Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, a to nebytový priestor – pavilón B (bývalá školská kuchyňa a školská jedáleň bývalej základnej školy Ul. P.J.Šafárika).

Zamer_najom_NsP
(pdf, 208 kB)