznesenia MsZ č. 343/22 zo dňa 14.11.2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1.
Dátum zverejnenia: 13.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievi-dza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je stavba SO-02 Parkovisko ako súčasť „Nového napojenia priemyselnej zóny Prievidza“, ktorá sa nachádza v Priemyselnej zóne Prievidza – Západ na pozemkoch spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o. v k.ú. Prievidza – parcela registra CKN č. 8114/145, parcela registra CKN č. 8114/146, parcela registra CKN č. 8114/148, parcela registra CKN č. 8114/189, parcela registra CKN č. 8114/192, parcela registra CKN č. 8114/216, parcela registra CKN č. 8114/217, a na pozemku mesta Prievidza parcela registra CKN č. 8114/191, vrátane príslušenstva stavby, ktoré tvorí verejné osvetlenie, prečerpávacia stanica dažďovej vody, lapače olejových látok, dažďová kanalizácia parkoviska, záložný zdroj elektrickej energie pre prečerpávaciu stanicu dažďovej vody.
Dátum zverejnenia: 09.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 5066/1, ostatná plocha s výmerou 5210 m2, evidovaní na LV č. 1, vo výmere 12 m2, pre spoločnosť EGON, s.r.o., J. M. Hurbana 24, 971 01 Prievidza, IČO: 43865437.
Dátum zverejnenia: 07.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinným domom žiadateľov v k.ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 1, pozemku parcela registra CKN č. 3105/16, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2, za účelom pešej prístupovej cesty na parcelu CKN č. 3105/2 pre Eduarda Richtera a manželky Janky Richterovej, spoločný trvalý pobyt Vinohradnícka 646/53, Prievidza 971 01 za cenu za cenu 20€/m2.
Dátum zverejnenia: 07.02.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži – nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza – nebytového priestoru vo vestibule na prízemí Základnej školy Ulica energetikov 242/29, Prievidza – bufetu o rozlohe 10,06 m2, č. dverí 81.

Dátum zverejnenia: 14.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom, ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 14.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o výsledku opakovanej OVS – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.

Dátum zverejnenia: 8.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o výsledku opakovanej OVS – nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2 , ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.

Dátum zverejnenia: 8.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o výsledku OVS – nehnuteľností- pozemkov v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku

Dátum zverejnenia: 8.12.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Technické zhodnotenie priestorov budovy kina Baník na Ul. M. R. Štefánika, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 12, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.

Dátum zverejnenia: 24.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti nachádzajúce na Riečnej ulici v k.ú. Prievidza, pozemky parcela registra C KN č. 8122/5, orná pôda s výmerou 766 m2 vedená na LV č. 9237, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/4, orná pôda s výmerou 912 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/3, orná pôda s výmerou 1 536 m2, vedená na LV č. 9240, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/17, orná pôda s výmerou 478 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/18, orná pôda s výmerou 1 457 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/19, orná pôda s výmerou 1 024 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, parcela registra C KN č. 8122/20, orná pôda s výmerou 1 024 m2, vedená na LV č. 1, v celosti, pozemky spolu vo výmere 7 197 m2 pre Jozefa Mjartana a manželky Jany Mjartanovej, spoločný trvalý pobyt Úzka 7, 971 01 Prievidza, za cenu 7,99 €/m2 podľa Znaleckého posudku č. 160/2022 vyhotoveného Ing. Adolfom Daubnerom, na účel v zmysle územného plánu mesta.
Dátum zverejnenia: 21.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici 1. mája v k. ú. Hradec, novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 339/9, vodná plocha vo výmere 15 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 52433927-169/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 08.11.2022, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou pod číslom 1340/2022 zo dňa 15.11.2022. z pozemku parcely registra E KN č. 87, záhrada vo výmere 5195m2, zapísaná na LV č. 877, pre Ing. Petra Fungáča a manželky, spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, za účelom scelenia a zarovnania pozemku.
Dátum zverejnenia: 21.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Obchodná verejná súťaž: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta, nebytových priestorov vo vestibule na prízemí Základnej školy Ulica energetikov 242/39, Prievidza – bufetu o rozlohe 10,06 m2, č. dverí 81

Dátum zverejnenia: 15.11.2022
Dokument na stiahnutie:

OVS Bufet
(pdf, 505 kB)

Predmet opakovanej obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom, ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 15.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet opakovanej obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 15.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku.
Dátum zverejnenia: 15.11.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, vedené na LV1, časti pozemkov z parcely registra CKN č. 2121, zastavané plochy a nádvorie vo výmere 4370 m2 a parcely registra CKN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6859 m2 , spolu vo výmere 240 m2, nachádzajúce sa na Námestí slobody 12/A, Prievidza, na ktorých je umiestnená prevádzka kaviarne Greenbox a terasa, pre Radoslava Hanzela – Radeva, s miestom podnikania Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382, na účel umiestne-nia prevádzky kaviarne Greenbox a terasy, so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok: nájomné: za pozemok pod dočasnou stavbou vo výmere 122 m2 vo výške 15 €/m2 /rok, za pozemky pod vonkajšími sedeniami vo výmere 118 m2 so záberom pozem-kov počas celého roka – vo výške 0,05 €/m2 /deň za obdobie od 15. 04. do 15.10. a 0,02 €/m2 /deň za obdobie od 16. 10. do 14.4., na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023, s podmienkou vypratať pozemok a uviesť ho do pôvodného stavu do 2 týždňov od doruče-nia výzvy mesta na odstránenie stavby kaviarne

Dátum zverejnenia: 25.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3093 m2, nachádzajúceho sa pred OD Prior.

Dátum zverejnenia: 17.10.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 69,25 m2 so samostatným vchodom, ktorý pozostáva z troch miestností, chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachádzajúci sa prízemí v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 29.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2 , ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
Dátum zverejnenia: 29.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN č. 387/1, ostatná plocha s výmerou 14909 m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 106 m2 podľa zamerania geometrickým plánom pre Zdenka Šujana, trvale bytom Rudnaya 217/34, 971 01 Prievidza, na záhradkárske účely.

Dátum zverejnenia: 29.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely reg. CKN č. 2132/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30m2, z parcely reg. CKN č. 2132/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365m2, z parcely reg. CKN č. 2132/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40m2, v celkovej výmere 27m2,

Dátum zverejnenia: 29.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 29.06.2022 na základe uznesenia MsZ č. 192/22 zo dňa 27.06.2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa na konci Riečnej ulice a to:

  • pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403 m2
  • pozemok parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 169896 m2

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 6341/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 411 m2 a parcela registra CKN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 39 m2, oba odčlenené a zamerané Geometrickým plánom č. 52433927–91/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o. so sídlom Košovská cesta 1, Prievidza 97101 dňa 24.08.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 1018/2022 zo dňa 31.08.2022 a to:

  • parcela CKN č. 6341/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 411 m2 odčlenená z parciel registra CKN 6341/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, parcela registra C KN č. 6341/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 5 m2, parcela registra CKN č. 6341/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 370 m2 a parcela registra C KN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 55 m2,
  • parcela registra CKN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 39 m2 odčlenená z parcely registra CKN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m2 a parcely registra CKN č. 6341/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 370 m2

pre Katarínu Géczyovú, trvalý pobyt Tulská 5275/47, 974 04 Banská Bystrica za cenu 40,00 €/m2, na účel scelenia pozemkov.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Geczyová
(pdf, 150 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5086/125, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 28 m2, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 188/2022 z parcely registra C KN č. 5086/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1428 m2, a pozemok parc. reg. CKN č. 5086/80, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 24 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť BEKALUBE SK, s.r.o., Priemyselná 14, Prievidza, IČO: 53 301 340, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia s celoročným užívaním, za podmienok: nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, vzhľad terasy riešiť s architektom mesta, po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

BEKALUBE SK
(pdf, 136 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcely registra C KN č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu s výmery 11 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Seljmu Iljjazi, miesto podnikania Ulica A.Hlinku 445/37, 971 01 Prievidza, IČO: 52344096, na účel prístavby zmrzlinárne a rekonštrukciu existujúcej predajne zmrzliny, za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň s podmienkou predloženia a schválenia architektonickej štúdie dostavby vrátane bezprostredného okolia stánku (sadové úpravy) architektom mesta, ešte pred podaním Žiadosti o stavebné povolenie na stavebný úrad.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Iljjazi
(pdf, 135 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 1295/10, diel 1, ostatná plocha s výmerou 407 m2 zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 5029, ostatná plocha s výmerou 4 183 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 Geometrickým plánom č. 52433927-90/2022 vyhotovený spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 23.08. 2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 1025/2022 zo dňa 02.0.92022, pre spoločnosť PETER FRANKO, s.r.o. so sídlom Teplárenská 2A, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Peter Franko, konateľ za cenu 75,00 €/m2 na účel rozšírenia dvora.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Franko
(pdf, 135 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3591/348, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 37 m2 a pozemok parcela registra C KN č. 3591/349, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 37 m2 oba zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra C KN č. 3591/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 14 483 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1 Geometrickým plánom č. 52433927-87/2022 vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 17.08.2022, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 22. 08. 2022 pod číslom 986/2022, pre Róberta Gorného, trvalý pobyt Mariánska ulica 560/33, 971 01 Prievidza za cenu 20,00 €/m2 na účel zveľadenia pozemku, parkovania, úložného priestoru a prípadne výstavby garáže.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Gorný
(pdf, 135 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcelu registra E KN č. 1876/128, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2 v celosti vedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Ing. Jána Školku, trvalý pobyt Snežienková ulica 625/18, 971 01 Prievidza za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Školka
(pdf, 133 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcelu registra E KN č. 1876/130, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2 v celosti vedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Ivana Mokriša a manž. Katarínu spoločne trvalý pobyt Snežienková ulica 621/10, 971 01 Prievidza, do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Mokriš
(pdf, 133 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcelu registra E KN č. 1876/132, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2 v celosti vedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Ing. Jaroslava Haronika, trvalý pobyt Snežienková ulica 621/10, 971 01 Prievidza za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Haronik
(pdf, 133 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2869/37, diel 6, záhrada s výmerou 212 m2, pozemok parcela registra C KN č. 2869/162, diel 5, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 156 m2 a pozemok parcela registra C KN č. 2869/164, diel 4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, všetky pozemky zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN č. 3814/1, ostatná plocha s výmerou 3 303 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 Geometrickým plánom č. 52433927-67/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 13. 07. 2022, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 09. 08. 2022 pod číslom 845/2022, pre Moniku Kováčovú, trvalý pobyt Martina Benku 1299/16, 952 01 Vráble a Klaudiu Prieložnú, trvalý pobyt Šafáriková 687/6, 952 01 Vráble do podielového spoluvlastníctva, každej v podiele 1/2 k celku, za cenu 40,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania.
Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je majetok vo vlastníctve mesta Prievidza v správe Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza – nehnuteľnosť, časť nebyto-vého priestoru, a to:
a. malá telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 144 m2 ,
b. veľká telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 276 m2 ,
c. sklad v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 18 m2 ,
d. kabinet v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 15 m2 ,
nachádzajúceho sa v budove Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza,

Dátum zverejnenia : 11.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Obchodná verejná súťaž – Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 3093 m2, nachádzajúceho sa pred OD Prior.
Dátum zverejnenia : 29.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov: parc. C KN č. 3976/35 – Nábrežná ulica (vedľa Kinekus) – 5 ks obojstranných rekl. stavieb, záber 5 x 6 m2, parc. C KN č. 3976/30 – Nábrežná ulica (oproti Tesco) – 3 ks jednostranných rekl. stavieb, záber 3 x 3 m2, parc. C KN č. 5258/17 – Necpalská cesta (parkovisko pri Lidl) – 2 ks jednostranných rekl. stavieb, záber 2 x 3 m2, parc. C KN č. 3591/1 – obchvat Prievidza (vjazd ku garážam pri GeWis Slovakia), 1 ks obojstranná rekl. stavba, záber 1 x 6 m2, spolu v rozsahu výmery 51 m², na ktorých je umiestnených 11 kusov reklamných stavieb vo vlastníctve žiadateľa.
Dátum zverejnenia : 21.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa medzi rodinnými domami na Bottovej ulici v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 2942/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 139 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-130/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 744/2022 zo dňa 28.06.2022 z pozemku parcela registra C KN č. 2942/2, zastavaná plocha s výmerou 189 m2, vedený na LV č.1, za účelom scelenia a rozšírenia oddychovej zóny pre Mgr. Vojtecha Chmelana a manželku JUDr. Ľubicu Chmelanovú, spoločný trvalý pobyt Bottova ul. 59/20, Prievidza, za cenu 20 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa medzi rodinnými domami na Bottovej ulici v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 2942/5, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 50 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-130/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 744/2022 zo dňa 28.06.2022 z pozemku parcela registra C KN č. 2942/2, zastavaná plocha s výmerou 189 m2, vedený na LV č.1, za účelom scelenia pozemku a prístup na pozemok k rodinnému domu pre MUDr. Petra Jurčenku, trvalý pobyt Dúbravská ul. 10/9, Prievidza a manželku Ing. Janku Jurčenkovú, trvalý pobyt Koncová ul. 27, Prievidza, za cenu 20 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici Pod hrádkom v k. ú. Hradec, novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 309/4, záhrada vo výmer 154 m2 a parcela registra CKN č. 309/5, záhrada vo výmere 44 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 746/2022 dňa 29.06.2022, parcela registra CKN č. 309/4 z pozemku parcela registra E KN č. 70, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 201 m2 a parcela registra CKN č. 309/5 z pozemku parcela registra E KN č. 809/2, ostatná plocha s výmerou 47 m2 obe vedená na LV č.877, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, za cenu 10 €/m2, pre Blažeja Krška a manželku Boženu Krškovú, trvalý pobyt Pod hrádkom 134/3, Prievidza 971 01.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici Pod hrádkom v k. ú. Hradec, novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 313/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 8 m2 a parcela registra CKN č. 314/4, záhrada vo výmere 39 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 746/2022 dňa 29.06.2022 z pozemku parcela registra E KN č. 70, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 201 m2, vedený na LV č.877, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, za cenu 10 €/m2, pre Petra Dobrotku a manželku Andreu Dobrotkovú, trvalý pobyt Prievidzská 235/41, Bojnice.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici 1. mája v k. ú. Hradec pozemok zapísaný na LV č. 1, parcela registra CKN č. 41, záhrada vo výmere 194 m2, novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 51/3, záhrada vo výmer 24 m2 a parcela registra CKN č. 339/8, vodná plocha vo výmere 18 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 745/2022 dňa 29.06.2022, z pozemku parcela registra E KN č. 137/1, ostatná plocha s výmerou 1852 m2, vedený na LV č.877, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, za cenu 10 €/m2 pre Ivana Gatiala a manželku Evu Gatialovú, spoločný trvalý pobyt 1. mája 206/25, Prievidza 971 01.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinnými domami na Lesnej ulici v k. ú. Hradec, zapísaná na LV č. 877, pozemok parcela registra CKN č. 123/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP pre Daniela Vida, trvalý pobyt Lesná 714/41, Prievidza 971 01 a Petra Kračmera, trvalý pobyt Lesná 714/41, Prievidza 971 01, za cenu 10 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinnými domami na Lesnej ulici v k. ú. Hradec, zapísaná na LV č. 877, pozemok parcela registra CKN č. 123/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 113 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP pre Miroslava Drozda a manželku Magdalénu Drozdovú, trvalý pobyt Lesná 341/33, Prievidza 971 01, za cenu 10 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinnými domami na Lesnej ulici v k. ú. Hradec, zapísaná na LV č. 877, pozemok parcela registra CKN č. 123/12, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 64 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP pre Patriciusa Sovu, trvalý pobyt Na kamenici 2960/18, Prievidza 971 01, za cenu 10 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúce sa v priemyselnom parku Západ I., mimo zastavaného územia obce, pozemok parcela registra C KN č. 8114/102, ostatná plocha s výmerou 183 m2 v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 8114/220, ostatná plocha s výmerou 682 m2 v celosti, oba pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Petra Bátoru, trvalý pobyt Družstevná ul. 297/12, 971 01 Prievidza za cenu 9,00 €/m2 , na účel scelenia pozemkov a efektívnejšieho využitia na podnikateľské účely.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa -Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcely registra E KN č. 3814/1, ostatná plocha v rozsahu s výmery 46 m2 , zapísaný na liste vlastníctva č. 10652 a pozemok parcela registra C KN č. 2869/110, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 130 m2 , v celosti vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Darinu Mečiarovú, trvalý pobyt Ul. J. Záborského 253/24, 971 01 Prievidza, na záhradkárske účely, za podmienok – nájomného vo výške 0,10 €/m2 /rok, na dobu neurčitú s 3- mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou úhrady bezdôvodného obohatenia z titulu užívania pozemkov bez právneho titulu za obdobie od 01.01. 2020 do uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 829/111 -na účel vybudovania 11 ks parkovacích státí s komunikáciou pre potreby obyvateľov plánovaného bytového domu, ktorý bude vo vlastníctve žiadateľa, s podmienkou, že v prípade nevybudovania 11 ks par-kovacích státí s komunikáciou.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časť pozemku parcela registra C KN 829/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 572,49 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1, časť pozemku parcely registra C KN č. 829/15, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 354,53 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 8114, časť pozemku parcela registra C KN č. 829/42, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 90,08 m2 vedený na liste vlastníctva č. 1 a časť pozemku parcela registra C KN č. 829/47, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 44,74 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 12116, pre spoločnosť Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 6284/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 51 m2, v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 6284/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 91 m2 v celosti, oba pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Pavla Bátoru a manž. Ľudmilu spoločne trvalý pobyt Poľná ul. 482/24, 971 01 Prievidza, do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcely registra C KN č. 2870/1, záhrada v rozsahu s výmery 231 m2 , a časť z pozemku parcela registra C KN č. 2857/61, ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m2, oba vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Ľubomíra Mečiara a manž. Vieru spoločne trvalý pobyt Ul. J. Záborského 516/18, 971 01 Prievidza na záhradkárske účely
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36 m2, pre Lukáša Dubinu, Ul. Urbánkova 903/29, Prievidza, IČO: 54360544, za účelom umiestnenia predajného stánku, bez predaja alkoholických nápojov.
Dátum zverejnenia predaja: 12.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 8114/183, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4610 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 212 m2, na účel vybudovania parkovacích státí pred zariadením vo vlastníctve spoločnosti.
Dátum zverejnenia predaja: 12.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Archív zverejnených dokumentov do 12. júla 2022 nájdete v príslušnej sekcii.