Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matričný úrad vedie:

Knihu narodení: Do knihy narodení sa zapisujú narodenia občanov, ktorí sa narodili v obvode Matričného úradu Prievidza. Do obvodu Matričného úradu Prievidza patrí mesto Prievidza a obce Koš, Sebedražie a Cigeľ.

Knihu manželstiev: Do knihy manželstiev sa zapisujú cirkevné a civilné sobáše, ktoré boli uzavreté v obvode Matričného úradu Prievidza. Do obvodu Matričného úradu Prievidza patrí mesto Prievidza a obce Koš, Sebedražie a Cigeľ.

Knihu úmrtí: Do knihy úmrtí sa zapisujú úmrtia občanov, ktoré nastali v obvode Matričného úradu Prievidza a vyhlásenia za mŕtveho štátneho občana Slovenskej republiky Okresným súdom v Prievidzi. Do obvodu Matričného úradu Prievidza patrí mesto Prievidza a obce Koš, Sebedražie a Cigeľ.

Matričný úrad zabezpečuje:

Zápis matričných udalostí do Osobitnej matriky Bratislava: Do osobitnej matriky sa zapisujú narodenia, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na území cudzieho štátu, na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia Slovenskej republiky a na území nepatriacom žiadnemu štátu.  

Zápis o matričnej udalosti sa vykonáva na základe písomnej žiadosti a podáva sa na:

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
 • matričnom úrade, v ktorom územnom obvode má občan trvalý pobyt,
 • na matričnom úrade, v ktorom územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt
 • na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. 

Žiadateľ predloží:

 • Cudzozemský matričný doklad (rodný, sobášny, úmrtný list alebo iná verejná listina)
 • Doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, cestovný pas alebo Listina -Osvedčenie/Potvrdenie  o štátnom občianstve SR)
 • Doklady podľa osobného stavu osoby, ktorej sa zápis matričnej udalosti týka (slobodný/á – rodný list, ženatý/vydatá – sobášny list, rozvedený/á – právoplatný rozsudok o rozvode, vdovec/vdova – úmrtný list manžela/-ky) 
 • Splnomocnenie (ak zápis vybavuje splnomocnená osoba)
 • Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania s úradne overeným podpisom (len v osobitných prípadoch)
 • Čestné vyhlásenie o osobnom stave matky dieťaťa  – štátnej občianky Slovenskej republiky s úradne overeným podpisom (len v osobitných prípadoch)
 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti (tlačivo poskytne matričný úrad alebo prostredníctvom stránky MV SR https://www.minv.sk/?osobitna-matrika)
 • Doklad totožnosti

Pri podávaní žiadosti občan nie je povinný predkladať matričné doklady v listinnej podobe vydané matričnými úradmi v Slovenskej republike alebo osobitnou matrikou, ak je matričná udalosť zaregistrovaná v RFO (Register fyzických osôb).

V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať cudzinecké listiny aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Listiny vydané v cudzine musia byť preložené súdnym prekladateľom do jazyka slovenského (okrem jazyka českého). Úradný preklad je potrebné zabezpečiť v Slovenskej republike. Verejné listiny, ktoré sú vydané v štátoch Európskej únie, môžu byť predložené aj s viacjazyčným štandardným formulárom. Takto vydaná listina už nevyžaduje úradný preklad. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Matričný úrad vyhotoví:

1. Prvý výpis matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

2.Druhopis (duplikát) matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Žiadateľ predloží:

 • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) – pri osobnom vybavení
 • Občiansky preukaz s čipom a s kvalifikovaným elektronickým podpisom (eID karta) – pri elektronickom vybavení prostredníctvom služby žiadosť o úradný výpis z matriky.
 • O úradný výpis z matriky môže požiadať len osoba oprávnená podľa § 18 zákona NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách.

Od 1.10.2015 môže druhopis (duplikát) matričného dokladu vydať ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky.

3.Viacjazyčný štandardný formulár

Viacjazyčný štandardný formulár je formulár, ktorý je pripojený k verejnej listine (rodný, sobášny, úmrtný list) a je vydaný v úradnom jazyku prijímajúceho členského štátu EÚ. Obsahuje údaje uvedené vo verejnej listine a slúži ako pomôcka pri preklade verejnej listiny. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Žiadateľ predloží:

 • Platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • Matričný doklad

4. Potvrdenie k uzavretiu manželstva do cudziny

(štátnym občanom Slovenskej republiky)

Žiadateľ predloží:

 • Doklad totožnosti (platný občiansky preukaz, pas)

Matričný úrad vykonáva:

Zmenu mena a priezviska:

Používanie mena a priezviska upravuje zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov.

Zmenu mena a priezviska rozlišujeme nasledovne:
1.zmena mena a priezviska bez povolenia
2.zmena mena a priezviska s povolením okresného úradu

1. Zmeny mena alebo priezviska, na ktoré nie je potrebné povolenia: sú bez poplatku a robia sa priamo na matričnom úrade, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana SR, a to na základe jeho písomného vyhlásenia. Pri zmene mena alebo priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.

Na zmenu mena alebo priezviska maloletého staršieho ako15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s úradne overeným podpisom.

Ak je dieťa (štátny občan SR) zároveň občanom iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym predpisom alebo tradíciou cudzieho štátu.

Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu :

Meno:

 • Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak
 • Zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • Zmena mena z dôvodu zmeny pohlavia

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu:

 • Zmena priezviska po rozvode manželstva do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva
 • Zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní iba jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 • Zmena priezviska spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
 • Zmena priezviska spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo pravopisom národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
 • Zmena priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • Zmena priezviska z dôvodu zmeny pohlavia
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
 • Zmena priezviska dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela
 • Matričný úrad vydá oznamovateľovi výpis z matriky alebo potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo priezviska.

2. Zmena mena a priezviska s povolením okresného úradu: na povolenie zmeny mena a priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky, ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena  alebo  priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava. Ak ide o zmenu mena alebo priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.

Zápis zmeny mena a priezviska vykonáva príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno a priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa zmena mena alebo priezviska týka. Zápis zmeny mena a priezviska sa vykoná na základe právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu.

Kontakt a bližšie informácie :

Agendu vybavuje: Matričný úrad
Adresa: MsÚ-Budova A prízemie, číslo dverí 24
Tel.: 046/5179 420
Mobil: 0904 752 622, 046/5179 420
Email: tamara.skorvankova@prievidza.sk, janka.krausova@prievidza.sk, matrika@prievidza.sk

Poplatky:

Poplatky (uzavretie manželstva):

 1. Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt: 30 eur
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 30 eur
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 170 eur
 4. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 100 eur
 5. Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 280 eur
 6. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 280 eur
 7. Uzavretie manželstva mimo určených sobášnych hodín: 30 eur

Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od poplatku bodu 1) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Iné matričné poplatky:

 1. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky: 15 eur
 2. Poplatok za vydanie druhopisu matričného dokladu: 7 eur
 3. Poplatok za vydanie druhopisu matričného dokladu elektronicky: 3,50 eur
 4. Poplatok za viacjazyčný štandardný formulár: 7 eur
 5. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok: 3 eurá