Označenie nehnuteľných a hnuteľných vecí, ktorých nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, ktoré mesto previedlo do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci:

Označenie veci

Dátum prevodu

Právny titul

Meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno

Adresa pobytu alebo sídlo

IČO

Pozemok parcela registra CKN č. 8114/195, ostatná plocha s výmerou 1495 m2 v k.ú. Prievidza

12.05.2022

Kúpna zmluva č. 05/22

Roman Višňovec

Banícka 357/10, 972 17 Kanianka

x

Pozemok parcela registra CKN č. 8114/96, ostatná plocha s výmerou 1259 m2 v k.ú. Prievidza Pozemok parcela registra CKN č. 8114/318, ostatná plocha s výmerou 594 m2 v k.ú. Prievidza

12.05.2022

Kúpna zmluva č. 06/22

Roman Višňovec

Banícka 357/10, 972 17 Kanianka

x

Pozemok parcela registra CKN č. 528/112, orná pôda s výmerou 5800 m2 v k.ú. Prievidza

11.05.2022

Kúpna zmluva č. 07/22

Mgr. Jaroslav Konoradský

Energetikov 191/17, 971 01 Prievidza

x

Kompaktná odovzdávajúca stanica tepla „MAXI-S-pref-AKU“ spolu s tepelnou prípojkou, nachádzajúcu sa v bytovom dome súpisné číslo 2903 na Gazdovskej ulici v Prievidzi. Kompaktná odovzdávajúca stanica tepla „MAXI-S-pref-AKU“ spolu s tepelnou prípojkou, nachádzajúcu sa v bytovom dome súpisné číslo 3010 na Gazdovskej ulici v Prievidzi. Kompaktná odovzdávajúca stanica tepla „T 250/65-HS COMPACTERM“ nachádzajúcu sa v budove Základnej školy na Rastislavovej ulici č. 416/4 v Prievidzi. Kompaktná odovzdávajúca stanica tepla „WL 440/50“ nachádzajúcu sa v budove Kultúrneho a spoločenského strediska na Ulici F. Madvu 11 v Prievidzi.

16.5.2022

Kúpna zmluva č. 08/22

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.

Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza

36325961

Byt č. 3 nachádzajúci sa na prízemí vo vchode č. 19 bytového domu súpisné číslo 10041 na Šumperskej ulici v Prievidzi, postaveného na pozemku parcela registra CKN č. 2058 v celosti Spoluvlastnícky podiel 48/2216-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 10041, na príslušenstve. Spoluvlastnícky podiel 48/2216-in na pozemku parcela registra CKN č. 2058, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 657 m2.

27.06.2022

Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 11/22

NTT s.r.o.

Nový Smokovec 66, 062 01 Vysoké Tatry

52469344

Pozemok parcela registra CKN č. 20/13, ostatná plocha s výmerou 138 m2 v k.ú. Prievidza Pozemok parcela registra CKN č. 20/14, ostatná plocha s výmerou 202 m2 v k.ú. Prievidza Pozemok parcela registra CKN č. 20/15, ostatná plocha s výmerou 59 m2 v k.ú. Prievidza Pozemok parcela registra CKN č. 20/16, ostatná plocha s výmerou 462 m2 v k.ú. Prievidza Pozemok parcela registra CKN č. 21, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 495 m2 v k.ú. Prievidza Pozemok parcela registra CKN č. 22, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1419 m2 v k.ú. Prievidza Stavba NsP- budova „B“ so súpisným číslom 20096 na pozemku parcela registra CKN č. 21, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 495 m2 v k.ú. Prievidza Stavba NsP „A“, prac. RTG so súpisným číslom 20323 na pozemku parcela registra CKN č. 21, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1419 m2 v k.ú. Prievidza

19.10.2022

Zámenná zmluva č. 13/22

Richard Haviar

J. Fándlyho 750/13, 971 01 Prievidza

x

Pozemok parcela registra CKN č. 8122/1, orná pôda s výmerou 169896 m2 v k.ú. Prievidza Pozemok parcela registra CKN č. 8122/21, orná pôda s výmerou 5403 m2 v k.ú. Prievidza

07.10.2022

Kúpna zmluva č. 14/22

ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o.

Nábrežná 5, 971 01 Prievidza

36780103

Pozemok parcela registra C KN č. 2869/37, diel 6, záhrada s výmerou 212 m2,
pozemok parcela registra C KN č. 2869/162, diel 5, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 156 m2
pozemok parcela registra C KN č. 2869/164, diel 4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2

12.01.2023

Kúpna zmluva č. 28/22

Monika Kováčová Klaudia Prieložná

Martina Benku 1299/16, Vráble 952 01, Šafárika 687/6, Vráble 952 01

x

Parcela registra C KN č. 8122/5, orná pôda s výmerou 766 m2
parcela registra C KN č. 8122/3, orná pôda s výmerou 1 536 m2
parcela registra C KN č. 8122/4, orná pôda s výmerou 912 m2
parcela registra C KN č. 8122/17, orná pôda s výmerou 478 m2
parcela registra C KN č. 8122/18, orná pôda s výmerou 1 457 m2
parcela registra C KN č. 8122/19, orná pôda s výmerou 1 024 m2
parcela registra C KN č. 8122/20, orná pôda s výmerou 1 024 m2

19.01.2023

Kúpna zmluva č. 33/22

Jozef Mjartan a Jana Mjartanová rod. Humajová

Úzka 359/7, Prievidza 971 01

x