Mesto Prievidza má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídiel v súlade § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo Mesta Prievidza – prievidza.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nespĺňa podmienky prístupnosti z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • obrázky v PDF dokumentoch, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • pre videozáznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam, 1.2.2 Titulky (nahraté vopred), 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (nahratý vopred)],
 • niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, a pod.) nemajú definované záhlavie. Netabuľkové dáta sú prezentované ako tabuľka. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • v niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • vizuálne znázornenie na sprostredkovanie informácií je v niektorých prípadoch namiesto textu vo forme obrázkov [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov],
 • niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • chýbajúce alebo nesprávne definované názvy PDF dokumentov [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • odkazy nie sú doplnené informáciou o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)],
 • PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 • nadpisy a menovky nie vždy popisujú tému alebo účel a môžu byť len všeobecného charakteru [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky],
 • niektoré PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1. júla 2022.

Vyhodnotenie súladu webových sídiel s požiadavkami § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 19. decembra 2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou kontaktujte Mesto Prievidza prostredníctvom e-mailovej správy na adresu info@prievidza.sk.

Správcom obsahu je Mesto Prievidza.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Dátum spustenia webového sídla: 2011

Dátum spustenia webového sídla: 07/2022 – aktuálna verzia