Základná umelecká škola je rozpočtová organizácia, t.j. právnická osoba mesta, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mesta. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ základnej umeleckej školy, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta Prievidza. Riaditeľa vymenúva na päťročné funkčné obdobie po absolvovaní výberového konania na základe návrhu rady školy.

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy.

Môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Obsahujú tiež učebné plány prípravného štúdia, II. stupňa základného štúdia, rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých.

Aj napriek príslušnosti k sieti základných škôl má trvalé a nezastupiteľné miesto pri vytváraní umeleckej a kultúrnej atmosféry v meste. Prezentáciou rôznych umeleckých žánrov sa podieľa na výchove a vzdelávaní hlavne mladej generácie, ktorej súčasne poskytuje dostatočný priestor na prezentáciu svojej umeleckej úrovne. Svedčia o tom početné verejné vystúpenia a tematické, výchovné, absolventské i učiteľské koncerty, umelecké pásma, výstavy, tanečné choreografie a divadelné predstavenia k rôznym príležitostiam. ZUŠ je hlavným garantom súťažnej prehliadky sólového spevu žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza a medzinárodnej nesúťažnej prehliadky zborového spevu Prievidza spieva.

Pri ZUŠ pracujú vyspelé umelecké súbory: Detský spevácky zbor a komorný zbor Úsmev a Spojený symfonický orchester, ktoré sú známe nielen v regióne, ale i za hranicami Slovenska.

Adresa: Rastislavova 13, 971 01 Prievidza
Tel.:  046/5424222
E-mail: info@zuslstanceka.sk
Web: www.zuslstanceka.sk
Riaditeľ: Mgr. art. Anton Bakyta