Program rokovania Mestského zastupiteľstva:

Prerokovávané materiály:

Výstupy z rokovania zastupiteľstva: