Podľa Štatútu mesta Prievidza sa udeľujú nasledovné mestské ocenenia:
a) symbolický kľúč mesta,
b) čestné občianstvo mesta Prievidza,
c) cena mesta Prievidza,
d) cena primátora mesta Prievidza,
e) plaketa Jána Amosa Komenského,
f) pamätný list,
g) ďakovný list,
h) Prievidzský anjel.

Čestné občianstvo mesta Prievidza

Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, či šírili dobré meno mesta vo svete, môže na návrh primátora, poslanca alebo skupiny poslancov mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta Prievidza.

Mesto Prievidza ako samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, majúce na jeho území trvalý pobyt, vzniklo účinnosťou Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení , t.j. 24. novembra 1990. Na základe tohto zákona získalo mesto Prievidza podľa § 11, ods. 4), písmeno o) právomoc udeľovať čestné občianstvo obce. Za presný dátum (deň, mesiac, rok,) od ktorého mesto Prievidza udeľuje titul Čestný občan mesta Prievidza, teda možno považovať práve dátum nadobudnutia účinnosti zákona, teda 24. november 1990. Prvýkrát bol podľa záznamu v Pamätnej knihe mesta Prievidza titul „Čestný občan mesta Prievidza“ udelený v zmysle štatútu mesta Prievidza mestským zastupiteľstvom dňa 24. jún 1993 uznesením č. 104/93 Heinzovi Unlandovi za mimoriadny prínos k vzniku a rozvoju partnerských vzťahov medzi mestami Prievidza a mestom Ibbenbüren. Slávnostná inaugurácia v obradnej miestnosti mesta Prievidza sa konala dňa 17. septembra 1993. Treba však zdôrazniť, že historickí predchodcovia mesta Prievidza ako samostatného samosprávneho a správneho celku Slovenskej republiky, udeľovali obdobné ocenenie už dávno predtým. Prvé takéto tituly boli udelené počas Rakúsko-Uhorska. Mesto v súčasnosti považuje za dôležitú kontinuitu, a preto až na malé výnimky považuje za svojich čestných občanov aj v osoby honorované týmto titulom v minulosti.

Udeľovanie ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza upravuje § 24 Štatútu mesta Prievidza.

 

Zoznam čestných občanov mesta Prievidza nájdete tu.

Cena mesta Prievidza

Udeľovanie mestského ocenenia Cena mesta Prievidza upravuje Štatút mesta Prievidza v § 25. Udeľuje sa za:
– tvorivé výkony a významné výsledky vedecko-technickej, kultúrno-umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a jeho propagáciu doma i v zahraničí,
– hospodársky rozvoj mesta a kvalitné poskytovanie služieb obyvateľom mesta,
– činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.

Odôvodnené návrhy na udelenie ceny pre fyzické alebo aj právnické osoby môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta. O udelení ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Cenu mesta Prievidza tvorí plaketa s erbom mesta. K cene sa vydáva evidované osvedčenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dôvod udelenia, dátum udelenia, pečať mesta a podpis primátora. Odovzdanie ceny mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom. Cena mesta sa môže udeliť i po smrti – In memoriam. V takomto prípade sa odovzdáva rodinným príslušníkom pocteného.

Ocenenie ocenenie Cena mesta Prievidza udeľuje mesto Prievidza od 27. apríla 2000, kedy nadobudol účinnosť Doplnok č. 2 k Štatútu a organizačnému poriadku mesta Prievidza schválením uznesenia č. 63/2000 v mestskom zastupiteľstve.

Mestské ocenenie Cena mesta Prievidza bolo udelené nasledovným fyzickým a právnickým osobám:

2000
Jaroslav Schut – in memorian, básnik, literát publicista za zásluhy o rozvoj a propagáciu mesta Prievidza

2003
Cena mesta Prievidza bola udelená pri príležitosti 890. Výročia prvej písomnej zmienky o Prievidzi a 620. Výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta.
V oblasti športu: Ctibor Šturcel, Ján Píža, Juraj Pasovský, Ivan Veterník, Ing. Ivan Kormaňák, Viliam Ugróczy, František Falat, OldřichBříza, Margita Bujnová, Miroslav Roudnický, Jozef Ugróczy, Ing. Teodor Petrus, Vladimír Mečiar, Ján Mojžiš, Jozef Koberčík, Jaroslav Vido, Ladislav Gelačák, Ladislav Skarba, Michal Krajčík, Ing. Ivan Chrenka, Ing. Miloš Letrich, Augustín Machata, Peter Školna , Ján Gajda, Dušan Bohňa
V oblasti činnosti s mladou generáciou – Magda Malichová
V oblasti školstva a činnosti s mladou generáciou: ThLic. Pavol Kollár, Schp.
V oblasti kultúry: Juraj Leporis st., Milan Chvastek, Inocent Privitzer, Mgr. Ondrej Čiliak, PhDr. Marta Remiášová, Mgr. Anastázia Kubová, Divadelný súbor „A“ tanečný klub Viery Nedeljakovej, Spevácky zbor Rozkvet, Folklórny súbor Vtáčnik, Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik, Detský spevácky zbor Úsmev, Detský spevácky zbor Prieboj, Malá dychová hudba Prievidžanka, Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
V oblasti sociálnej starostlivosti: Marián Daubner, Bc. Gabriela Mináriková

2004
Milan Tomášik – za tvorivý rozvoj moderného tanca a medzinárodná reprezentácia mesta
Ignác Čertík a Ján Sadloň – za aktívnu účasť v odboji pri príležitosti 60. výročia Slovenského národného povstania

2005
Zápasnícky klub baník Prievidza, Vladimír Ulický, Jozef Lohyňa, Jozef Švajlenka – za rozvoj zápasníckeho športu v meste Prievidza

2008
Cena mesta Prievidza bola udelená pri príležitosti 895. výročia jeho prvej písomnej zmienky a 625. výročia udelenia kráľovských výsad.
Mons., Mgr. Ján Bednár – za rozvoj duchovnej a sakrálnej kultúry v meste Prievidza
MUDr. Jozef Beňo – za celoživotný prínos a starostlivosť v pediatrii
Ing. Peter Čičmanec – za rozvoj a perspektívy baníctva
Michal Dobiáš – za iniciatívy a aktivity v prospech mladej generácie mesta Prievidza
Mgr. Ida Hantabálová – za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú a enviromentálnu činnosť v oblasti základného školstva
Mgr. Eleonóra Lančaričová – za rozvoj ochotníckeho divadelného umenia v meste Prievidza
Florián Leitman – za zásluhy o rozvoj telovýchovy a športu v meste Prievidza
Mgr. Stanislav Malega – za prezentáciu a propagáciu folklórneho dedičstva
Michal Mečiar – za celoživotnú službu cestujúcej verejnosti mesta Prievidza
Mikuláš Mišík – in memoriam, za odhaľovanie dejín Prievidze a hornej Nitry
Ing. Lýdia Ondrejková – za dlhoročnú spoluprácu MO Matice slovenskej a mesta Prievidza
Albert Priehoda – in memoriam, za zásluhy o rozvoj telovýchovy a športu v meste Prievidza
Ján Sabo – za odhaľovanie nepoznanej histórie mesta Prievidza
Bohumil Vaňo – za celoživotnú pedagogickú, výchovnú a kultúrno-spoločenskú angažovanosť
Automobilová doprava, spol. s r.o., Prievidza – za realizáciu inovatívnych riešení dopravného projektovania a inžinierstva v meste Prievidza
Centrum voľného času Spektrum Prievidza – za zásluhy o rozvoj mimoškolskej výchovy detí a mládeže mesta Prievidza
Redakcia MY- Hornonitrianske noviny Prievidza – za dlhoročnú spoluprácu a zverejňovanie aktuálnych informácií o dianí v meste Prievidza
Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza – za modernizáciu bytových domov v meste Prievidza
redakčný kolektív periodika Prievidzský občasník – za odhaľovanie nepoznanej histórie mesta Prievidza
Slovenský červený kríž- územný spolok Prievidza – za šírenie zdravotnej prevencie a organizovanie dobrovoľného darcovstva krvi

2011
TJ Stavbár Prievidza – za rozvoj športu v meste

2012
Andrej Sekera – za významné úspechy v športe a šírenie dobrého mena mesta Prievidza

2013
Cena mesta Prievidza bola udelená pri príležitosti 900. výročia jeho prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia kráľovských výsad.
Pavol Barabáš
– za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí prostredníctvom cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov
Mgr. Daniel Hevier – za celoživotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládež a dospelých
Štefan Gašparík in memoriam – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji charitatívnych služieb pre ľudí bez domova v Prievidzi
Ing. Ivan Kormaňák in memoriam – za významné výsledky a dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
prof. Emil Liebenberger in memoriam – za tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti zborového spevu a objavenie mnohých speváckych talentov
Juraj Pasovský in memoriam – za významné výsledky a dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
Doc. Imrich Vysočan in memoriam – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze a priblíženie výtvarného umenia širokej verejnosti
Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov spolupráce na environmentálnom projekte EKOROK
Ing. Tadeáš Wala – za celoživotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky vo vedecko-technickej činnosti

2014
plk. v. v. Ivan Lančarič – za propagáciu nášho mesta, ku ktorému sa hrdo hlási, ale najmä za jeho neoceniteľnú službu mieru vo svete
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského – pri príležitosti 95. výročia založenia školy za osobitný prínos na vzdelávaní obyvateľov a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov vo výchovno – vzdelávacom procese

Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi – za verejnoprospešnú činnosť, propagáciu odbojového hnutia a uchovávanie tradícií
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi – za verejnoprospešnú činnosť a propagáciu odbojového hnutia medzi obyvateľmi Prievidze
Obyvatelia mesta Prievidza, priami účastníci Slovenského národného povstania in memoriam – za činnosť pri záchrane ľudských životov a podiel na národnooslobodzovacích bojoch

2015
Jozef Novák (odbojár, rušňovodič pancierového vlaku Hurban) in memoriam – za podiel na národnooslobodzovacom boji pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Prievidza
Jozef Matejek (odbojár, rušňovodič pancierového vlaku Masaryk) in memoriam – za podiel na národnooslobodzovacom boji pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Prievidza
Obyvatelia mesta Prievidza, priami účastníci národnooslobodzovacích bojov in memoriam – pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom
pplk. v. v. Ján Dovina – za účasť a podiel na oslobodení Československa pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom
plk. v. v. PhDr. Ľudovít Šesták – za účasť a podiel na oslobodení Československa pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom
mjr. v. v. Ivan Zába – za účasť a podiel na oslobodení Československa pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom

prof. Ing, Milan Gregor, PhD. – za mimoriadny prínos a zásluhy v rozvoji vedy a techniky

2018
MUDr. Anton Sonoga in memoriam – za výrazné medicinske úspechy a zásluhy v oblasti športu v meste Prievidza

2019
Anna Kajabová Peňášková in memoriam –
za úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti kultúry a dosiahnuté celoživotné úspechy v opernom speve.
ZUŠ L. Stančeka Prievidza –
za výrazný podiel na výchove a vzdelávaní obyvateľov mesta v oblasti hudby, výtvarnej tvorby, dramatického umenia a tanca, významné výsledky v umeleckom vzdelávaní, kultúrno-umeleckú činnosť a reprezentáciu mesta pri príležitosti 80. výročia založenia hudobnej školy v Prievidzi.

2021
ThLic. Vladimír Slovák –
 farár a dekan farnosti Prievidza v období od 1. júla 2013 do 30. júna 2019 za výrazný podiel na zintenzívnení komunitného života farnosti, podiel na obohatení kultúrneho a spoločenského života mesta a mimoriadne zásluhy na záchrane, ochrane a obnove sakrálnych kultúrnych pamiatok v meste Prievidza.

2021
Ing. Rozália Becková in memoriam – pri príležitosti 80.výročia prvých deportácií židov z Prievidze.
JUDr. Koloman Novacký in memoriam – za mimoriadny prínos v oblasti verejnoprospešnej činnosti, hospodárskeho rozvoja a propagácie mesta.
Mgr. Anna Kocnárová – za dlhoročnú kronikársku činnosť a angažovanosť v práci so zdravotne znevýhodnenými obyvateľmi.
Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, o.z. – za dlhoročnú činnosť v oblasti ochotníckeho divadla, za vynikajúce úspechy na súťažiach a festivaloch a vzornú reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí.
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach – za mimoriadne nasadenie a výkony v oblasti prevencie a ochrany života a zdravia obyvateľov mesta Prievidza i celej spádovej oblasti, pri príležitosti 60. výročia otvorenia.

2022

Viera Boronkayová – za dlhoročné pôsobenie pri zabezpečovaní manažérskej a produkčnej činnosti ochotníckeho divadla v súboroch Divadla „A“ a Divadla SHANTI, o. z.

Ing. Darina Matyášová in memoriam – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, dlhoročnú prácu a rozvoj potravinárskeho priemyslu v meste Prievidza.

2023

Dobrovoľný hasičský zbor Veľká Lehôtka – pri príležitosti 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Veľká Lehôtka a ich obetavú prácu. 

Stredná odborná škola obchodu a služieb – pri príležitosti 105. výročia vzniku tejto jedinečnej školy v našom regióne ako poďakovanie všetkým, ktorí sa počas jej viac ako 100ročnej histórii podieľali na výchove a vzdelaní tisícok mladých odborníkov vo svojich odboroch.

Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza – za činnosť skautingu pri príležitosti 100. výročia činnosti na území mesta.

Mgr. Elvíra Hrbíková – za dlhoročnú kultúrno – osvetovú prácu v prospech mesta Prievidza a okresu a za zachovávanie, propagáciu a popularizáciu slovenského folklóru.

Marek Sluka in memoriam – za významný podiel na zabezpečovaní rozvoja záujmovej umeleckej činnosti a mimoškolskej výchove detí, mládeže a dospelých v oblasti umeleckej fotografie a za dokumentačnú činnosť v oblasti kultúry.

Prof. RNDr. Jozef Martinka in memoriam – pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia a popularizáciu bohatstiev slovenskej krajiny, histórie slovenského národa, jeho národných tradícií a identity. 

Mgr. Pavol Lančarič in memoriam – za vytvorenie terminologického slovníka remesiel mesta Prievidza.

Cena primátora mesta Prievidza

Udeľovanie mestského ocenenia Cena primátora mesta Prievidza upravuje Štatút mesta Prievidza v § 26. Udeľuje ju primátor obyvateľom mesta, občanom Slovenskej republiky a tiež cudzím štátnym príslušníkom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Cenu primátora mesta tvorí medaila odliatku plastiky z primátorskej reťaze a listina o jej udelení. Listina obsahuje meno, adresu pocteného, dôvod udelenia, dátum udelenia, pečať mesta a podpis primátora. Odovzdávanie ceny primátora sa vykonáva slávnostným spôsobom.

Ocenenie Cena primátora mesta Prievidza udeľuje mesto Prievidza od 27. apríla 2000, kedy nadobudol účinnosť Doplnok č. 2 k Štatútu a organizačnému poriadku mesta Prievidza schválením uznesenia č. 63/2000 v mestskom zastupiteľstve.

Mestské ocenenie Cena primátora mesta Prievidza bolo udelené nasledovným fyzickým a právnickým osobám:

2002
prof. Eros Gonino – za medzinárodný rozvoj mládežníckeho športu

2003
Cena primátora mesta Prievidza bola udelená pri príležitosti 890. Výročia prvej písomnej zmienky o Prievidzi a 620. Výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta.
V oblasti kultúry – jednotlivci: Anna Nedeljaková, Mgr. Viera Marsinová, Eva Líšková, Elvíra Hrbíková, Anton Chylo, Izabela Chylová, Igor Lackovič, Ján Rreis, Milan Látka, Ľubica Maliariková, Kristína Podmanická, akad. mal. Alojz Petráš, akad. mal. Jozef Šulo, Anežka Balušinská, Mgr. Peter Apolen, Emília Jakubisová, Helena Šemetková, Peter Turan, Bazil Vestenický, Rastislav Haroník, Ľudmila Bátorová, Mgr. Anna Sokolová – Dražová, Mgr. Katarína Sokolová, Ing. Ján Glos, Bartolomej Ertl, Florián Ertl, Ing. Štefan Orság, Mgr. Alfonz Poliak, Milan Paluš, Rudolf Bartoš
Kultúra – kolektívy: Spojený dychový orchester, Symfonický orchester ZUŠ L. Stančeka, Dychová hudba Hornonitrianka
Šport a výchova mládeže: Martin Šagát, Kazimír Valach, Ing. Ivan Kormaňák st., Ján Mojžiš, Jozef Biskupič, Mikuláš Timko, Ing. Ján Baran, Viola Bartolenová, Kvetoslava Boráková, Mgr. Viktória Gajdová, Jitka Hejtmánková, Ján Jeleň, Gabriel Kiss, Slavomír Mjartan, Ján Stejskal, Ing. Ivan Šturcel, Mgr. Július Gális, Mgr. Juraj Linhart, Mgr. Igor Mackovič, Mgr. Ján Pavlák, Karol Praženica, Mgr. Rudolf Slíž
Výchovná práca s deťmi a mládežou: Ing. Alexander Halahyja, Ing. Helena Mačuchová, Tibor Sokol, Mária Šimková, Ladislav Szibilla, Milan Andris
Spoločenská činnosť: Lujza Mária Klinovská
Propagácia mesta: PhDr. Marián Ondáš, Milan Tercha, Mgr. Pavol Remiáš, Noviny Prieboj, Video TV
Sociálna práca: Magdaléna Bauerová, Štefan Gašparík, Margita Bilková, Alžbeta Borková, Gabriela Borková, Marianna Kleinová

Cenu primátora mesta Prievidza získal v roku 2003 aj Milan Paluš.

2004
Martin Šagát – za výsledky dosahované v ľadovom hokeji a medzinárodnú reprezentáciu mesta
Anna Fulierová, Bedřich Matušák, Jozef Ros – za aktívnu účasť v odboji pri príležitosti 60. výročia Slovenského národného povstania

2005
Ing. Ivan Kormaňák, Ján Mojžiš, Jozef Biskupič, Mikuláš Timko, Kazimír Valach – za rozvoj zápasníckeho športu

2008
Cena primátora mesta Prievidza bola udeľovaná pri príležitosti 895. výročia jeho prvej písomnej zmienky a 625. výročia udelenia kráľovských výsad.
Marta Andrisová – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v meste Prievidza
Dušana Čierna – za zásluhy o rozvoj športu a reprezentáciu mesta Prievidza
Margita Haťapková – za dlhoročné pôsobenie v zdravotnej a sociálnej oblasti
Juraj Hrabovský – za podiel na zvyšovaní kvality mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza
Ing. Rudolf Kollár – za zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných v Domove dôchodcov v Prievidzi
Ing. Erik Kližan – za odhaľovanie nepoznanej histórie mesta Prievidza
Mgr. Ľubor Králik – za dlhoročnú výchovnú, pedagogickú a vedeckú činnosť
Ing. Emil Lipovský – za aktivity v oblasti klubovej činnosti dôchodcov mesta Prievidza
Ing. Ivan Mečiar – za zásluhy o rozvoj vysokého školstva v meste Prievidza
RNDr. Jaroslav Perniš – za literárnu tvorbu inšpirovanú históriou
Ing. Ján Polerecký – za aktívnu spoluprácu v oblasti finančníctva
Peter Tichý – za rozvoj a popularizáciu telovýchovy a športu v meste Prievidza
Emil Vaňo – za aktivity v oblasti klubovej činnosti dôchodcov mesta Prievidza
Zdenka Vicianová – za aktivity v oblasti klubovej činnosti dôchodcov mesta Prievidza
PhDr. Ivona Vojtášová – za aktívny podiel na zavedení systému komplexnej komunikácie mesta Prievidza
Ing. František Vrták – za zásluhy o rozvoj podnikateľského prostredia v meste Prievidza
Informačné centrum mladých Prievidza – za poradenskú činnosť a aktivity venované mladej generácii
Mažoretky tanečnej skupiny TREND pri CVČ Spektrum Prievidza – za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza
Nestléfood Slovensko, spol. s r.o. Prievidza – za podiel na enviromentálnej výchove detí a mládeže mesta Prievidza
SAD Prievidza, a.s. – za rozvoj verejnej autobusovej dopravy v meste Prievidza
TV PLUS, v.o.s., Prievidza – za rozvoj a propagáciu športového rybárstva
ZŠ na Mariánskej ul. – za progresívne metódy vo výchovno-vzdelávacom procese

2009
Ing. Tadeáš Walla – laureát Krištáľového krídla ´08, za celoživotné dielo

2010
Emília Vaňová – za aktívny a dlhoročný podiel na organizovaní spoločenského života seniorov v Necpaloch

2011
Cenu primátora mesta Prievidza udelila primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková ženám, obyvateľkám mesta Prievidza, pri príležitosti osláv 240. výročia Vzbury prievidzských žien.
Mgr. Kvetoslava Boráková, Mgr. Soňa Ciráková, Mgr. Amália Lomnická, Mgr. Anastázia Kubová, Magdaléna Malichová, PhDr. Barbora Matáková, Vlasta Petrášová získali Cenu primátora mesta Prievidza za zaslúžilú činnosť v prospech mesta Prievidza

2013
Cena primátora mesta Prievidza bola udeľovaná pri príležitosti 900. výročia jeho prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia kráľovských výsad.
Ing. Richard Fodor – za dlhoročnú propagáciu mesta v rámci partnerských vzťahov Prievidze s talianskym mestom Luserna San Giovanni
Lukáš Grešner – za dlhoročnú propagáciu mesta Prievidza a regiónu hornej Nitry prostredníctvom dokumentárnej a umeleckej fotografie
Štefan Gürtler – za iniciatívu pri výstavbe športových zariadení v meste Prievidza
Rastislav Havalda in memoriam – za presadzovanie demokratických princípov v občianskej spoločnosti mesta Prievidza
Ješajahu Andrej Jelinek – za dokumentáciu a spracovanie dejín Židovstva v meste Prievidza
Michal Krajčík – za výrazný podiel na rozvoji mesta Prievidza
Ján Sabo – za publikačnú činnosť o histórii mesta Prievidza
Július Urík – za občianske a samosprávne aktivity v prospech obyvateľov mesta Prievidza
Mgr. Vít Zajac – za dlhoročnú aktívnu činnosť zameranú na vykonávanie priaznivej klímy pre prevenciu a podnecovanie verejnosti k viktimačnej prevencii
Ing. František Zlocha – za zásluhy na rozvoji lietania a leteckého športu v meste Prievidza
Richard Pauer – za podiel na rozvoji mesta a jeho telovýchovných zariadení

2014
Juraj Nedeliak – za dlhoročnú záslužnú prácu pri zabezpečovaní pietnych služieb v meste Prievidza

Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania bola Cena primátora mesta Prievidza udelená primátorkou Katarínou Macháčkovou členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Oskar Bielik, Augustín Blšták, Bedřich Matušák, Jozef Rosa, Anton Vaňo – za záslužnú činnosť v prospech mesta pri uchovávaní tradícií a propagáciu odbojového hnutia

2015
Alena Mikulášová – za významnú celoživotnú prácu v oblasti rozvoja školstva v meste Prievidza

2016
František Hlaváč – za rozvoj mesta Prievidza v oblasti stavebníctva a významný podiel na obnove kultúrneho dedičstva mesta Prievidza

2021
RNDr. Miloš Franek -Za rozvoj slovenského matematického vzdelávania, rozvoj talentov na prievidzskom gymnáziu a šírenie jeho dobrého mena.
Ľudmila Velikovová – Za mimoriadny prínos a zásluhy v oblasti pomoci zdravotne postihnutým v meste Prievidza.

2022
Mgr. Ľudmila Húsková – za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a výrazný podiel na zabezpečovaní širokej škály kultúrnych i vzdelávacích aktivít a podujatí.
Mariana Kleinová – za dlhoročnú obetavú prácu a  pomoc obyvateľom mesta so zdravotným znevýhodnením.
Ing. Eva Šidová, PhD. – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a dlhoročný systematický odborný rozvoj v oblasti záhradkárstva.

2023

Spevácky zbor Rozkvet – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a kultúrny prínos pri príležitosti 55. výročia založenia speváckeho zboru.

Fotoklub Junior Prievidza – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a systematickú záujmovú činnosť pri príležitosti 60. výročia založenia fotoklubu.

Anton Mihály – za dlhoročné pôsobenie v oblasti športovej a funkcionárskej činnosti v jednotlivých stolnotenisových oddieloch v Prievidzi a za výchovu mládeže a rozvoj stolného tenisu v Prievidzi.

Prievidzský anjel

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám, alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby, alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta. O udelení ocenenia Prievidzský anjel rozhoduje mestská rada na návrh pracovnej skupiny menovanej primátorom mesta, ktorá posúdi doručené návrhy na udelenie ocenenia. Ocenenie Prievidzský anjel môže byť udelené aj opakovane tej istej osobe alebo skupine osôb. O udelení ocenenia Prievidzský anjel sa vydáva listina. Uvedie sa na nej meno osoby, alebo skupiny osôb, dôvod udelenia ocenenia, dátum udelenia a podpis primátora mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne v jazyku oceneného.

Ocenenie odovzdáva slávnostným spôsobom primátor mesta alebo ním poverený zástupca, a to spravidla raz ročne na mestskom podujatí pripravovanom na účel odovzdania mestských ocenení. Ocenenie Prievidzský anjel tvorí soška anjela, na ktorej je uvedený názov ocenenia a rok, v ktorom bola udelená. Ocenenie Prievidzský anjel sa neudeľuje po smrti – In memoriam.

Mestské ocenenie Prievidzský anjel bolo udelené nasledovným fyzickým a právnickým osobám:

2017
BC Prievidza – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, za zisk titulu majstra Slovenska a postup do druhej fázy FIBA CUP
Ružena Becková – za aktívnu občiansku angažovanosť a dlhoročné udržiavanie tradície židovstva v meste Prievidza
BERKAT o.z. – za netradičný, nezištný a neobyčajný prístup členov o.z. k pomoci druhým a popularizáciu pomoci ľuďom v núdzi, v chorobe, v snahe o vzdelanie a udržaní si ľudskej dôstojnosti aj na území mesta Prievidza
Black Band – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza na Slovensku a v zahraničí v oblasti hudby
Simon Bolfa – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza úspechmi v súťažiach raketového modelárstva, najmä za trojnásobný zisk titulu majster sveta
Kristína Bukovčáková – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, najmä ziskom 1. miesta v celoslovenskej súťaži Maľba roka 2016, Nadácie VÚB Banky
Jozef Dadík – za podiel na organizovaní športových podujatí v meste Prievidza
Kvetoslava Ďurčová – za aktívnu občiansku angažovanosť a spoluorganizovanie spoločenských a verejnoprospešných činností prostredníctvom kolektívu FanNecpaly
Kristínka Huová – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza úspechmi v karate, najmä ziskom titulu majsterky sveta v kata v írskom Dubline a ziskom titulu majsterky Slovenska v kata
Charita – dom sv. Vincenta n.o. – za rozvoj služieb pre ľudí bez domova v meste Prievidza a dlhodobú prácu so sociálne vylúčenými obyvateľmi mesta
CHEERLEADERS PD – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, najmä ziskom titulu majsteriek Európy 2016 na Dance life Expo
Ivan Chrenka – za rozvoj basketbalu v meste Prievidza a podiel na výchove mladej basketbalovej generácie
Amália Lomnická – za prípravu a realizáciu projektov pre seniorov zameraných na aktívne prežívanie voľného času
Juraj Mokrý – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza pri práci volejbalového rozhodcu na Olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro
Hana Pauleová – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza mnohými úspechmi v oblasti folklóru a ľudovej hudby
Kristína Podmanická – za prácu so seniormi na úseku ľudovej tvorby, lektorovanie kurzu Jeseň života a zachovanie čipkárstva na hornej Nitre
Vanda Rozenbergová – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza prostredníctvom literárnej tvorby a za reprezentáciu mesta vo finále súťaže ANASOFT LITERA 2016
SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. – za dlhodobú podporu obyvateľov mesta zo sociálne vylúčených komunít a dlhodobú prácu nízkoprahového denného centra
Martin Škvarenina – za nezištnú pomoc chorému spolužiakovi Patrikovi Barancovi, pre ktorého zorganizoval zbierku na podporu liečby jeho ťažkej choroby
Roman Turcel – za zriadenie galérie Art Point a prípravu originálnych kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta

2018
Bátora Pavel – za verejno – prospešnú činnosť, aktívny prístup a pomoc pri organizovaní podujatí v mestskej časti Necpaly
Čičmanec Martin – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza vo svete zahraničného filmu
Daubnerová Sláva – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza v divadelnej oblasti na Slovensku aj v zahraničí
Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik – za systematickú práca v oblasti ľudového folklóru, unikátne spracovanie tém rodinného, ročného i pracovného zvykoslovia najmä z oblasti hornej Nitry
Kapela HEARTBEAT – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a systematickú prácu s mládežou v oblasti hudobnej tvorby
Hejtmánková Jitka – za dlhoročnú aktívnu činnosť v telovýchovnej oblasti a pódiových tancoch a šírenie dobrého mena mesta prievidza na Slovensku a v zahraničí
Mgr. Hrbíkova Elvíra – za osobitný prínos pri zachovávaní tradícií hornej Nitry a za mimoriadne úspešnú 40 ročnú prácu s detským folklórnym súborom Malý Vtáčnik
Chrenko Miroslav – za vrejno – prospešnú činnosť a dlhoročnú prácu v oblasti ochrany a skrášľovania prírody
MUDr. Medlíková Emília – za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a nežistnú starostlivosť o zdravie obyvateľov Prievidze
Petrášová Renáta – za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti občianskej obradovosti a prínos ku kultúre prejavu, hovoreného slova na rôznych mestských, kultúrnych, spoločenských podujatiach a obradnej činnosti
Polerecký Ladislav – za aktívnu činnosť v oblasti ľudového rezbárstva
RNDr. Sedlák Ján, DrSc. – za aktívnu odbornú a vedeckú činnosť v oblasti onkoogie a nádorovej terapie. Rodák z Prievidze
MUDr. Svitok Štefan – za dlhoročné zásluhy v zdravotníctve a pomoc počas najväčších záchranných akciách na hornej Nitre
Mgr. Sýkorová Jana – za dlhoročnú činnosťv a systematickú prácu v Materskom centre Slniečko
Tulík Tibor – za celoživotný prínos pre rozvoj basketbalu v Prievidzi a aktívnu účasť na rozvoji kultúry a reprezentácii Prievidze speváckou skupinou Jass
Vaňo Emil – za zásluhy na zachovaní histórie a kultúrnych hodnôt rodných Necpál
Kováčová Margita – za udržiavanie a šírenie tradícií a zvykov mesta Prievidza a aktívny prínos pri zviditeľňovaní nášho mesta
Spevácky zbor Rozkvet – za osobitný prínos pri rozvoji zborového spevu, šírenie dobrého mena mesta na Slovensku i v zahraničí, úspešnú 50 ročnú systematickú aktívnu činnosť a obohatenie kultúrneho života Prievidze
Svätá Lujza n.o. – za prínos a pomoc obyvateľom v oblasti paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o chorých v domácom prostredí
Ugróczy Jozef – za osobitný prínos k rozvoju volejbalu a dlhoročnú trénerskú, funkcionársku a organizátorskú prácu v oblasti športu, osobitne volejbalu v meste Prievidza

2019
Ing. Ján Glos – za dlhodobú pedagogickú a dirigentskú činnosť, úspešnú reprezentáciu a podiel na kultúrno – spoločenskom živote mesta pri príležitosti 80. výročia založenia hudobnej školy v Prievidzi.
Mgr. Michaela Brunclíková – za obetavý prístup a systematickú prácu s deťmi a rodinami v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Prievidzi.
Marian Chlpek – za angažovanosť a pomoc pri organizovaní podujatí, nezištnú činnosť v oblasti kultúry, zábavy a zachovávania tradícií v mestskej časti Necpaly.
Anna Klčová – za verejno – prospešnú činnosť a dlhoročnú prácu v oblasti ochrany a skrášľovania prírody.
Paedr. Miroslav Kozák – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a systematickú pedagogickú prácu so študentami v oblasti chémie.
Mgr. Renáta Lukáčiová – za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a systematickú prácu v územnom spolku Slovenského červeného kríža v Prievidzi.
Ján Oršula – za verejno – prospešnú činnosť a dlhoročnú prácu v oblasti ochrany a skrášľovania prírody.
Igor Prilinský – za udržiavanie tradície ľudovej umeleckej výroby a folklóru v oblasti umeleckého rezbárstva
Pavol Gregor – za udržiavanie tradície ľudovej umeleckej výroby v oblasti slamienkarstva
Ján Sabo – za systematicku prácu v oblasti oživovania a propagácie zabudnutej histórie Prievidze.
Anna Sabová – za dlhoročnú publikačnú činnosť a nezištnú prácu v oblasti propagácie histórie mesta Prievidza
Ing. Ivan Sýkora – za mimoriadnu angažovanosť v oblasti kultúry, ekológie a humanitárnej činnosti prispievajúcej k rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku
Alica Karpišová – za dlhoročnú prácu v prospech účastnikov bohoslužieb v meste Prievidza a systematickú praću s deťmi v odbore hry na organe
Michal Križánek – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, za zisk titulu majstra sveta v kulturistike
Zuzana Žirková – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, úspešnú reprezentáciu a rozvoj basketbalu

2021
Anton Bakyta – Za mnohonásobné darcovstvo krvi a prínos pre miestnu komunitu pri práci domovníka.
Božena Blaháčová – Za mimoriadny prínos pri knihovníckej práci v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, prácu s čitateľmi a organizáciu atraktívnych podujatí a aktivít pre obyvateľov mesta.
Branislav Bullo – Za mimoriadny prínos v kultúrnom a spoločenskom živote v mestskej časti Veľká Lehôtka, za prínos v oblasti gospelovej hudby.
Mgr. art. Eduard Gürtler – Za mimoriadny prínos v oblasti ochotníckeho divadla, motivovanie mladých ľudí k pozitívnemu vzťahu k divadlu a dramatickej tvorbe a obohatenie kultúry o ďalší divadelný rozmer v našom regióne.
Helena Mečiarová – Za mimoriadnu občiansku angažovanosť, zachovávanie tradičných techník ručných prác, ochotu a nezištnú pomoc v mestskej časti Necpaly.
RNDr. Jaroslav Perniš – Za vydanie jeho 10. publikácie „O prievidzskom gymnáziu“, takmer 400 stranovej monografie s unikátnymi dobovými fotografiami, ttváre mapujúcej dejiny strednej školy nerozlučne spätej s Prievidzou.
Lenka Ilčíková – Za úspešný proces prípravy Akčného plánu transformácie Hornej Nitry, aktívne členstvo v pracovných skupinách a zdôrazňovanie významu participácie verejnosti na všetkých úrovniach.
Mgr. Mária Hausnerová – Za úspešnú športovú kariéru v oblasti plávania, pedagogickú činnosť a organizáciu základných plaveckých výcvikov pre viac ako 15 tisíc detí, pri príležitosti životného jubileua 70 rokov.
Ing. Mariana a Mgr. Bohumil Vaňovci – Za mimoriadny prínos v organizačnom tíme podujatí v mestskej časti Necpaly pri príležitosti životných jubileí 60 rokov.
Martin Čmiko – Za prácu správcu v útulku pre bezprístrešných ochotu kedykoľvek pomôcť a poradiť aj napriek zdravotným ťažkostiam vo veku 70 rokov.
Oľga Mečiarová – Za vrúcny vzťah k rodisku, dlhoročnú nevšednú, obetavú a zmysluplnú aktívnu starostlivosť o drobnú sakrálnu stavbu Pieta na Bojnickej ceste.
Renáta Renčíková – Za kreatívnu prípravu akcií pre členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých k rôznym príležitostiam a spríjemňovanie prostredia, pripravou dekorácií a ručne vyrobených darčekov.
Mgr. Vlasta Miklasová – Za aktívnu spoluprácu s neziskovými organizáciami v oblasti sociálnej pomoci obyvateľom a ľuďom odkázaným na pomoc a za udržanie kvality sociálnych služieb a školstva vďaka jej zodpovednému, obetavému a kompetentnému plneniu pracovných úloh a povinností.
Bc. Zuzana Adámiková – Za prípravu kultúrno-spoločenských podujatí na vysoko profesionálnej úrovni v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza, za pedantnosť, pracovné nasadenie a vynikajúce organizačné schopnosti.
Ing. Arch. Zuzana Hlinková – Za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného prostredia, prírody, zachovania pamiatok v meste, a zapájania verejnosti do premien mesta.

2022
Olena Turas – za obetavý prístup a systematickú pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine.
Anton Antokhov – práci so udelený za obetavý prístup a systematickú pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine.
Mgr. Viera Dušičková – za obetavú angažovanosť a prácu v rámci iniciatívy BerTo a aktívnu prácu so seniormi.
Isabella Falatová – za dlhoročnú pomoc pre ľudí bez domova v meste Prievidza a dlhodobú prácu so sociálne vylúčenými obyvateľmi mesta.
Ján Hríb SchP – za dlhoročné pastoračné a pedagogické pôsobenie, a pravidelné aktivity pre deti počas obdobia pandémie Covid 19, ktorými šíril dobré meno mesta Prievidza doma aj v zahraničí.
Mgr. Jozef Janček – za dlhoročnú prácu v rozvoji školských a kultúrnych zariadení v meste Prievidza.
Mgr. Anastázia Kubová – za zásluhy o rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, prípravu a realizáciu tradičnej ľudovej kultúry a metodickú činnosť v oblasti kultúry.
Blažej Majzlan – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a rozvoj šachového športu v meste.
Magdaléna Malichová – za dlhoročnú a systematickú prácu s mládežou v oblasti fotografie.
Ján Mojžiš – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a rozvoj zápasníckeho športu v meste.
Slavomír Mjartan – za nezištný prejav ľudskosti v integrácií zdravotne znevýhodnených a dlhoročnú činnosť v oblasti hokejového športu.
Gabriela Solčanská – za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu a pomoc zdravotne znevýhodnením v meste Prievidza a rozvoj sociálno-integračného centra.
Jozef Šimko – 
za systematickú prácu v oblasti oživovania a propagácie odkazu M.R. Štefánika.

2023

Eva Balagová, DiS. art. – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, systematickú umeleckú a pedagogickú činnosť a aktívnu občiansku angažovanosť.

MUDr. Ina Bartošová – za mimoriadne obetavý prístup a profesionálne výkony v oblasti prevencie a ochrany života a zdravia obyvateľov mesta Prievidza i celého regiónu.

Ing. Lukáš Bobuľa – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, systematickú prácu v oblasti športu a charitatívnej činnosti.

Mgr. Vilma Dušičková – za zásluhy o rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a uchovávanie kultúrneho dedičstva.

Ing. Peter Chovanec – za dlhoročnú pedagogickú činnosť a systematickú prácu s mládežou.

Mgr. Iveta Luermannová – za dlhoročné vedenie spevokolu a systematickú prácu s deťmi a mládežou.

Mária Majerová a Marta Kaiferová – za záchranu a zachovávanie kultúrneho dedičstva a za vrelý vzťah k minulosti mesta Prievidze.

Bc. Mária a Pavel Mokrí – za aktívnu občiansku angažovanosť a spoluorganizovanie spoločenských a verejnoprospešných činností.

Jolana Molnárová – za zásluhy o rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a angažovanosť v sociálnej oblasti. Kamil Petráš – za dlhoročnú aktívnu občiansku angažovanosť a za šírenie dobrého mena mestskej časti Necpaly.