Mesto Prievidza zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s:
• Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
• ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre mesto Prievidza je :
SOMI Systems a.s, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania
podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov pod skráteným názvom GDPR.
Kontakt na zodpovednú osobu:
tel. kontakt: +421 48 4146759
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
Informovanie o právach dotknutých osôb a spracovaní osobných údajov