Základná umelecká škola je rozpočtová organizácia, t.j. právnická osoba mesta, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mesta. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ základnej umeleckej školy, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta Prievidza. Riaditeľa vymenúva na päťročné funkčné obdobie po absolvovaní výberového konania na základe návrhu rady školy.

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy.

Môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Obsahujú tiež učebné plány prípravného štúdia, II. stupňa základného štúdia, rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých. V súčasnosti škola ponúka kvalitné základné umelecké vzdelanie v piatich odboroch:

  • hudobnom
  • výtvarnom
  • tanečnom
  • literárno-dramatickom a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

Aj napriek príslušnosti k sieti základných škôl má trvalé a nezastupiteľné miesto pri vytváraní umeleckej a kultúrnej atmosféry v meste. Prezentáciou rôznych umeleckých žánrov sa podieľa na výchove a vzdelávaní hlavne mladej generácie, ktorej súčasne poskytuje dostatočný priestor na prezentáciu svojej umeleckej úrovne. Svedčia o tom početné verejné vystúpenia a tematické, výchovné, absolventské i učiteľské koncerty, umelecké pásma, výstavy, tanečné choreografie a divadelné predstavenia k rôznym príležitostiam.

Škola je organizátorom súťažných prehliadok celoslovenského významu: Súťažná vokálna prehliadka žiakov ZUŠ STANČEKOVA PRIEVIDZA, Detská spevácka súťaž populárnej a autorskej piesne JESIENKA,  gitarová súťaž GITAROVÁ  PRIEVIDZA, Súťaž v hre na bicie nástroje BORÁKOVA PRIEVIDZA a organizuje aj festivalové podujatie na podporu jazzu a príbuzných žánrov FÚZIE. Pravidelne organizuje metodické podujatia /workshopy/ v rôznych umeleckých oblastiach.

Pri ZUŠ pracujú vyspelé umelecké súbory: ORCHESTER ZUŠ, KOMORNÝ SLÁČIKOVÝ ORCHESTER, detský spevácky zbor LIBERI CANTANTES, prípravný detský spevácky zbor LIBERI CANTANTES MINOR, KOMORNÝ SPEVÁCKY ZBOR, PRÍPRAVNÝ SLÁČIKOVÝ ORCHESTER, SÚBOR ĽUDOVEJ HUDBY, BIG BAND,  rôzne SÚBORY POP HUDBY,  GITAROVÝ SÚBOR, súbory bicích nástrojov SUBINA, SUBINÁČIK a RATATAP. V škole pracuje aj dámska vokálna skupina MUSICA NOSTRA.

Adresa: Rastislavova 13, 971 01 Prievidza
Tel.:  046/5424222
E-mail:info@zuslstanceka.sk
Web:www.zuslstanceka.sk
Riaditeľ: Mgr. art. Anton Bakyta