Obyvateľ na Matričnom úrade vybaví služby podľa konkrétnej agendy.

Matričný úrad vedie:

  • Knihu manželstiev:
  • Knihu úmrtí:
  • Knihu narodení:

Matričný úrad zabezpečuje:

  • Zápis matričných udalostí do Osobitnej matriky v Bratislave, ktoré nastali v cudzine

Matričný úrad vyhotoví:

  • Druhopis (duplikát) matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)
  • Viacjazyčný štandardný formulár

Matričný úrad vykonáva:

  • Zmenu mena a priezviska