Mesto Prievidza vyhlasuje opätovnú obchodnú verejnú súťaž:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod trvale prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, a to:
– budova so súpisným číslom 10058, druh stavby: iná budova, postavená na parcele registra CKN č. 1323, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1,
– budova so súpisným číslom 10059, druh stavby: iná budova, postavená na parcele registra CKN č. 1324, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 262 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1,
– príslušenstvo k stavbám (budovám): plot od ulice, plot vzadu, plot bočný, prípojka vody, vodomerná šachta na parc. č. 1323, vonkajšia kanalizácia, kanalizačná šachta na parc. č. 1323, prípojka nn, prípojka plynu, spevnená plocha betónová, spevnená plocha,
– zámková dlažba, altánok na parc. č. 1327/2,
– pozemok parcela registra CKN č. 1323, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1,
– pozemok parcela registra CKN č. 1324, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 262 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1,
– pozemok parcela registra CKN č. 1327/2, ostatná plocha o výmere 143 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1,
– pozemok parcela registra CKN č. 1327/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Dátum zverejnenie: 30.04.2024
Dátum ukončenia OVS: 24.05.2024 do 10:00 hod.
Dokument na stiahnutie: