V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada v Prievidzi je zložená zo siedmich členov.
Mestská rada sa schádza podľa potreby, spravidla jedenkrát pred mestským zastupiteľstvom. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti môže primátor mesta poveriť zástupcu alebo niektorého z členov mestskej rady vedením rokovania.

Rokovania Mestskej rady v Prievidzi sú zásadne verejné. Mestská rada vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie chránené podľa osobitných zákonov. Účasť verejnosti je limitovaná kapacitnými možnosťami zasadacej miestnosti.

Počas vyhlásenej krízovej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sú rokovania mestskej rady neverejné.

Členovia mestskej rady

Katarína Čičmancová
katarina.cicmancova@prievidza.sk

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
kvetoslava.durcova@prievidza.sk

Ing. Ľuboš Jelačič
lubos.jelacic@prievidza.sk

PaedDr. Eleonóra Porubcová
eleonora.porubcova@prievidza.sk

MVDr. Norbert Turanovič
norbert.turanovic@prievidza.sk

Mgr. Dominika Vážna
dominika.vazna@prievidza.sk

Zasadnutia MsR v roku 2024:

Rokovania MsR sa konajú v zasadacej miestnosti Mestského domu spravidla so začiatkom o 9.00 h v nasledovných termínoch:

Ďalšie plánované zasadnutia

  • 12. august 2024
  • 14. október 2024
  • 25. november 2024

Archív uznesení Mestskej rady v Prievidzi

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011