Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod trvale prebytočného majetku mesta, nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 6638 Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor v k.ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, ako:
a. byt č. 3, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vo vchode č. 45 obytnej budovy súpisné číslo 20319 postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 103 na Ulici Sama Chalupku v Prievidzi,
b. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 77/591,
c. spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 103, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 379 m2 o veľkosti 77/591, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Mestu Prievidza boli doručené súťažné návrhy do obchodnej verejnej súťaže označenej ako „Súťaž F) – byt S. Chalupku 45/3“, ktoré sú v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zverejnené po dobu minimálne 30 dní.

Prílohy:


Dátum zverejnenie: 30.04.2024
Dátum ukončenia OVS: 24.05.2024 do 10:00 hod.
Dokument na stiahnutie: