Mesto Prievidza vydáva povolenie na rozkopávku verejnej zelene pre vykonanie výkopových prác v trávnatej ploche verejnej zelene. Po ukončení stavebných prác je žiadateľ o rozkopávku povinný uviesť narušenú plochu do funkčného stavu a odovzdať podľa určených podmienok pracovníkovi Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi za účasti pracovníka organizácie poverenej údržbou verejnej zelene.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Ing. Beata Drozdová, Oddelenie výstavby a životného prostredia
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179625
mobil: 0904752691
email: beata.drozdova@prievidza.sk
Doba vybavenia:
Poplatok: