Mesto Prievidza vyhlasuje opätovnú obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod trvale prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, nachádzajúcich sa na ulici P.J. Šafárika a J. Palárika a to: stavby: základná škola s orient. č. 1 a 7, súpisné číslo 900, zapísaná na liste vlastníctva č. 8489, nachádzajúca sa na pozemku parcela registra CKN č. 5036/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2822 m2 a parcela registra CKN č. 5036/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1597 m2, pozostávajúca z pavilónov: A,B,C,D,E,F.

Obhliadku nehnuteľností je možné uskutočniť po predchádzajúcej dohode s vyhlasovateľom súťaže na telefónnom čísle 046/5179518.

Dátum zverejnenie: 30.04.2024
Dátum ukončenia OVS: 24.5.2024 do 10:00 hod.
Dokument na stiahnutie: