Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje ekonomickú samostatnosť hospodárenia mesta a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k právnickým osobám a k fyzickým osobám a k obyvateľom mesta. Môže obsahovať tiež finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí a k rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ak plnia spoločné úlohy.

Príjmy rozpočtu mesta:
Príjmy rozpočtu mesta sú vlastné príjmy mesta, dotácie, prostriedky z Európskej únie alebo iné prostriedky zo zahraničia a ďalšie príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Za vlastné príjmy rozpočtu mesta sa považujú:
a. výnosy z miestnych daní a miestneho poplatku určených VZN mesta,
b. nedaňové príjmy z vlastníctva majetku mesta a z prevodov vlastníctva majetku mesta,
c. príjmy z činnosti mesta a z činnosti rozpočtových organizácií mesta,
d. výnosy z finančných prostriedkov mesta,
e. sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom,
f. dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,
g. podiely na daniach v správe štátu,
h. iné príjmy, ak tak ustanoví osobitný predpis.

Výdavky rozpočtu mesta:
3.2.1 Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú výdavky: a.záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi,
b. výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
c. výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d. výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ak mesto takýto majetok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e. záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo VÚC, prípadne ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f. výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,
g. úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h. výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
i. iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Rozpočet mesta sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Vnútorne sa rozpočet člení na:
a. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky),
b. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky),
c. finančné operácie (príjmové a výdavkové).
Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom a k ďalším právnickým osobám.

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, a príspevky príspevkových organizácií, t.j. rozpočtové organizácie sú na rozpočet mesta napojené priamo svojim príjmami a výdavkami a príspevkové organizácie príspevkom od mesta.

Súčasťou rozpočtu mesta sú tiež finančné operácie, ktorými sa vyjadrujú transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta.

Rozpočet mesta obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa určujú a triedia príjmy rozpočtu, výdavky rozpočtu a finančné operácie.

Mesto zostavuje viacročný rozpočet. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta. Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu sú po schválení v MsZ záväzné len pre príslušný rozpočtový rok. Príjmy a výdavky rozpočtov v dvoch rokoch nasledujúcich po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.

Rozpočtový proces:
Je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu mesta, vrátane prípravy a schvaľovania záverečného účtu mesta.

Návrh rozpočtu:
Je zoznam rozpočtových požiadaviek. Návrh rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.

Programové rozpočtovanie:
Je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Vízia:
Prezentuje predstavu o ideálnom stave mesta, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie:
Prezentuje zmysel existencie mesta (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer:
Vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ:
Je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru. Existujú výstupové ciele, krátkodobé výsledkové ciele a strednodobé výsledkové ciele.

Výstupy:
Sú tovary a služby produkované mestom. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu.

Výsledky:
Sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku.

Merateľný ukazovateľ:
Je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Logický rámec programu:
Predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

Programový rozpočet:
Je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. (Používa sa aj termín rozpočet zostavený v programovej štruktúre).

Programová štruktúra (rozpočtu):
Je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program:
Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený. Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (časti programu). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram:
Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok:
Je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt:
Je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Rozpočtový harmonogram:
Je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh, ktoré vyplývajú z rozpočtového procesu, určuje výstupy úloh a zodpovednosť za ich plnenie.

Rozpočtová požiadavka:
Je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta. Rozpočtová požiadavka sa predkladá v štandardizovanej forme.

Požiadavka na zmenu rozpočtu:
Je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta, ktoré sa líšia od rozpočtovej požiadavky. Požiadavka na zmenu rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.

Finančné plnenie rozpočtu:
Je finančné plnenie príjmov a výdavkov mesta podľa schváleného rozpočtu mesta.

Programové plnenie rozpočtu:
Je plnenie plánovaných/očakávaných cieľov stanovených v rámci jednotlivých programov.

Monitorovanie:
Je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Monitorovacia správa:
Je dokument, obsahujúci informáciu o priebežnom finančnom plnení rozpočtu a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu za prvý polrok. Predkladá sa v štandardizovanej forme.

Hodnotenie:
Je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti /dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Hodnotiaca správa:
Je dokument, obsahujúci informáciu o finančnom plnení rozpočtu a splnení alebo nesplnení programového rozpočtu mesta. Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu mesta a predkladá sa v štandardizovanej forme.

Využitie finančných prostriedkov z mestského rozpočtu:

Rozpočet mesta každoročne obsahuje dôležité investičné akcie. Zoznam najdôležitejších investícií si môžete prezrieť v nasledovnom zozname.