Médiá považujeme za dôležitý článok v komunikácii s verejnosťou. V komunikácii využívame predovšetkým lokálne médiá.

Televízia

RTV Prievidza:

Mesto má 12,49% podiel na základnom imaní Regionálnej televízie Prievidza a pravidelne informuje svojich obyvateľov prostredníctvom televíznych reportáží.

Tlačoviny

Mesto Prievidza využíva inzertný priestor v dostupných periodikách My Noviny a Prievidzsko. Zadávanie inzercie v periodikách je zabezpečované na základe Zmluvy o poskytovaní reklamných služieb medzi mestom Prievidza a Petit Press, a. s.

Prievidzské ECHO:

Prievidzské ECHO patrí do vydavateľskej skupiny Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08  Bratislava
Adresa redakcie: Námestie slobody, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 0032
Fax: 046/542 3208
E-mail: inzercia@echo.sk, redakcia@echo.sk
Centrálna redakcia: redakcia@echo.sk
Vychádza v náklade: 35.000ks
Tlač: Tlačiareň Petit Press a.s., Kopčianska 22, 811 01  Bratislava
Rozširuje: Slovenská pošta
Evidenčné číslo: EV 2280/08, ISSN 133-5895
© Copyright Petit Press, a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.

Prievidzsko, regionálne noviny

Náklad: 40 150 ks
Distribúcia: zdarma do domácností
Registračné číslo MK SR: EV 3676/09
Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o.
Centrála spoločnosti:
Pekárska 7489/40A, 917 01 TRNAVA
IČO: 36252417,
Tel.: +421 917 78 78 78
Kontaktné informácie na redakciu:
RN PRIEVIDZSKO,
Matice slovenskej 335/8 (budova BOS Prievidza, zboku Soc. poisťovne), 971 01 Prievidza
Tel.: +421 905 719 148
E-mail.: prievidzsko@regionpress.sk
Web.www.prievidzsko.sk
Vedúci redakcie: Simona Pellerová

Kontakt pre médiá

Mgr. Zuzana Krajčiová
hovorca mesta
Mestský úrad
Námestie slobody 6
971 01 PRIEVIDZA
Tel.: 046/ 5179 107
mobil: 0904 934 618
e-mail: zuzana.krajciova@prievidza.sk
www.prievidza.sk