7. ZASADNUTIE MsZ – 25.06.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 3 /2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
Komunitný plán socialnych služieb 2018- 2022
Kúpa 5. nájomného bytového domu 2×12 b.j. vrátane technickej vybavenosti na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi
Rozšírenie a zúženie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzavretej medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o.
Rozšírenie nehnuteľného majetku v rámci komisonárskych zmlúv uzatvorených medzi Mestom Prievidza a spol. TSMPD, s.r.o.
Rozšírenie prenajatého majetku v rámci nájomných zmlúv uzatvorených medzi Mestom Prievidza a spol.TSMPD, s.r.o. a medzi Mestom Prievidza a prísp. org. KaSS Prievidza
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2017
Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2017
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2018 – 2022
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2017
Žiadosť na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza
Zmena člena rady školy delegovaného za zriaďovateľa, mesto Prievidza
Zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa- byt ZŠ Malonecpalská
Žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza
Požiadavka Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza, na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza
Žiadosť o osadenie pamätných kameňov STOLPERSTEINE
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV