Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, a to: – budova so súpisným číslom 10058, druh stavby: iná budova, postavená na parcele registra CKN č. 1323, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1 – budova so súpisným číslom 10059, druh stavby: iná budova, postavená na parcele registra CKN č. 1324, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 262 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1 – príslušenstvo k stavbám (budovám)
Dátum zverejnenie: 21.12.2023
Dátum ukončenia OVS: 31.01.2024
Dokument na stiahnutie: