Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod trvale prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, a to:

pozemku parcely registra CKN č. 370/65, orná pôda, o výmere 9410 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1,

pozemku parcely registra CKN č. 370/66, orná pôda o výmere 755 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1,

pozemku parcely registra CKN č. 370/51, orná pôda o výmere 6770 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1,

pozemku parcely registra EKN č. 3226/201, ostatná plocha o výmere 5664 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 10652, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dátum zverejnenie: 06.02.2024
Dátum ukončenia OVS: 31.03.2024
Dokument na stiahnutie: