V tejto sekcii zverejňujeme výzvy na predkladanie ponúk. Ďalšie informácie o verejnom obstarávaní sú dostupné v samostatnej sekcii na ktorú sa dostanete kliknutím na odkaz:

Profil verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Prievidza
Štatutárny zástupca mesta : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka
Adresa: Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
IČO : 00318442
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Aktuálne výzvy na predkladanie cenových ponúk:

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky – Ochranné osobné pracovné pomôcky pre zamestnancov 9
materských škôl a 9 školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
. Predmetom zákazky je dodanie ochranných osobných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza v súlade s opisom (príloha č. 1).

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky – „Lávka pre peších ponad železnicu v Prievidzi“

Účelom navrhovaných stavebných prác je sanácia poškodených konštrukcií lávky v rozsahu: – búracie práce – lokálne bude vybúraný betónový povrch mostovky lávky až po existujúce trapézové plechy. Búranie bude realizované na ploche maximálne 0,5×0,5 m v mieste osádzania zosilňujúcich prvkov stĺpov. – hlavné stavebné práce – lokálne bude OK očistená od nečistôt. Odstránia sa staré nátery a obrúsi sa oceľ. Tieto práce budú realizované v mieste zosilňovania. Na priečnych trámoch budú vyčistené okrem podhľadu aj bočné plochy a vyčistený celý stĺp v mieste zosilňovania. Zosilnenie lávky je navrhnuté lokálne na rámovej časti výstupných rámp. Zosilnenie sa zrealizuje privarením doplňujúcich oceľových konštrukcií. Stojky budú zosilnené pridaním plechov hr. 15 mm, ktoré sa navaria zvarmi výšky 5 mm na existujúce zvárané stojky. Zosilnené budú aj vybraté vodorovné rámové priečle, tieto sa zosilnia pridaním profilu UPE 140 zo spodnej strany existujúceho profilu. Všetky zvary sa vyhotovia ako tesniace. Rozmery doplňujúcich prvkov (dĺžky profilov UPE 140) sú v projektovej dokumentácii orientačné a musia sa priamo na stavbe premerať ešte pred zadaním do výroby. – obnova náterov.

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky – „SO 02 Elektrická prípojka zo strany ŽSR“.
Stavebné práce zahŕňajú realizáciu zemnej elektrickej NN prípojky pre pripojenie informačnej tabule MHD OP3, ktorá bude realizovaná z rozvodnej skrini KS 32 v správe ŽSR (parcela C KN 1184/56 k. ú. Prievidza). Podrobná špecifikácia materiálov a rozsah prác sú definované v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer.

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky – „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Nábreží J. Kalinčiaka.“
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie. Požiadavka na rozsah projektovej dokumentácie je zverejnená v prílohách.
Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk – „Reklamné služby – zabezpečenie platenej inzercie“
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb platenej plošnej inzercie, prostredníctvom ktorej bude
mesto Prievidza informovať občanov mesta o svojich aktivitách, prinášať informácie
o realizovaných a pripravovaných projektoch a svojej činnosti prostredníctvom regionálnych
tlačených a online médií.

Prílohy:

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky – „Zvýšenie bezpečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ulici S. Chalupku a Ulici J. Kráľa v Prievidzi“
Predmet zákazky sa nachádza na pozemku parc. č. C KN 95 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Prievidza. Pozemok je vo vlastníctve mesta Prievidza. Stavba sa nachádza na miestnej ceste – Ulica Sama Chalupku. V mieste priechodu sú existujúce bezbariérové napojenia na pripojovacích chodníkoch. Predpokladaný rozsah stavebných prác je uvedený v prílohách.

Výzva na predkladanie súťažných návrhov – „Vizuálna identita a grafické služby pre mesto Prievidza“

Predmetom zákazky je vypracovanie Vizuálnej identity mesta Prievidza, ktorá bude obsahovať grafické práce uvedené vo výzve.

Výzva na predkladanie ponúk – „Cyklotrasa v meste Prievidza – štúdia realizovateľnosti“

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie pre doriešenie pohybu cyklistov v úseku od komunikácie mimo prevádzky vedúcej od obce Koš po navrhovanú križovatku Košovská cesta – Ciglianska cesta na území mesta Prievidza, v ktorom sa plánuje vybudovať stavba: „Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2.stavba – v trase budúcej I/64 obchvatu mesta Prievidza“.

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky.
Predmet obstarávania bude financovaný z mimorozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa.

Prílohy:

Výzva na predkladanie cenových ponúk – projekt obnovy budovy ZŠ Sama Chalupku

Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – hlavná budova“
„Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – vedľajšia budova“

  • Vypracovanie projektových dokumentácií
  • Výkon autorských dohľadov

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Rekonštrukcia objektu – Základná škola Rastislavova ulica

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Výkon autorského dohľadu

Výzva na predkladanie cenových ponúk -Oplotenie voľných výbehov pre psov Čerešňový sad – vybavenie cvičiska

Názov zákazky: „Oplotenie voľných výbehov pre psov Čerešňový sad – vybavenie cvičiska“ – úprava terénu
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie prác
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č.14 ,971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

Lehota na predloženie ponúk je určená do: 08.11.2022 do 12,00hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: e-mailom na adresu martina.martinova@prievidza.sk

Prílohy:

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Rozšírenie jestvujúcej autobusovej zastávky s prístreškom pre cestujúcich

Názov zákazky: Rozšírenie jestvujúcej autobusovej zastávky s prístreškom pre cestujúcich –Veľká Lehôtka, dolný koniec
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá objednávka.

Prílohy:

zástavka VL
(zip, 1 MB)

Výzva na predkladanie cenových ponúk -Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou

Názov zákazky: „Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou“
Druh zákazky: tovar – služba – práce
Miesto dodania: Gazdovská ulica č. 3103/1A, parcela C KN 6652/123, k. ú. Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Prílohy:

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou

Názov zákazky: „Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou“
Druh zákazky: tovar – služba – práce
Miesto dodania: Gazdovská ulica č. 3103/1A, parcela C KN 6652/123, k. ú. Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Prílohy:

Výzva na predkladanie cenových ponúk:Rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke Makovického

Názov zákazky: „Rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke
Makovického.“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o dielo.

Archív výziev ako aj aktuálne výzvy zverejnené do 13. júla 2022 nájdete TU.

Archív informácií verejného obstarávania nájdete TU.