Mesto Prievidza je orgánom verejnej správy, ktorý pri vybavovaní petícií postupuje podľa zákona o petičnom práve a Internej smernice mesta Prievidza č. 84 – Zásady postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Prievidza.