Osvedčovanie podpisov a listín:
Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť občana. Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce a v mieste prvého kontaktu. Osvedčovanie listín a podpisov upravuje zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Kde službu nájdete:
Mestský úrad,
Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
Budova MsÚ A (prízemie): Miesto prvého kontaktu, sociálne oddelenie, evidencia obyvateľov
Tel: 046/ 51 79 110, 046/ 51 79 161, 046/ 51 79 408

Poplatky za osvedčovanie:
2 € za každý osvedčený podpis
2 € za každú osvedčenú stranu

Mesto nevykonáva osvedčovanie:
1.) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine, odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
2.) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
3.) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
4.) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
5.) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.