Štatút mesta Prievidza upravuje v súlade so všeobecn e záväznými predpismi postavenie a pôsobnosť mesta Prievidza /ďalej len mesta/, mestského zastupiteľstva, primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja mesta, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v meste.

KOMPLETNÝ ŠTATÚT MESTA PRIEVIDZA

Erb mesta Prievidza