Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovacieho miesta si môže požiadať osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) aj osoba bez ŤZP. Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v meste Prievidza.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí k žiadosti doložiť:

  • Kópiu preukazu ŤZP,
  • Kópiu technického preukazu osobného auta (ak nie je žiadateľ vlastník vozidla, musí mať vlastník vozidla spoločný trvalý pobyt so žiadateľom),
  • Objektívny nález od odborného lekára (neurológ, ortopéd, atď. – kópie zdravotných vyšetrení nie starších ako 6 mesiacov).

Žiadosť je prerokovávaná a posudzovaná podľa kritérií schválených Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi v zmysle Uznesenia MsZ č. 61/2009 zo dňa 24.2.2009, v znení Uznesenia MsZ 171/09 zo dňa 28.4.2009, v Komisii starostlivosti o obyvateľov.

Následne je žiadosť postúpená na prerokovanie príslušnému Výboru volebného obvodu (ďalej len VVO) podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Poslanci VVO majú rozhodujúce slovo pri schvaľovaní predmetnej žiadosti.

Po schválení žiadosti si žiadateľ nechá vypracovať projekt dopravného značenia vyhradeného parkovacieho miesta, ktorý musí byť odsúhlasený Okresným riaditeľstvom PZ v Prievidzi, Okresným dopravným inšpektorátom. Po doložení odsúhlaseného projektu dopravného značenia vydá referent dopravy Rozhodnutie o dopravnom určení a následne referent ŽP vydá povolenie k vyhradenému parkovaciemu miestu.

Kritéria na prideľovanie vyhradeného parkovacieho miesta pre občanov ŤZP:
  • Občan je neschopný samostatného pohybu (napr.: vozičkár, stavy po vysokej amputácii DK, ťažké parézy – ochrnutia, atď.),
  • K žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta je potrebné doložiť potvrdenie odborného lekára, či žiadateľ, vzhľadom na jeho postihnutie, na základe ktorého žiada prideliť vyhradené parkovacie miesto, nie je schopný samostatného pohybu,
  • Vyhradené parkovacie miesto vydávať len žiadateľovi, ktorý je vlastníkom osobného motorového vozidla a vodičského oprávnenia alebo osobe (vlastníka motorového vozidla a vodičského oprávnenia), ktorá má so žiadateľom trvalý pobyt,
  • podmienkou pridelenia vyhradeného parkovacieho miesta je, aby žiadateľ bol držiteľom preukazu ŤZP (predložiť kópiu preukazu ŤZP).
  • Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ posudzuje a rozhoduje o tom, či žiadateľ spĺňa kritériá účinné od 1.3.2009 na prideľovanie vyhradeného parkovacieho miesta pre občanov ŤZP,
  • Volebný obvod, príslušný podľa trvalého pobytu žiadateľa, na základe posúdenia – rozhodnutia Komisie starostlivosti o obyvateľov pri MsZ, že žiadateľ spĺňa požiadavky v zmysle schválených kritérií na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, podľa situácie a parkovacích možností vo svojom obvode rozhodne o pridelení/nepridelení vyhradeného miesta  pre žiadateľa.

Ostatní žiadatelia doložia k žiadosti:

  • Kópiu technického preukazu osobného auta.

Žiadosť je postúpená na prerokovanie príslušnému Výboru volebného obvodu podľa trvalého bydliska žiadateľa, ktorý posudzuje žiadosť podľa možnosti parkovacích plôch.

Po schválení žiadosti si žiadateľ nechá vypracovať projekt dopravného značenia vyhradeného miesta, ktorý musí byť odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Prievidzi, Okresným dopravným inšpektorátom.

Po doložení odsúhlaseného projektu dopravného značenia vydá referent dopravy Rozhodnutie o dopravnom určení a následne referent ŽP vydá  povolenie k vyhradenému parkovaciemu miestu.

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Ing. Branislav Michalík referent pre dopravu
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179 623
mobil: 0903501032
email: branislav.michalik@prievidza.sk
Doba vybavenia: obvykle 90 dní
Poplatok: Poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre osoby ŤZP je 0,004 Eur/m2/deň,  (25,55 Eur/rok). Šírka parkovacieho miesta podľa zákona o cestnej premávke je 3,50 m (osová vzdialenosť).  
Výpočet poplatku: 3,50 x 5,0 = 17,5 m2 x 0,004 Eur/m2/deň = 0,070 Eur/deň x 365 dní = 25,55 Eur/rok
Poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre osoby, ktoré nie sú ŤZP  je 0,20 Eur/m2/deň (876,00 Eur/rok).

Obstaranie a umiestnenie dopravného značenia si zabezpečuje a hradí žiadateľ.