Územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) boli kreované v roku 2020 v súlade s metodikou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 -2027. Účelom ich vzniku bolo pripraviť štruktúry na regionálnej a miestnej úrovni pre zjednodušenie prístupu k financovaniu svojich rozvojových potrieb z európskych fondov v novom programovom období, ktoré začalo v roku 2021 a bude trvať do doku 2027.

Územia tak budú môcť využívať posun od dopytovo orientovaných výziev pre podporu čiastkových projektov k schváleným alokáciám na realizáciu integrovaných stratégií pre celé programovacie obdobie podporujúcich komplexný prístup k zásadným prioritám územia.

Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020