Dotácie z rozpočtu mesta Prievidza sa od 1. januára 2022 poskytujú podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Dotácie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa poskytujú na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.