Formuláre na prihlasovanie záujemcov na predajné miesto:

Mesto Prievidza upozorňuje všetkých predávajúcich na príležitostných trhoch konaných na území mesta Prievidza, že v súlade s platnými právnymi predpismi sú povinní pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód virtuálnej registračnej pokladne alebo fotokópiu identifikačného balíčka, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód online registračnej pokladne, resp. fotokópiu pokladničných dokladov s kódom registračnej pokladne a identifikačnými údajmi podnikateľa.

V prípade, že predávajúci nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa §1 ods. 2, §2 písm. ab) alebo §3) ods.2 písm. a), b) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, musí o tejto skutočnosti predložiť čestné vyhlásenie s presným uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, podľa ktorých nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu.
O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste mesto bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Prihlášky a informácie pre aktuálne trhy:

Pre predajcov:

Inštruktážne video k podaniu prihlášky

Máte záujem o predajné miesto na niektorom z príležitostných trhov v Prievidzi? Prihláste sa. Nasledovné video Vám pomôže s vyplnením prihlášky. Šetrite svoj čas a podajte prihlášku elektronicky.