Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov mesta. Druhy miestnych daní a ich náležitosti sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta o miestnych daniach (predmet dane, náležitosti dane, sadzby dane, oslobodenie alebo zníženie dane).

Daňovník je povinný podať mestu v lehote do 31.1. v kalendárnom roku:

  • priznanie k dani z nehnuteľnosti pri prvom vzniku daňovej povinnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka (nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, u pozemkov aj dlhodobý prenájom 5 a viac rokov, pokiaľ je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti),
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu (zmena na nehnuteľnom majetku rozhodujúca pre vyrubenie dane, zánik vlastníctva, zmena účelu využitia stavby alebo bytu).

K daňovému priznaniu priloží daňovník kópie dokladov preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik daňovej povinnosti (rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti do katastra, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie).

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam

Prístup ku elektronickému podaniu prostredníctvom eForm (po prihlásení sa do elektronickej schránky podávajúceho daňovníka):

Priznanie k dani z nehnuteľnosti – právnické osoby
Priznanie k dani za psa – fyzické osoby
Priznanie k dani za psa – právnické osoby
Priznanie k dani z nehnuteľnosti – fyzické osoby
Oznámenie údajov na platenie poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby
Prihlásenia psa do evidencie mesta – fyzické osoby
Prihlásenie psa do evidencie mesta – právnické osoby
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
Oznámenie zmeny údajov na poplatku za komunálne odpady – právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia