Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

Hlasovanie voličov:

Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky.

Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s § 11 c ods.5 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: hlasovacipreukaz@prievidza.sk

Vydávanie hlasovacích preukazov v meste Prievidza.

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Prievidza a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Prievidza o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR, aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Mesto Prievidza oznamuje voličom, že hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 7.2.2024. Volič môže požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však vo svojej žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  1. osobne – od 7.2.2024 do 22.3.2024 do 12.00 hod pre prvé kolo volieb, pre druhé kolo volieb do 5.4.2024 do 12.00 hod v Ohlasovni pobytov, prízemie budovy A, č. dverí 23. Hlasovací preukaz bude vydaný bezodkladne, t.j. na počkanie.
  2. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od 7.2.2024 do 22.3.2024 do 12.00 hod, pre druhé kolo volieb do 5.4.2024 do 12.00 hod v Ohlasovni pobytov, prízemie budovy A,  č. dverí 23. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené. Hlasovací preukaz bude vydaný bezodkladne, t.j. na počkanie.
  3. v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 4.3.2024 pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14.3.2024 pre druhé kolo volieb. Žiadosti posielajte na adresu: MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody č.14, Prievidza, 971 01
  4. elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (skenu) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy a tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 4.3.2024 pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14.3.2024 pre druhé kolo volieb. Adresa na doručovanie žiadostí elektronicky je: hlasovacipreukaz@prievidza.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (Prievidza, ulica, súpisné a orientačné číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto Prievidza doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto Prievidza voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Zverejnenie elektronickej adresy k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v meste Prievidza

V súlade s § 49 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka v lehote do 19.2.2024. Mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie: lenka.panisova@prievidza.sk

1. zasadanie okrskových volebných komisií pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Mesto Prievidza oznamuje, že 1. zasadanie okrskových volebných komisií pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční dňa 29.2.2024 o 14.00 h v aule Žilinskej univerzity na Bakalárskej ulici č.2 v Prievidza.

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 – prehľad dôležitých lehôt