Mestský úrad v Prievidzi
Stránkové dni a úradné hodiny

 • Pondelok: 7:00 h – 15:30 h
  Pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov: 7:30 h – 15:00 h
 • Utorok: 7:00 h – 15:30 h
  Pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov: 7:30 h – 15:00 h
 • Streda: 7:00 h – 16:30 h
  Pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov: 7:30 h – 16:00 h
 • Štvrtok: Nestránkový deň
  (s výnimkou agendy: pokladňa, overovanie listín a podpisov na listinách, činnosti podateľne MsÚ, ohlasovňa pobytov, Matričný úrad – agenda úmrtia občanov, Register adries (prízemie budovy MsÚ „A“)  7.30 h – 15.00 h
 • Piatok: 7:00 h – 13:15 h
  Pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov: 7:30 h – 12:00 h

Jednotlivé oddelenia Mestského úradu v Prievidzi nájdete:

Mestský úrad v Prievidzi (Budova A):

Adresa: Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Telefónne čísla: +421/46/51 79 110, 51 79 111, 54 26 941
email: info@prievidza.sk
Číslo elektronickej schránky: E0005714254, URI: ico://sk/00318442

Prízemie budovy:
• miesto prvého kontaktu
• podateľňa
• matričný úrad
• ohlasovňa pobytov
• register adries
• pokladňa mesta
• osvedčovanie listín a podpisov na listinách

1. poschodie budovy:
• odbor školstva
• sociálne oddelenie
• oddelenie správy a ekonomika školstva
• oddelenie daní a poplatkov (miestny poplatok za komunálny odpad,  činnosti mesta v oblasti hazard. hier a vydávania rybárskych lístkov)

2. poschodie budovy:
• ekonomický odbor

• finančné oddelenie

• majetkové oddelenie
• oddelenie daní a poplatkov (miestne dane, poplatok za psa)
• Školský úrad

3. poschodie budovy:
• organizačné a personálne oddelenie
• referát obchodu a cestového ruchu
• sociálne oddelenie

Mestský úrad v Prievidzi (Budova B):

Adresa: Námestie slobody č. 12
Telefónne čísla: +421/46/51 79 111
e-mail: info@prievidza.sk
1. poschodie:
• odbor stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
• útvar architekta mesta
• oddelenie výstavby a životného prostredia
• oddelenie stavebného poriadku
• referát dopravy
• referenti pre verejné obstarávanie

2. poschodie:
• zástupca primátorky mesta
• prednosta MsÚ

 • kancelária prednostu
 • útvar hlavnej kontrolórky mesta
 • referát pre projekty a investície

3. poschodie:
• oddelenie hospodárskej správy
• referát informatiky

Mestský dom:

Adresa: Námestie slobody č. 6, 971 01 Prievidza
Telefónne čísla: +421/46/ 51 79 101, 51 79 102
email: info@prievidza.sk

1.poschodie:
• obradná miestnosť
• vedúci kancelárie primátorky
• hovorca mesta
• referent pre kultúru, občianske obrady a protokol
• referent pre občianske obrady a protokol

2. poschodie:
• primátorka mesta
• zástupca primátorky mesta
• kancelária primátorky
• právna kancelária