Podania podľa zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spoločne s prílohami môžete mestu Prievidza doručiť osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (služba všeobecná agenda). Podmienkou je prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Vytvorené podanie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).
Prinášame prehľad oblastí, s ktorými sa môžete stretnúť pri vybavovaní agendy na Oddelení stavebného poriadku a Útvare architekta mesta.

Potrebujete pomôcť a poradiť?

V prípade ďalších otázok a nejasností nás nájdete:
Mesto Prievidza
Námestie slobody 12
971 01 Prievidza

Kontakty na zamestnancov Oddelenia stavebného poriadku

Kontakty na zamestnancov Útvaru architekta mesta