Archív zverejnených dokumentov predaja a prenájmu majetku nájdete v príslušnej sekcii.

Zverejnenie predajov po 12. júli 2022:

Obchodná verejná súťaž – Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 3093 m2, nachádzajúceho sa pred OD Prior.
Dátum zverejnenia : 29.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov: parc. C KN č. 3976/35 – Nábrežná ulica (vedľa Kinekus) – 5 ks obojstranných rekl. stavieb, záber 5 x 6 m2, parc. C KN č. 3976/30 – Nábrežná ulica (oproti Tesco) – 3 ks jednostranných rekl. stavieb, záber 3 x 3 m2, parc. C KN č. 5258/17 – Necpalská cesta (parkovisko pri Lidl) – 2 ks jednostranných rekl. stavieb, záber 2 x 3 m2, parc. C KN č. 3591/1 – obchvat Prievidza (vjazd ku garážam pri GeWis Slovakia), 1 ks obojstranná rekl. stavba, záber 1 x 6 m2, spolu v rozsahu výmery 51 m², na ktorých je umiestnených 11 kusov reklamných stavieb vo vlastníctve žiadateľa.
Dátum zverejnenia : 21.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa medzi rodinnými domami na Bottovej ulici v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 2942/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 139 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-130/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 744/2022 zo dňa 28.06.2022 z pozemku parcela registra C KN č. 2942/2, zastavaná plocha s výmerou 189 m2, vedený na LV č.1, za účelom scelenia a rozšírenia oddychovej zóny pre Mgr. Vojtecha Chmelana a manželku JUDr. Ľubicu Chmelanovú, spoločný trvalý pobyt Bottova ul. 59/20, Prievidza, za cenu 20 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa medzi rodinnými domami na Bottovej ulici v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 2942/5, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 50 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-130/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 744/2022 zo dňa 28.06.2022 z pozemku parcela registra C KN č. 2942/2, zastavaná plocha s výmerou 189 m2, vedený na LV č.1, za účelom scelenia pozemku a prístup na pozemok k rodinnému domu pre MUDr. Petra Jurčenku, trvalý pobyt Dúbravská ul. 10/9, Prievidza a manželku Ing. Janku Jurčenkovú, trvalý pobyt Koncová ul. 27, Prievidza, za cenu 20 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici Pod hrádkom v k. ú. Hradec, novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 309/4, záhrada vo výmer 154 m2 a parcela registra CKN č. 309/5, záhrada vo výmere 44 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 746/2022 dňa 29.06.2022, parcela registra CKN č. 309/4 z pozemku parcela registra E KN č. 70, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 201 m2 a parcela registra CKN č. 309/5 z pozemku parcela registra E KN č. 809/2, ostatná plocha s výmerou 47 m2 obe vedená na LV č.877, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, za cenu 10 €/m2, pre Blažeja Krška a manželku Boženu Krškovú, trvalý pobyt Pod hrádkom 134/3, Prievidza 971 01.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici Pod hrádkom v k. ú. Hradec, novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 313/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 8 m2 a parcela registra CKN č. 314/4, záhrada vo výmere 39 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 746/2022 dňa 29.06.2022 z pozemku parcela registra E KN č. 70, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 201 m2, vedený na LV č.877, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, za cenu 10 €/m2, pre Petra Dobrotku a manželku Andreu Dobrotkovú, trvalý pobyt Prievidzská 235/41, Bojnice.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ulici 1. mája v k. ú. Hradec pozemok zapísaný na LV č. 1, parcela registra CKN č. 41, záhrada vo výmere 194 m2, novovytvorené pozemky parcela registra CKN č. 51/3, záhrada vo výmer 24 m2 a parcela registra CKN č. 339/8, vodná plocha vo výmere 18 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-128/2022, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, dňa 22.06.2022, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 745/2022 dňa 29.06.2022, z pozemku parcela registra E KN č. 137/1, ostatná plocha s výmerou 1852 m2, vedený na LV č.877, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, za cenu 10 €/m2 pre Ivana Gatiala a manželku Evu Gatialovú, spoločný trvalý pobyt 1. mája 206/25, Prievidza 971 01.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinnými domami na Lesnej ulici v k. ú. Hradec, zapísaná na LV č. 877, pozemok parcela registra CKN č. 123/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP pre Daniela Vida, trvalý pobyt Lesná 714/41, Prievidza 971 01 a Petra Kračmera, trvalý pobyt Lesná 714/41, Prievidza 971 01, za cenu 10 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinnými domami na Lesnej ulici v k. ú. Hradec, zapísaná na LV č. 877, pozemok parcela registra CKN č. 123/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 113 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP pre Miroslava Drozda a manželku Magdalénu Drozdovú, trvalý pobyt Lesná 341/33, Prievidza 971 01, za cenu 10 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa za rodinnými domami na Lesnej ulici v k. ú. Hradec, zapísaná na LV č. 877, pozemok parcela registra CKN č. 123/12, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 64 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP pre Patriciusa Sovu, trvalý pobyt Na kamenici 2960/18, Prievidza 971 01, za cenu 10 €/m2.
Dátum zverejnenia predaja: 20.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúce sa v priemyselnom parku Západ I., mimo zastavaného územia obce, pozemok parcela registra C KN č. 8114/102, ostatná plocha s výmerou 183 m2 v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 8114/220, ostatná plocha s výmerou 682 m2 v celosti, oba pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Petra Bátoru, trvalý pobyt Družstevná ul. 297/12, 971 01 Prievidza za cenu 9,00 €/m2 , na účel scelenia pozemkov a efektívnejšieho využitia na podnikateľské účely.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa -Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcely registra E KN č. 3814/1, ostatná plocha v rozsahu s výmery 46 m2 , zapísaný na liste vlastníctva č. 10652 a pozemok parcela registra C KN č. 2869/110, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 130 m2 , v celosti vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Darinu Mečiarovú, trvalý pobyt Ul. J. Záborského 253/24, 971 01 Prievidza, na záhradkárske účely, za podmienok – nájomného vo výške 0,10 €/m2 /rok, na dobu neurčitú s 3- mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou úhrady bezdôvodného obohatenia z titulu užívania pozemkov bez právneho titulu za obdobie od 01.01. 2020 do uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 829/111 -na účel vybudovania 11 ks parkovacích státí s komunikáciou pre potreby obyvateľov plánovaného bytového domu, ktorý bude vo vlastníctve žiadateľa, s podmienkou, že v prípade nevybudovania 11 ks par-kovacích státí s komunikáciou.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časť pozemku parcela registra C KN 829/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 572,49 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1, časť pozemku parcely registra C KN č. 829/15, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 354,53 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 8114, časť pozemku parcela registra C KN č. 829/42, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 90,08 m2 vedený na liste vlastníctva č. 1 a časť pozemku parcela registra C KN č. 829/47, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 44,74 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 12116, pre spoločnosť Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 6284/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 51 m2, v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 6284/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 91 m2 v celosti, oba pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Pavla Bátoru a manž. Ľudmilu spoločne trvalý pobyt Poľná ul. 482/24, 971 01 Prievidza, do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcely registra C KN č. 2870/1, záhrada v rozsahu s výmery 231 m2 , a časť z pozemku parcela registra C KN č. 2857/61, ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m2, oba vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Ľubomíra Mečiara a manž. Vieru spoločne trvalý pobyt Ul. J. Záborského 516/18, 971 01 Prievidza na záhradkárske účely
Dátum zverejnenia predaja: 19.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36 m2, pre Lukáša Dubinu, Ul. Urbánkova 903/29, Prievidza, IČO: 54360544, za účelom umiestnenia predajného stánku, bez predaja alkoholických nápojov.
Dátum zverejnenia predaja: 12.07.2022
Dokument na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 8114/183, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4610 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 212 m2, na účel vybudovania parkovacích státí pred zariadením vo vlastníctve spoločnosti.
Dátum zverejnenia predaja: 12.07.2022
Dokument na stiahnutie: