Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod trvale prebytočného majetku mesta.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod trvale prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, zapísaných na LV č. 1, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku a to:
– pozemok parcela registra CKN č. 8114/198, ostatná plocha s výmerou 5263 m2,
– pozemok parcela registra CKN č. 8114/147, ostatná plocha s výmerou 276 m2,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dátum zverejnenie: 30.04.2024
Dátum ukončenia OVS: 24.05.2024 do 10:00 hod.
Dokument na stiahnutie: