Ide o zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu. Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia (odstránenia)  podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva mesto Prievidza na základe písomnej žiadosti.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Súčasťou predložených žiadostí je:

  • Projekt prenosného (dočasného) dopravného značenia – riešenie schválené Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi
  • Súhlasné stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi k dopravnému značeniu, uzávierke

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Referát dopravy MsÚ
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179623
mobil: 0903 501 032 alebo 0911 702 470
email: branislav.michalik@prievidza.sk alebo jan.dolhy@prievidza.sk
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok:
Správny poplatok za vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie je 80 eur
Správny poplatok za vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie je 70 eur