Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré poskytuje predovšetkým neformálne vzdelávanie na základe poskytovania záujmovej činnosti, ktorá sa realizuje v priamej činnosti záujmových útvarov v priestoroch centra. Záujmová činnosť je realizovaná na základe Výchovného – vzdelávacieho programu centra voľného času, ktorý sa realizuje v niekoľkých tematických oblastiach výchovy:

 • vzdelávacia oblasť
 • spoločensko – vedná oblasť
 • pracovno – technická oblasť
 • prírodovedno – environmentálna oblasť
 • esteticko – výchovná oblasť
 • telovýchovná oblasť.

Pre konkretizáciu činnosti v jednotlivých oblastiach výchovy je každoročne vypracovaný plán práce pre príslušný školský rok, ktorý je pravidelne aktualizovaný a ďalej rozpracovávaný do plánu činnosti centra na jednotlivé kalendárne mesiace. Centrum voľného času je školské zariadenie s celoročnou a zároveň celodennou prevádzkou. Výchovno – vzdelávacia činnosť je realizovaná rôznymi formami činnosti.

Záujmová činnosť: predstavuje podstatnú časť činnosti centra, riadi sa rozvrhom hodín, prebieha počas pracovných dní a je rozdelená do nasledovných oddelení:

 • Oddelenie športu
 • Oddelenie folklóru
 • Výtvarné oddelenie
 • Oddelenie tanečného športu
 • Oddelenie techniky
 • Oddelenie prírodovedy a environmentalistiky
 • Oddelenie spoločensko – metodické.

Celodomové podujatia – podujatia organizované v priestoroch centra pre širokú verejnosť napr. SpektrumParáda, Vianočné trhy, Veľkonočné trhy a pod..
Celomestské podujatia – podujatia a aktivity organizované pre širokú verejnosť v splupráci s mestom Prievidza, skupinami a organizáciami pôsobiacimi vmeste Prievidza, mimo neho napr. EKOrok, Deň športu, Svätomartinský sprievod.
Príležitostné podujatia – organizovanie celomestských podujatí a aktivít pre deti a mládež v spolupráci s mestom Prievidza a partnermi centra napr. Deň s mládežou, Šarkanšou, Strigônsky zlet a pod..
Organizácia okresných kôl vedomostných súťaží a olympiád v rámci regiónu Hornej Nitry (v spolupráci s OÚ Trenčín), ich organizovanie, realizácia, administrácia, vyhodnotenie.
Organizácia obvodových, okresných a krajských kôl športových súťaží, ich organizovanie, realizácia, administrácia, vyhodnotenie (v spolupráci s OÚ Trenčín).
Tematické dni – aktivity spojené s technickými workshopmi, tvorivými dielňami, kvízmi, výtvarnými súťažami, literárnymi súťažami a pod..
Metodická činnosť – príprava podujatí pre materské a základné školy, príprava choreografií, konanie pracovných stretnutí predsedov komisií vedomostných súťaží a olympiád, koordinátorov základných a stredných škôl športových súťaží, koordinátorov EKOroku, externých pracovníkov, semináre zamestnancov materských škôl, odborových organizácií a pod..
Ďalšie aktivity – odborné sústredenia záujmových útvarov doma i v zahraničí;

 • reprezentácia centra na verejnosti
 • organizovanie a realizácia koncertov, výstav, účasť na festivaloch a súťažiach s celoslovenskou alebo medzinárodnou účasťou, účasť na podujatiach organizovaných partnermi centra pri rôznych príležitostiach a pod.;
 • nízkoprahové aktivity – denný klub pre deti zo sociálne slabého prostredia;
 • prázdninová činnosť – organizovanie činností v centre napr. mestské pobytové tábory, celodenné výlety, tvorivé dielne a iné;
 • participatívna činnosť s mestom Prievidza (Fórum detí a mládeže, činnosť Školských a Študentských parlamentov, participatívny rozpočet a pod.);
 • organizovanie podujatí a aktivít pre partnerské organizácie (mesto Prievidza, ZMOS Hornej Nitry, Olympijský výbor Prievidza, Regionálne kultúrne centrum Prievidza, KaSS Prievidza a pod.).

Adresa: Ulica K. Novackého 14, Prievidza
Tel.: 046 543 24 70
Mobilné číslo: Riaditeľ 0905 236 378, Administrátor: 0905 342 769
Web: http://www.cvcpd.sk/