Verejní poskytovatelia sociálnych služieb:

 

Mesto Prievidza: Sociálne oddelenie

Poskytuje sociálne poradenstvo, sociálno – posudkovú činnosť pre obyvateľov žiadajúcich sociálne služby, opatrovateľskú, prepravnú službu a odľahčovaciu službu.

Kontakt:
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Tel: 046/51 79 403, 046/51 79 404
0904 752 647

Mestské detské jasle

Poskytujú starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3 rokov v čase od 6:00 h. do 16:30 h. počas pracovných dní. 

Kontakt: 
A. Mišúta 731/4,
971 01 Prievidza
Tel: 046/51 79 406
0904 752 647 

Harmónia, n. o.

Poskytuje sociálne služby v útulku.

Kontakt:
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Tel: 0907 798 626
E-mail: kvrablova67@gmail.com
Štatutárny organ: Katarína Vráblová

 

Zariadenie pre seniorov

Poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Kontakt:
ul. J. Okáľa 6
971 01 Prievidza

web: www.zps-prievidza.sk
Tel: 046/519 93 15, 0903 353 316 – riaditeľ
Email:
zps@mail.telekom.sk
ul. Okáľa – 0903 353 126
ul. Rázusa – 0903 353 286

Centrum voľného času

Sociálna práca s deťmi a mládežou, ktorej činnosť sa zameriava na efektívne využívanie voľného času, organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí.

Kontakt:
Ulica K. Novackého 14
971 01 Prievidza

web: www.zps-prievidza.sk
Tel: 046/5432470
Email:cvcprievidza@gmail.com

 

Zariadenia VÚC:

Humanity – centrum sociálnej pomoci

Sociálna pomoc, domov pre osamelých rodičov, pomoc a poradenstvo pre občanov v núdzi, pomoc pre sociálne odkázané rodiny a matky s deťmi.

Kontakt:
Viničná 17, Prievidza (DSS)

Odbojárov 181/G (DSS)
Tel: 046/548 31 81, 046/548 31 82
Email: lubomir.valovic@hcsp.tsk.sk

 

Domino – centrum sociálnej pomoci

Poskytuje starostlivosť deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím vo veku od 3 do 25 rokov v dennom, týždennom a celoročnom pobyte .

Kontakt:
Veterná 11,Prievidza
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 50 69

 

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb:

 

Spokojnosť- centrum sociálnych služieb, n. o.

Poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, prioritou je práca s deťmi a rodinou.

Kontakt:
Jesenského 449/3
Ciglianska cesta 2643/8 E
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 00 93
Mobil: +421905329661, +421915741413, +421917748698
Email:
spokojnost@ispokojnost.sk, dessuet@ispokojnost.sk

 

Charita – dom sv. Vincenta n. o.

Poskytuje sociálne služby nízkoprahového charakteru pre dospelých.

Kontakt:
Košovská 19
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 79 58
Email:
charita@farapd.sk

 

Nový domov n. o.

Poskytuje sociálne služby pre deti a mládež s mentálnym a pohybovým postihnutím.

Kontakt:
Kuzmányho 35
971 01 Prievidza
Tel: 046/540 67 52
Email: info@novy-domov.sk

 

Jah Jireh o.z.

Zariadenie pre seniorov

Kontakt:
Nábrežie sv. Metoda 120/14
971 01 Prievidza
Tel: 046/543 31 96
Email: dps@jahjireh.sk

Hrivko – detské jasle

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. 

Kontakt:
Sládkovičova 5
971 01 Prievidza
Tel: 0908 512 222
Email: hrivko.obcianskezdruzenie@gmail.com

Jasle – Tesori di Montessori

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

Kontakt:
Hrabová 374/15
971 01 Prievidza
Tel: 0902 087 826
Email: jasle.prievidza@gmail.com

Iné organizácie:

 

ADOS – Ria Mária Pipíšková

Poskytuje odbornú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí.

Kontakt:
Ľ. Štúra 33/5
971 01 Prievidza
Tel: 0903 453 870,
Email:
ados.ria@stonline.sk

 

AURA, Regionálny klub

Združenie občanov postihnutých epilepsiou.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza

 

DIAPREUGE, Zväz diabetikov

Spoločnosť združujúca diabetikov.

Kontakt:
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
Tel: 0907 986 567
 

Fórum pre pomoc starším

Občianske združenie zabezpečujúce starostlivosť pomoc a služby pre seniorov s cieľom chrániť ich práva, presadzovať ich záujmy a pomáhať uspokojovať ich potreby.

Kontakt:
Záhradnícka ulica 24
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 03 49
Email: forumlubica@gmail.com

 

ILCO, Klub svojpomocného združenia stomikov

Združenie občanov, ktorí majú zo zdravotných dôvodov urobenú stomiu.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza
Email: i
lcoprievidza@gmail.com

 

Maruška, o.z.

Občianske združenie pre telesne poskytnuté deti.

Kontakt:
Ulica M. Mišíka 19/13
971 01 Prievidza
Tel: 0905 632 039
Email: oz@maruska.eu.sk

 

Materské centrum Slniečko

Činnosť sa zameriava na prácu s matkami a ich deťmi a prácu s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kontakt:
Ulica K. Novackého 14
971 01 Prievidza
Tel: 0905 922 552
Email: mcslniecko@zoznam.sk

 

Mobilný hospic – svätá Lujza, n.o.

Hospic je určený dlhodobo nevyliečiteľne chronicky chorým, pre ktorých už nie je nemocničná starostlivosť odôvodnená a zdravotný stav si vyžaduje ďalšiu zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí.

Kontakt:
Ulica M. Gorkého 1
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 56 65
Email: svlujza1@gmail.com

 

 

Požičovňa zdravotníckych pomôcok – Spolu sme Prievidza

Združenie zabezpečujúce zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok ľudom ŤZP, chorým a nevládnym. Pomôcky sú určené prevažne pre ľudí postihnutými neurologickými a motorickými poruchami pohybového aparátu. Pomôcky sú zapožičiavané za poplatok.

Kontakt:
Ulica M. Falešníka 6 – Galéria Jabloň
971 01 Prievidza
Tel: 0918 720 700

Email: info@spolusmeprievidza.sk

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada

Poskytuje bezplatné poradenstvo všetkým zdravotne postihnutým občanom.

Kontakt:
Hollého č.2
971 01 Prievidza

Tel: 0905 592 995
Email: lvelikovova@gmail.com

 

Spoločnosť priateľov z detských domovov
„Úsmev ako dar“

Dobrovoľnícka mimovládna organizácia pre podporu detí žijúcich v detských domovoch.

Kontakt:
Strojárska ulica I. 2437
971 01 Prievidza
Tel: 0903 781 466

 

SPOSA – Prievidza – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi

Združenie zabezpečujúce systematickú a komplexnú odbornú pomoc ľuďom s poruchami autistického spektra všetkých vekových kategórii.

Kontakt:
Úzka ulica 780/2
971 01 Prievidza
Tel: 0905 949 379
Email:
info@sposaprievidza.sk

 

Šťastie si ty, o.z.

Zabezpečujú pomoc ľuďom s narušenou psychikou a psychickými problémami.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza
Tel: 0904 475 590
Email:
stastiesity@gmail.com

 

PDSN, Prievidzský spolok nepočujúcich

Združenie pre nepočujúcich občanov.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza

 

Slovenský Červený kríž – Územný spolok Prievidza

Neštátny právny subjekt zriadený v zmysle zákona o SČK.

Kontakt:
Staničná ulica 2
971 01 Prievidza
Tel: 0903 558 925
Email: prievidza@redcross.sk

 

UNSS, Únia nevidiacich a slabozrakých

Združenie pre nevidiacich občanov.

Kontakt:
Ulica J. Hollého 2
971 01 Prievidza
Tel: 0905 477 971

 

Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR

Organizácia, ktorá sa venuje poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých.

Kontakt:
Ulica M. Falešníka 6
971 01 Prievidza
Tel: 0907 632 982
Email:
kancelaria@zipcem.sk