Mestské detské jasle, alebo zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je zariadenie, v ktorom ponúkame rodičom starostlivosť o ich deti. Deťom poskytujeme najmä stravovanie, opateru a výchovnú starostlivosť. Starostlivosť o dieťa v jasliach zohľadňuje osobitosti jednotlivých vekových skupín detí. Výchovné a vzdelávacie aktivity prihliadajú na vek, zdravotný stav a stupeň psychosomatického vývoja detí tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali ich telesné a duševné zdravie. Zameriavame sa na individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Objekt detských jaslí pozostáva z dvoch oddelení, z ktorých každé má svoju miestnosť, ktorá slúži ako herňa a miestnosť, ktorá slúži ako spálňa, s celkovou kapacitou 20 detí. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie objektu a celové materiálne vybavenie vyhovuje charakteru poskytovaných služieb.


Detské jasle sa starajú o zdravie a telesnú kultúru detí, dávajú im základy poznatkov a zručností, rozvíjajú ich reč, myslenie a záujem o hru. Výrazne sa podieľajú na osvojovaní si návykov, spoločenského správania a kolektívneho spolužitia detí.
Denný pobyt v DJ sa riadi rozvrhom, ktorý zabezpečuje pravidelnosť jedla, spánku, pobytu vonku, voľných hier a výchovného zamestnania. Veľkú úlohu tu zohráva dobrá spolupráca opatrovateliek s rodičmi.
Prevádzková doba je od 6,00 h do 16,30 h.

Poskytovanie sociálnej služby
(1) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do 31. augusta bezprostredne po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
(2) Do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa prijímajú zdravé deti po dovŕšení jedného roku veku dieťaťa.
(3) V zariadená starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:
a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,
b) stravovanie,
c) výchova.

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu
(1) Úhrada za sociálnu službu poskytovanú v starostlivosti zariadenia o deti do troch rokov veku dieťaťa (Mestské detské jasle) sa stanovuje nasledovne:
a) celodenná starostlivosť o dieťa – 375 € / mesiac,
b) poplatok za stravovanie je určený v sume 2,10 € / deň / 1 dieťa.
(2) Stravovanie zahŕňa desiatu vo výške 0,50 €, obed vo výške 1,20 € a olovrant vo výške 0,40 €. K poplatku na stravovanie je určená výška režijných nákladov vo výške 10 € / mesiac / 1 dieťa.

Prihláška: