Pridelenie nádoby na komunálny odpad:

Každý pôvodca komunálnych odpadov v meste Prievidza je povinný nakladať s odpadmi je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú sady nádob zverené do užívania.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Pridelenie nádoby na kuchynský odpad:

Popísať postup.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Ing. Zuzana Iliašová, Oddelenie výstavby a životného prostredia
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179 625
mobil: 0903501073
email: zuzana.iliasova@prievidza.sk
Doba vybavenia: na počkanie zaevidovanie, doba realizácie približne 30 dní (dodanie nádoby)
Poplatok: bez poplatku

V prípade potreby môžete požiadať o výmenu nádoby: