Povinne zverejňované informácie

Prehľad predpisov:

Právomoci a kompetencie mesta Prievidza sa riadia:

Ústavou Slovenskej republiky (najmä článok 64 – 71)

Zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzným nariadením mesta na úseku samosprávnych činností (čl.71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú kompetencií miest

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Osobne
Na podateľni Mestského úradu (prízemie naľavo od hlavného vchodu), Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:30
Utorok: 7:00 – 15:30
Streda: 7:00 – 16:30
Štvrtok: 7:00 – 15:30
Piatok: 7:00 – 13:15

Zodpovední: Ľuba Fábryová, Ing. Eva Rybárová

2. Písomne
poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu (prízemie naľavo od hlavného vchodu), Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Zodpovední: Ľuba Fábryová, Ing. Eva Rybárová

3. Elektronickou poštou
Mailom na info@prievidza.sk

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Mestského úradu v Prievidzi.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepiso, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Postup mesta Prievidza pri vybavovaní žiadostí:

Pri zverejňovaní informácií na základe žiadosti sa mesto riadi Zákonom o slobode informácií – Zákon č. 211/2000 Z. z. Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti (viď. § 14, ods. 3 Zákona č. 211/2000 Z.Z.), a to informácie o tom:

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. kto ju podáva,
  3. ktorých informácií sa týka,
  4. aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať písomne, ústne, faxom na číslo +421/46/51 79 155, elektronickou poštou na adresu info@prievidza.sk, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Ak žiadosť nemá zákonom stanovené náležitosti, mesto Prievidza postupuje v zmysle zákona o slobode informácií – teda vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mesto Prievidza žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný útvar vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predlžiť najviac o 8 dní zo závažných dôvodov, ktoré sú uvedené v § 17 Zákona o slobode informácií. Príslušný útvar oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty 8 dní, predlženie lehoty ako i dôvody, ktoré viedli k jej predlženiu.

Zo závažných dôvodov môže mesto Prievidza predĺžiť horeuvedenú lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a).

Závažnými dôvodmi sú:

  • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť
  • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Dôležité dokumenty:

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr:

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejňované prostredníctvom centrálneho registra E-gov.

Zverejňovanie ostatných dokumentov:

Ochrana osobných údajov: