Oznámenie: Obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom Prievidza dňa 31.10.2023 na základe uznesenia MsZ č. 269/23 zo dňa 30.10.2023 o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta Prievidza, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, zapísaných na liste vlastníctva č. 8614 Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, ako: byt č. 5, nachádzajúci sa na 3. poschodí, vo vchode č. 73 obytného domu súpisné číslo 30925 postavenom na pozemku parcela registra C KN č. 6652/54 na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi

Dátum zverejnenie: 07.02.2024
Dokument na stiahnutie: