Mgr. Alojz Vlčko

Mgr. Alojz Vlčko

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Zúčastňuje sa rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

Kompetencie:

  • navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ
  • dbá na efektívnu organizáciu práce vedúcich odborov a oddelení MsÚ
  • zodpovedá za koordináciu, plnenie a kontrolu úloh uložených mestskému úradu
  • zabezpečuje vzťahy a koordináciu jednotlivých úsekov a oddelení MsÚ, zvoláva porady k prerokovávaniu riešenej problematiky
  • zabezpečuje vzťahy s orgánmi mesta, orgánmi MsZ, orgánmi štátnej správy, podnikmi a organizáciami pôsobiacimi na území mesta
  • dbá o zachovávanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení
  • navrhuje primátorovi mesta personálne zmeny MsÚ
  • navrhuje pripomienky k rozvojovým a strategickým dokumentom regionálnej a národnej úrovne,
  • podieľa sa na vybavovaní agendy súvisiacej s implementáciou Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, schváleného uznesením vlády SR č. 336/2019, realizácie jeho opatrení a koordinácie regionálneho rozvoja mesta Prievidza s inými samosprávnymi orgánmi, orgánmi štátnej a verejnej správy, podnikmi, firmami, organizáciami tretieho sektora a ďalšími zainteresovanými,
  • podieľa sa na vybavovaní agendy súvisiacej s implementáciou Plánu spravodlivej transformácie územia SR a Programu Slovensko 2021 – 2027.

Kontakt:

Prednosta MsÚ: Mgr. Alojz Vlčko
Adresa: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 12, Budova – B, 2. poschodie, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/ 5179 150
Mobil: 0911 043 901
Email: prednosta@prievidza.sk