Povolenie stavby Malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO) je realizované formou záväzného stanoviska (vydávané k stavebnému povoleniu). Povolenie stavby MZZO (kotol, krb) pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, vo výrobnej hale, v sklade a pod.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

K žiadosti je potrebné doložiť kompletnú projektovú dokumentáciu stavby. Správny orgán po preskúmaní žiadosti, ako aj ostatných podkladových materiálov, vydá stanovisko, že navrhované riešenie stavby zdroja uvedené v predloženom projekte stavby spĺňa požiadavky a kritéria ustanovené v predpisoch ochrany ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o vykonaní revízie komína, tlakové skúšky, certifikát kotla. Správny orgán po preskúmaní žiadosti, ako aj ostatných podkladových materiálov, vydá stanovisko, že inštalované zariadenie je v súlade so zákonom o ovzduší.

V oznámení poplatník určí umiestnenie a typ zdroja znečisťovania ovzdušia, druh paliva, spotrebu paliva za predchádzajúci rok, druh manipulovanej, skladovanej látky, veľkosť plochy manipulovanej, skladovanej látky. Na základe oznámenia správny orgán vydá rozhodnutie o určení výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Prievidza.

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Ing. Dana Paulíková, Oddelenie výstavby a životného prostredia
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179 614
mobil: 0904752680
email: dana.paulikova@prievidza.sk
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok:

  • stanovisko k stavbe a užívaniu Malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa bodu 1 a 2 žiadosti je bez poplatku
  • rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Prievidza podľa bodu 3 je stanovené podľa VZN č. 124/2011