Civilný sobáš:

Pre podanie žiadosti o uzavretie civilného manželstva je príslušný matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva. Do obvodu Matričného úradu Prievidza patrí Prievidza, Koš, Sebedražie a Cigeľ.

Pred uzavretím manželstva civilnou formou snúbenci vyplnia predpísané tlačivo, ktoré potvrdí príslušný matričný úrad.

Civilné sobáše sa vykonávajú v obradnej sieni mesta Prievidza, ktorá sa nachádza v budove Mestského domu Prievidza. Matričný úrad môže povoliť vykonať sobášny obrad aj na inom vhodnom mieste v obvode Matričného úradu Prievidza, ak je splnená podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne a slávnostným spôsobom za prítomnosti dvoch svedkov. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek mieste.

Po uzavretí manželstva vykoná matričný úrad zápis do knihy manželstiev, vystaví sobášny list a oznámi zmenu osobných údajov snúbencov do miesta ich trvalého pobytu.

Cirkevný sobáš:

Pre podanie žiadosti o uzavretie cirkevného  manželstva je príslušný matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.

Pred uzavretím manželstva cirkevnou formou snúbenci vyplnia predpísané tlačivo, ktoré potvrdí príslušný matričný úrad a doručia ho príslušnému orgánu cirkvi. 

Po uzavretí manželstva vystaví matričný úrad sobášny list, vykoná zápis do knihy manželstiev a oznámi zmenu osobných údajov snúbencov do miesta ich trvalého pobytu. 

Postup pred uzavretím manželstva

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Doklad o štátnom občianstve,
 • Doklad o rodnom čísle 
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

(doklad o štátnom občianstve, doklad o rodnom čísle a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť je možné  nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom)

 • Doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu, ak chce uzavrieť manželstvo osoba, ktorá má trvalý pobyt v cudzine; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo, ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie  manželstvo zaniklo alebo, že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné. 

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, matričný úrad  je oprávnený požiadať o ich predloženie  v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

Okrem uvedených  dokladov snúbenci, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo, v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o osobnom stave – doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • Doklad o pobyte
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo (ak ide o ovdoveného cudzinca)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené (ak ide o rozvedeného cudzinca)
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať cudzinecké listiny aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Listiny vydané v cudzine musia byť preložené súdnym prekladateľom do jazyka slovenského (okrem jazyka českého). Úradný preklad je potrebné zabezpečiť v Slovenskej republike. Verejné listiny, ktoré sú vydané v štátoch Európskej únie, môžu byť predložené aj s viacjazyčným štandardným formulárom. Takto vydaná listina už nevyžaduje úradný preklad. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Okrem uvedených  dokladov snúbenci, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo, v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich.

Pokojne nás kontaktujte:
Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
tel. kontakt: 046 / 5179 420
mobil: 0904 752 622,
e-mail: tamara.skorvankova@prievidza.sk, janka.krausova@prievidza.sk, matrika@prievidza.sk

Poplatok: podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.