Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod trvale prebytočného majetku mesta.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod trvale prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, zapísaných na LV č. 1, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku a to:
– pozemok parcela registra CKN č. 8114/66, ostatná plocha s výmerou 13001 m2,
– pozemok parcela registra CKN č. 8114/174, orná pôda s výmerou 1006 m2,
– pozemok parcela registra CKN č. 8114/175, orná pôda s výmerou 214 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Dátum zverejnenie: 30.04.2024
Dátum ukončenia OVS: 24.05.2024 do 10:00 hod.
Dokument na stiahnutie: