V tejto sekcii zverejňujeme výzvy na predkladanie ponúk. Ďalšie informácie o verejnom obstarávaní sú dostupné v samostatnej sekcii na ktorú sa dostanete kliknutím na odkaz:

Profil verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Prievidza
Štatutárny zástupca mesta : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka
Adresa: Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
IČO : 00318442
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Aktuálne výzvy na predkladanie cenových ponúk:

Výzva na predkladanie ponúk – „Reklamné služby – zabezpečenie platenej inzercie“
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb platenej plošnej inzercie, prostredníctvom ktorej bude
mesto Prievidza informovať občanov mesta o svojich aktivitách, prinášať informácie
o realizovaných a pripravovaných projektoch a svojej činnosti prostredníctvom regionálnych
tlačených a online médií.

Prílohy:

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky – „Zvýšenie bezpečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ulici S. Chalupku a Ulici J. Kráľa v Prievidzi“
Predmet zákazky sa nachádza na pozemku parc. č. C KN 95 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Prievidza. Pozemok je vo vlastníctve mesta Prievidza. Stavba sa nachádza na miestnej ceste – Ulica Sama Chalupku. V mieste priechodu sú existujúce bezbariérové napojenia na pripojovacích chodníkoch. Predpokladaný rozsah stavebných prác je uvedený v prílohách.

Výzva na predkladanie súťažných návrhov – „Vizuálna identita a grafické služby pre mesto Prievidza“

Predmetom zákazky je vypracovanie Vizuálnej identity mesta Prievidza, ktorá bude obsahovať grafické práce uvedené vo výzve.

Výzva na predkladanie ponúk – „Cyklotrasa v meste Prievidza – štúdia realizovateľnosti“

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie pre doriešenie pohybu cyklistov v úseku od komunikácie mimo prevádzky vedúcej od obce Koš po navrhovanú križovatku Košovská cesta – Ciglianska cesta na území mesta Prievidza, v ktorom sa plánuje vybudovať stavba: „Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2.stavba – v trase budúcej I/64 obchvatu mesta Prievidza“.

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky.
Predmet obstarávania bude financovaný z mimorozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa.

Prílohy:

Výzva na predkladanie cenových ponúk – projekt obnovy budovy ZŠ Sama Chalupku

Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – hlavná budova“
„Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – vedľajšia budova“

  • Vypracovanie projektových dokumentácií
  • Výkon autorských dohľadov

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Rekonštrukcia objektu – Základná škola Rastislavova ulica

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Výkon autorského dohľadu

Výzva na predkladanie cenových ponúk -Oplotenie voľných výbehov pre psov Čerešňový sad – vybavenie cvičiska

Názov zákazky: „Oplotenie voľných výbehov pre psov Čerešňový sad – vybavenie cvičiska“ – úprava terénu
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie prác
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č.14 ,971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

Lehota na predloženie ponúk je určená do: 08.11.2022 do 12,00hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: e-mailom na adresu martina.martinova@prievidza.sk

Prílohy:

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Rozšírenie jestvujúcej autobusovej zastávky s prístreškom pre cestujúcich

Názov zákazky: Rozšírenie jestvujúcej autobusovej zastávky s prístreškom pre cestujúcich –Veľká Lehôtka, dolný koniec
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá objednávka.

Prílohy:

zástavka VL
(zip, 1 MB)

Výzva na predkladanie cenových ponúk -Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou

Názov zákazky: „Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou“
Druh zákazky: tovar – služba – práce
Miesto dodania: Gazdovská ulica č. 3103/1A, parcela C KN 6652/123, k. ú. Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Prílohy:

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou

Názov zákazky: „Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou“
Druh zákazky: tovar – služba – práce
Miesto dodania: Gazdovská ulica č. 3103/1A, parcela C KN 6652/123, k. ú. Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Prílohy:

Výzva na predkladanie cenových ponúk:Rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke Makovického

Názov zákazky: „Rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke
Makovického.“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o dielo.

Archív výziev ako aj aktuálne výzvy zverejnené do 13. júla 2022 nájdete TU.

Archív informácií verejného obstarávania nájdete TU.